1 in 10 millennials in Tokyo isn’t Japanese, and the number’s only going up

0
2927

1 trong 10 người thuộc thế hệ Y ở Tokyo không phải là người Nhật Bản, và con số này đang ngày càng tăng lên

According to the Japanese government, foreigners now make up one-tenth of Tokyo’s 20-29 age bracket.

Theo chính phủ Nhật Bản, người nước ngoài đang chiếm một phần mười khung tuổi 20-29 Tokyo.

At the beginning of 2018, Japan had approximately 748,000 20-something foreign residents who made up 5.8% of country’s total foreigner population (approx. 2,497,000 people).

Vào đầu năm 2018, Nhật Bản có khoảng 748.000 người nước ngoài trong độ tuổi 20-29, chiếm 5,8% tổng dân số người nước ngoài của cả nước (khoảng 2.497.000 người).

As many as 42,000 of these younger residents live in Tokyo’s Shinjuku ward alone. Over the past 5 years, Shinjuku has experienced a 48% increase in foreign residents, while the number of Japanese residents in the same age bracket dropped by 7%.

Riêng tại khu Shinjuku của Tokyo đã có tới 42.000 cư dân nước ngoài trẻ tuổi sinh sống. Trong 5 năm qua, Shinjuku đã tăng 48% tỉ lệ người nước ngoài, trong khi số lượng người dân Nhật Bản trong cùng độ tuổi giảm 7%.

Tokyo’s rising number of foreigners reflects a shift in the country’s working population. For years, Japan has reached across borders to find employees for high skill level positions like finance, but it is now working toward providing foreigners with opportunities in unskilled labor.

Số lượng người nước ngoài tăng ở Tokyo phản ánh sự thay đổi dân số đang làm việc của đất nước. Trong nhiều năm, Nhật Bản đã vượt ra khỏi biên giới để tìm kiếm nhân viên cho các vị trí cấp độ kỹ năng cao như tài chính, nhưng nước này hiện đang hướng tới việc cung cấp cho người nước ngoài cơ hội cho những công việc lao động đơn giản.

According to Chief Cabinet Secretary Yoshihide Suga, this is being done to address Japan’s labor shortage that has resulted from Japan’s declining population.

Theo Tổng thư ký Nội các Yoshihide Suga, điều này đang được thực hiện để giải quyết tình trạng thiếu lao động của Nhật Bản, kết quả của việc dân số Nhật Bản suy giảm.

Japan’s population has decreased for the ninth year in a row. This year the working-age population between 15 to 64 years has dropped below 60% for the first time ever.

Dân số Nhật Bản đã giảm chín năm liên tiếp. Năm nay, lần đầu tiên dân số trong độ tuổi lao động từ 15 đến 64 tuổi đã giảm xuống dưới 60%.

To recruit more foreign employees, Japan will be changing its work permit eligibility starting in 2019. Next year, foreign workers will be able to apply for work permits in agriculture, construction, nursing care, and two other sectors that are most in need of laborers.

Để tuyển dụng thêm lao động nước ngoài, Nhật Bản sẽ thay đổi giấy phép lao động đủ điều kiện bắt đầu từ năm 2019. Năm tới, lao động nước ngoài có thể xin giấy phép lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng, chăm sóc điều dưỡng và hai ngành đang rất cần lao động khác.

“We have to make progress in preparing an environment to accept foreigners, such as considering which industries can accept them, strengthening the system to manage their residential status and enhancing Japanese language education.” — Chief Cabinet Secretary Yoshihide Suga

“Chúng ta phải tiến bộ trong việc chuẩn bị một môi trường để chấp nhận người nước ngoài, ví dụ như xem xét ngành nào có thể chấp nhận họ, tăng cường hệ thống quản lý tình trạng cư trú của họ và tăng cường dạy tiếng Nhật.” – Tổng Thư kí Nội các Yoshihide Suga nói.

The goal is to hire over 500,000 foreign workers by 2025.

Mục tiêu là tuyển dụng hơn 500.000 lao động nước ngoài từ nay cho đến năm 2025.

Source: https://www.koreaboo.com/news/1-10-millennials-tokyo-isnt-japanese-numbers-going/

WORD FORM:

millennial /mɪˈlen.i.əl/ (n): những người sinh trong khoảng những năm 1980 đến trước năm 2000

bracket /ˈbrækɪt/ [C1] (n): khung, khoảng cách

cabinet /ˈkæbɪnət/ (n): nội các