Thứ Năm, Tháng Bảy 25, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB2 - Upper Intermediate10 Vietnamese dishes shine on global culinary map this year

10 Vietnamese dishes shine on global culinary map this year

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

Banh mi, pho, iced coffee and Hoi An cao lau noodles have earned high marks from international travel magazines in 2022, reaffirming Vietnam’s growing reputation as a global culinary attraction.

 

Pho

A bowl of beef noodle soup served at a stall in HCMC – Một tô phở bò tại một quán ở TP.HCM

In January, CNN included pho bo (Vietnamese beef noodle soup) in its list of the 20 best soups in the world, along with China’s Lanzhou noodle soup, and Thailand’s tom yum goong.

 

Till now, pho bo remains the most beloved version of the dish in Vietnam and has become the most popular breakfast in the country, with options that include the original raw beef, a mix of raw and cooked beef, brisket and tendon.

 

A bowl of pho bo in Ho Chi Minh City and Hanoi cost between VND30,000 to 80,000 ($1.32-3.40).

 

Banh mi

Loaves of banh mi filled with cucumber, pickled carrots and salted shredded pork over thick layers of butter and paté are served at a stall in HCMC. – Những ổ bánh mì nhân dưa chuột, cà rốt muối, và ruốc phủ trên lớp bơ dày và patê được phục vụ tại một quầy hàng ở TP HCM.

In May, CNN included Vietnam’s popular banh mi in a list of the world’s 23 best sandwiches, saying “it is widely loved well beyond the country’s borders.”

 

Considered the most popular street food in Vietnam, banh mi is also known as a Vietnamese sandwich that is a fusion of cold cuts and vegetables, such as coriander, cucumber, pickled carrots and daikon, and pate, combined with French condiments such as mayonnaise.

 

A banh mi also often includes toppings such as cha lua (Vietnamese pork bologna), a fried egg, grilled pork, and meat balls.

 

A loaf with all the trimmings costs from VND15,000 to VND50,000.

 

American tourist Rita Joe Graybill described Vietnam’s banh mi as the best dish in Vietnam and certainly worth a try.

 

Banh cam

Sesame balls at a stall in HCMC’s Go Vap District. – Bánh cam tại một quầy hàng ở quận Gò Vấp, TP.HCM.

Also in May, CNN named banh cam, Vietnamese deep-fried glutinous rice ball, as one of 30 best fried foods in the world.

 

Banh cam is made with tender glutinous rice flour filled with mung bean paste. The balls are then rolled in sesame seeds and fried. It is a highly favored dessert in the south.

 

A northern parallel to this dish is the banh ran, but this variation has a sugary syrup poured over it.

 

Ca phe sua da

A cup of iced coffee with condensed milk. – Một ly cà phê đá với sữa đặc.

In May, Canadian travel magazine The Travel listed Vietnam among 10 countries with a unique coffee culture, with ca phe sua da (iced coffee with condensed milk) as the best option.

 

Ca phe sua da is made using ground dark roast Vietnamese coffee topped off with ice and condensed milk. This thirst quencher can be found on most sidewalk coffee stalls.

 

A cup costs VND10,000-15,000.

 

“Vietnamese coffee is the best. Love, love, love it,” Australian Libby Watkins said. She said that she visited two Vietnamese restaurants back home, but although both were run by Vietnamese, “they certainly haven’t got the coffee right.”

 

Cha ruoi

Cha ruoi dish served with fresh vegetables at the restaurant near Hoe Nhai Slope in Ba Dinh District, Hanoi. – Món chả rươi được ăn kèm với rau tươi tại nhà hàng gần dốc Hòe Nhai, quận Ba Đình, Hà Nội.

In June, Hong Kong’s South China Morning Post introduced cha ruoi (ragworm omelet) as “a Vietnamese delicacy not for the squeamish.”

 

The seasonal dish is made with eggs and ragworms, or palolo worms, a kind of seaworm typically harvested between late autumn and early winter in northern localities of Vietnam.

 

The worms are normally found in brackish water in the northern coastal provinces of Hai Duong and Quang Ninh, as well as in Hai Phong City.

 

The ragworms are put in hot water to remove their tentacles and then mixed with minced pork, tangerine peel, herbs and eggs. This is then fried to a crisp.

 

Ragworm omelet is a popular snack in Hanoi during the chilly days of late autumn and early winter.

 

Cao lau

A bowl of thick noodles “cao lau” served at a stall in Hoi An ancient town. – Một tô mỳ “cao lầu” được phục vụ tại một quầy hàng ở phố cổ Hội An.

In August, SCMP also featured cao lau (roasted pork with thick Vietnamese noodles), a traditional dish in the ancient town Hoi An.

 

“Hoi An’s fantastic cao lau noodles tick all the flavor boxes when it comes to Vietnamese cuisine; they’re sweet, sour, salty, spicy and bitter,” said the newspaper.

 

Besides poached noodles, a full bowl includes bean sprouts and herbs from Hoi An’s famous Tra Que Village. On top of the dish sits thin slices of barbeque pork and crispy fried pig skin.

 

Bun ca

A bowl of bun ca topped by crunchy fried catfish, tomatoes and fresh dill. – Tô bún cá với cá trê chiên giòn, cà chua và thì là tươi.

The SCMP also described bun ca (fried fish cake noodle soup) as a “not-to-be-missed dish” on a food tour of Hanoi.

 

The Hanoi-style fish noodle soup has a light broth made with fish bones. Ingredients are added to the mix, including tomatoes, wine vinegar and fresh dill.

 

A bowl of fish noodle soup includes crunchy fried catfish or fishcakes, along with mounds of fresh herbs such as coriander and basil.

 

Bun quay

A bowl of bun quay in Phu Quoc. – Một tô bún quậy ở Phú Quốc

The Hong Kong daily also introduced bun quay, or stirred noodles, a signature dish in the southern tourist island Phu Quoc.

 

The noodles originated in the central region where they were only served with ground shrimp. However, the recipe changed after the dish was introduced to Phu Quoc Island in 1995. Phu Quoc locals took the taste to a new level by adding fish, squid and other ingredients.

 

The noodles are made on site from rice flour. The cook puts a paste made from ground shrimp, fish and squid into bowls and adds onions and herbs. The boiled water that was used to cook the noodles is then poured over the ingredients which is then stirred. The noodles are added last to the dish.

 

Chao vit

A bowl of Vietnamese duck porridge served at a stall in HCMC. – Một bát cháo vịt Việt Nam được phục vụ tại một quầy hàng ở TP HCM.

In November, international food magazine TasteAtlas selected Vietnamese duck porridge among Asia’s 10 must-try duck dishes.

 

Steamed pieces of duck meat are typically the main ingredient in this rice porridge that is served with a fish sauce mixed with sliced hot chilies and minced ginger.

 

A bowl of duck porridge is also served with shallots, carrots, ginger, green onions, coriander, black pepper, and duck blood pudding.

 

The dish is usually served with a portion of salad made with thinly shaved banana flowers, Vietnamese coriander, carrots and red onions garnished with crushed peanuts.

 

A bowl of Vietnamese duck porridge costs VND30,000-50,000. You can try this dish at street-side beer stalls.

 

Source: https://e.vnexpress.net/news/food/10-vietnamese-dishes-shine-on-global-culinary-map-this-year-4548149.html

WORD BANK:

reaffirm /ˌriː.əˈfɜːm/ (v): tái khẳng định

reputation /ˌrep.jəˈteɪ.ʃən/ [B2] (n): danh tiếng

culinary /ˈkʌl.ɪ.nər.i/ (adj – formal): thuộc về ẩm thực

brisket /ˈbrɪs.kɪt/ (n): ức

tendon /ˈten.dən/ (n): gân

fusion /ˈfjuː.ʒən/ (n): sự kết hợp

cold cuts /ˈkəʊld ˌkʌts/ (n): lát thịt nguội

coriander /ˌkɒr.iˈæn.dər/ (n): rau mùi

pickled /ˈpɪk·əld/ (adj): muối, ngâm muối

daikon /ˈdaɪ.kɒn/ (n): củ cải trắng

condiment /ˈkɒn.dɪ.mənt/ (n – formal): gia vị

bologna /bəˈləʊ.ni/ (n): một loại xúc xích làm từ thịt xay mịn đã được nấu chín và hun khói

grill /ɡrɪl/ [B1] (v): nướng

loaf /ləʊf/ (n): ổ (bánh mì)

glutinous rice /ˌɡluː.tɪ.nəs ˈraɪs/ (n): gạo nếp

tender /ˈten.dər/ [C2] (adj): mềm

flour /flaʊər/ (n): bột

mung bean /ˈmʌŋ ˌbiːn/ (n): đậu xanh

paste /peɪst/ (n): hỗn hợp ở dạng sệt

sesame /ˈses.ə.mi/ (n): hạt vừng

dessert /dɪˈzɜːt/ (n): món tráng miệng

a parallel to sth /ˈpær.ə.lel/ [C2] (n): một thứ tương đương, tương đồng với thứ khác

variation /ˌveə.riˈeɪ.ʃən/ [B2] (n): biến thể

syrup /ˈsɪr.əp/ (n): xi-rô

pour /pɔːr/ [B1] (v): rót

condensed milk /kənˌdenst ˈmɪlk/ (adj): sữa đặc

grind /ɡraɪnd/ (v): nghiền

roast /rəʊst/ (v): rang

thirst quencher /θɜːst ˈ kwen.tʃər/ (n): món giải khát

sidewalk /ˈsaɪd.wɔːk/ (n): vỉa hè

ragworm /ˈræɡ. wɜːm/ (n): con rươi

omelet /ˈɒm.lət/ (n): trứng tráng

delicacy /ˈdel.ɪ.kə.si/ (n): món ngon

squeamish /ˈskwiː.mɪʃ/ (adj): khó tính

seasonal /ˈsiː.zən.əl/ [B2] (adj): theo mùa

harvest /ˈhɑː.vɪst/ [B2] (v): thu hoạch

brackish water /ˈbræk.ɪʃ/ (n): nước lợ

tentacle /ˈten.tə.kəl/ (n): xúc tu

mince /mɪns/ (v): băm nhỏ

tangerine /ˌtæn.dʒəˈriːn/ (n): quả quýt

herb /hɜːb/ [B1] (n): rau thơm

crispy /ˈkrɪs·pi/ (adj): giòn

chilly /ˈtʃɪl.i/ [C1] (adj): se lạnh

tick all the boxes (idiom): đáp ứng mọi yêu cầu

poach /pəʊtʃ/ (v): chần (qua nước nóng)

bean sprout /ˈbiːn ˌspraʊt/ (n): giá đỗ

fish cake /ˈfɪʃ.keɪk/ (n): chả cá

broth /brɒθ/ (n): nước dùng

vinegar /ˈvɪn.ɪ.ɡər/ [B2] (n): giấm

dill /dɪl/ (n): thì là

catfish /ˈkæt.fɪʃ/ (n): cá trê

basil /ˈbæz.əl/ (n): húng quế

stir /stɜːr/ [B1] (v): xào

signature /ˈsɪɡ.nə.tʃər/ (adj): đặc trưng

originate /əˈrɪdʒ.ən.eɪt/ [C2] (v): bắt nguồn

recipe /ˈres.ə.pi/ (n): công thức

take sth a new level (v): đưa cái gì lên một tầm cao mới

porridge /ˈpɒr.ɪdʒ/ (n): cháo

steam /stiːm/ [B2] (v): hấp

fish sauce /fɪʃs sɔːs/ (v): nước mắm

shallot /ʃəˈlɒt/ (n): hành, hẹ

blood pudding /blʌd ˈpʊd.ɪŋ/ (n): tiết canh

shave /ʃeɪv/ (v): bào

garnish sth with sth /ˈɡɑː.nɪʃ/ (v): trang trí cái gì bằng cái gì

peanut /ˈpiː.nʌt/ (n): đậu phộng, lạc


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead


Lớp luyện thi IELTS online

Bạn đang có nhu cầu thi chứng chỉ IELTS cho đầu vào đại học, đi du học, xin việc hay xin cư trú và đang phân vân chưa biết học ở đâu?

Nếu bạn đang tìm kiếm dịch vụ luyện thi IELTS online với giáo viên uy tín và chất lượng, cũng như học phí phải chăng, thì thầy Trung (Admin và dịch giả chính của Read to Lead) có thể là một lựa chọn phù hợp dành cho bạn. 

Hãy liên hệ (nhắn tin) tới trang Facebook cá nhân của mình (https://www.facebook.com/nguyen.trung.509) để tìm hiểu về lớp học và được tư vấn cũng như được học thử nha!

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular