There’s growing evidence that eating fat won’t make you fat, but sugar will

0
2908

In the World Cup of food wars, sugar and fat are the playoff teams.

Trong World Cup của thực phẩm, đường và chất béo là các đội phải chơi playoff.

It makes intuitive sense that rich foods like creamy avocados or butter-drenched salmon would contribute to weight gain. Similarly, stacking up on sweet treats like sugary cereals and carb-heavy bagels can’t be too great for your waistline, either.

Trực giác có thể nói với bạn rằng các loại thực phẩm giàu [năng lượng] như kem bơ hoặc cá hồi tẩm bơ sẽ góp phần vào việc tăng cân. Tương tự như vậy, tiêu thụ nhiều các món ngọt như ngũ cốc có đường và bánh mì tròn giàu carbohydrates cũng không chẳng hơn cho vòng eo của bạn.

But scientists are increasingly examining what happens inside our bodies when we regularly indulge in large amounts of either sugar or fat on their own.

Nhưng các nhà khoa học đang ngày càng xem xét nhiều hơn những gì xảy ra bên trong cơ thể chúng ta khi chúng ta thường xuyên thưởng thức một lượng lớn đường hoặc chất béo.

In many parts of the world, the two ingredients are rarely eaten alone. Take doughnuts as an example. When the fresh carb-laden dough is deep-fried in oil, you get a classic combination of sugar and fat with a rich flavor and powerful mouthfeel that’s tough to pass up.

Ở nhiều nơi trên thế giới, có hai thành phần hiếm khi được ăn một mình. Hãy lấy bánh rán làm ví dụ. Khi loại bột đầy carbohydrates này được chiên kỹ trong dầu, bạn sẽ có được một sự kết hợp cổ điển giữa đường và chất béo với một hương vị phong phú và hương vị mạnh mẽ thật là khó để bỏ qua.

But an increasing body of evidence is beginning to suggest that when eaten in isolation, fat doesn’t contribute to weight gain. On the other hand, dozens of studies indicate that sugar alone is significantly tied to packing on pounds.

Nhưng ngày có nhiều bằng chứng bắt đầu cho thấy rằng khi được ăn riêng, chất béo không góp phần làm tăng cân. Mặt khác, hàng tá nghiên cứu chỉ ra rằng bản thân đường có liên hệ chặt chẽ với việc tăng cân.

Aaron Carroll, a professor of pediatrics at the Indiana University School of Medicine, put it this way in the recent book, “The Bad Food Bible: How and Why to Eat Sinfully.”

Aaron Carroll, giáo sư nhi khoa tại Trường Y Đại học Indiana, đã viết thế này trong cuốn sách gần đây [của mình], “Kinh Thánh thực phẩm tồi tệ: Làm thế nào để ăn một cách tội lỗi.”

“There is one thing we know about fats,” he wrote. “Fat consumption does not cause weight gain. To the contrary, it might actually help us shed a few pounds.”

“Có một điều chúng ta biết về chất béo”, ông viết. “Việc tiêu thụ chất béo không gây tăng cân. Ngược lại, nó thực sự có thể giúp chúng ta giảm cân một chút.”

That means that foods like buttery avocados, rich salmon, and savory nuts should probably have a place in your diet. If you banned them during the low-fat dieting craze of the 1990s, it’s time to bring them back.

Điều đó có nghĩa là các loại thực phẩm như bơ, cá hồi và các loại hạt mặn nên có một vị trí trong khẩu phần ăn của bạn. Nếu bạn đã cấm chúng trong cơn sốt ăn kiêng ít chất béo của những năm 1990, đã đến lúc đưa chúng trở lại.

The proof is in the pudding – Bằng chứng đã được kiểm chứng

To nail down which ingredient – fat or sugar – is responsible for the biggest share of negative health outcomes, it helps to compare people who’ve eaten low-fat or low-carb diets.

Để quyết định xem thành phần nào – chất béo hay đường – là nguyên nhân của phần lớn các vấn đề sức khỏe tiêu cực, bạn có thể so sánh những người đã ăn chế độ ăn ít chất béo hoặc ít chế độ ít carborhydrates.

Time and time again, studies that do this suggest that people who cut back on fats not only don’t lose weight, they don’t see other health benefits like a reduced risk of disease, either. In contrast, people who eat lots of fats but curb their intake of refined carbs like sugary cereals, white bread, and white rice tend to see both of these gains.

Thời gian và thời gian một lần nữa, các nghiên cứu về điều này cho thấy rằng những người cắt giảm [việc tiêu thụ] chất béo không chỉ không giảm cân, mà họ cũng không thấy những lợi ích sức khỏe khác như là giảm nguy cơ mắc bệnh. Ngược lại, những người ăn nhiều chất béo nhưng hạn chế hấp thụ carbohydrates tinh chế như ngũ cốc có đường, bánh mì trắng và gạo trắng có xu hướng nhận được cả hai lợi ích này.

In other words, the proof that sugar is linked with weight gain is in the pudding – quite literally.

Nói cách khác, bằng chứng rằng đường có liên hệ với việc tăng cân đã được kiểm chứng – khá rõ ràng.

For a large recent review of studies published in the journal The Lancet, scientists compared more than 135,000 people in 18 countries on either low-fat or low-carb diets. People on the low-fat diets were more likely to die from any cause; they were also at a greater risk of death from heart attacks and heart disease. By contrast, people on the low-carb plans had significantly lower risk of both of these outcomes.

Theo một đánh giá gần đây từ các nghiên cứu được công bố trên tạp chí The Lancet, các nhà khoa học so sánh hơn 135.000 người ở 18 quốc gia về chế độ ăn ít chất béo hoặc ít carborhydrates. Những người có chế độ ăn ít chất béo có nhiều khả năng tử vong vì bất kỳ nguyên nhân nào; họ cũng có nguy cơ tử vong do đau tim và bệnh tim cao hơn. Ngược lại, những người có chế độ ăn ít carbohydrates có nguy cơ thấp hơn đáng kể cho cả 2 nguyên nhân tử vong trên.

The finding was so strong, the authors of the paper concluded, that “global dietary guidelines should be reconsidered,” they wrote.

Phát hiện này mạnh mẽ đến nỗi các tác giả của nghiên cứu kết luận rằng “các hướng về dẫn chế độ ăn uống toàn cầu cần được xem xét lại”.

What happens when we trim the fat – Chuyện gì xảy ra khi chúng ta cắt giảm chất béo

That conclusion makes even more sense when we look at what happens when people try to trim the fat from their diets. In general, they just end up swapping rich or creamy ingredients with foods filled with sugar and carbs.

Kết luận đó càng có ý nghĩa hơn khi chúng ta nhìn vào những gì xảy ra khi mọi người cố gắng cắt giảm chất béo khỏi chế độ ăn của mình. Nói chung, họ có thể chuyển sang các thành phần giàu [năng lượng] hoặc nhiều kem với các loại thực phẩm đầy đường và carbohydrates.

During an eight-year trial involving almost 50,000 women, scientists put roughly half on a low-fat diet. Not only did the low-fat dieters not lose much weight, if any, they also didn’t see a decrease in the risk of breast cancer, colorectal cancer, or heart disease – outcomes commonly associated with a healthier eating plan.

Trong một thử nghiệm kéo dài 8 năm với gần 50.000 phụ nữ, các nhà khoa học đã để gần một nửa trong số họ ăn chế độ ít béo. Những người ăn ít chất béo không chỉ không giảm cân nhiều, (nếu có), họ cũng không thấy giảm được nguy cơ ung thư vú, ung thư đại trực tràng, hoặc bệnh tim – các kết quả thường liên quan đến chế độ ăn uống lành mạnh hơn.

Part of the problem lies in what happens with the rest of our diet when we suddenly try to eat only low-fat foods.

Một phần của vấn đề nằm ở chuyện gì xảy ra với phần còn lại trong khẩu phần của chúng ta khi chúng ta đột nhiên cố gắng chỉ ăn các loại thực phẩm ít chất béo.

Most ready-to-eat items in the “low-fat” category are packed with sugar and carbs. Take any common cereal, granola bar, and yogurt and check the nutrition label: they’re all high in sugar and carbs despite being low in fat.

Hầu hết các món ăn sẵn trong danh mục “ít chất béo” được đóng gói với đường và carbohydrates. Bạn hãy thử lấy bất kỳ loại ngũ cốc thông thường, 1 thanh granola và sữa chua và kiểm tra nhãn dinh dưỡng [của chúng]: tất cả chúng đều có nhiều đường và carbohydrates mặc dù ít chất béo.

Meanwhile, studies suggest that both of those ingredients are linked strongly with weight gain. A review of 50 studies on diet and weight gain published in the journal Food and Nutrition Research found that, on average, the more refined grains someone ate (like those from processed cereals and granola bars), the more weight they tended to gain over the study period.

Trong khi đó, các nghiên cứu cho rằng cả hai thành phần này đều liên quan chặt chẽ với tăng cân. Đánh giá 50 nghiên cứu về chế độ ăn uống và tăng cân được công bố trên tạp chí Food and Nutrition Research cho thấy, trung bình, khi một người càng ăn nhiều các loại ngũ cốc tinh chế (như ngũ cốc đã chế biến và các thanh granola), họ càng có xu hướng tăng cân trong thời gian nghiên cứu.

So while “low-fat” products are all marketed as weight-loss tools, the reality is these products may contribute much more to weight gain than a fat-rich product with fewer refined carbs.

Vì vậy, trong khi các sản phẩm “ít chất béo” được quảng cáo trên thị trường như các công cụ giảm cân, thực tế là những sản phẩm này có thể góp phần nhiều hơn vào việc tăng cân so với một sản phẩm giàu chất béo với ít tinh bột hơn.

The take-home message here is that fat is a critical dietary ingredient, while sugar – despite being omnipresent in dozens of every day foods – is not. That means while it takes more work to curb your sugar intake, the available evidence suggests it’s a more worthwhile fight than trimming the fat.

Thông điệp mang về nhà ở đây là chất béo là một thành phần dinh dưỡng quan trọng, trong khi đường – mặc dù rất phổ biến trong hàng chục loại thực phẩm mỗi ngày – thì không. Điều đó có nghĩa là trong khi phải mất nhiều công sức hơn để kiềm chế lượng đường của bạn, các bằng chứng sẵn có cho thấy đó là một cuộc chiến đáng giá hơn là cắt giảm chất béo.

Source: https://www.businessinsider.com/eating-fat-wont-make-you-fat-sugar-will-2018-7

WORD BANK:

intuitive /ˌɪn.tʃuːˈɪ.tɪv/ [C1] (adj): thuộc về trực giác

stack up /stæk/ (v): chất đống, tích lũy gì đó quá nhiều

treat /triːt/ (n): món ăn

carb-heavy (adj): giàu carbohydrates

bagel /ˈbeɪ.ɡəl/ (n): bánh mì tròn

waistline /ˈweɪst.laɪn/ (n): vòng eo

indulge in /ɪnˈdʌldʒ/ [C2] (v): tự cho phép mình làm gì, xả láng với cái gì

ingredient /ɪnˈɡriː.di.ənt/ [B1] (n): thành phần

laden /ˈleɪ.dən/ (adj): chứa đầy cái gì đó

carb-laden (adj): đầy carbohydrates

mouthfeel /ˈmaʊθ.fiːl/ (n): hương vị

tough /tʌf/ [B2] (adj): khó

pass up (v): bỏ qua

pediatrics /ˌpiː.diˈæt.rɪks/ (n): nhi khoa

sinfully /ˈsɪn.fəl.i/ (adv): một cách tội lỗi

savory /ˈseɪ.vər.i/ (v): mặn

low-fat diet (n): chế độ ăn ít chất béo

craze /kreɪz/ (n): cơn sốt

The proof is in the pudding (idiom): Bằng chứng đã được kiểm chứng

nail down /neɪl/ (v): quyết định xem, làm rõ

curb /kɜːb/ [C2] (v): hạn chế

intake /ˈɪn.teɪk/ (n): hấp thụ

refined carbs (n): carbohydrates tinh chế

literally /ˈlɪt.ər.əl.i/ [B2] (adv): rõ ràng

trim /trɪm/ (v): cắt giảm

end up doing sth [B1] (v): có nguy cơ/có xu hướng làm gì

swap /swɑːp/ [C1] (v): chuyển sang

roughly /ˈrʌf.li/ [B2] (adv): gần, khoảng

colorectal /kəʊ.ləʊˈrek.təl/ (adj): đại trực tràng

associated with /əˈsəʊ.si.eɪ.tɪd/ (adj): liên quan đến

omnipresent /ˌɒm.nɪˈprez.ənt/ (adj): rất phổ biến, đại trà

worthwhile /ˌwɜːθˈwaɪl/ [B2] (adj): đáng giá

BẠN CÓ THỂ TẢI FILE PDF CỦA BÀI ĐỌC NÀY TẠI: http://vnurl.xyz/0SORaszHus7d


ỦNG HỘ TÀI CHÍNH READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead