A Chinese company plans to build an artificial moon, eight times brighter than the real one

0
1478

This artificial moon balloon was part of the Mid-Autumn festival in Chengdu; in 2020, the city might be getting an actual artificial balloon. – Quả bóng mặt trăng nhân tạo này là một phần của lễ hội Trung thu ở Thành Đô; và vào năm 2020, thành phố này có thể sẽ có một mặt trăng nhân tạo thực sự.

There’s a certain joy in venturing outside at night and navigating by the glow of the moon. Sadly the moon is never quite bright enough to read a street sign, or to illuminate a sidewalk hidden under a tree’s shadow – but a Chinese space company aims to fix that.

Thật là vui khi thám hiểm bên ngoài vào ban đêm và được ánh trăng dẫn lối. Buồn thay, mặt trăng không bao giờ đủ sáng để [chúng ta] đọc một tấm biển giao thông, hoặc để chiếu sáng vỉa hè ẩn dưới bóng cây – nhưng một công ty vũ trụ của Trung Quốc đang hướng đến khắc phục điều này.

Chengdu Aerospace Science and Technology Microelectronics System Research Institute Company (CASC) plans to build an artificial moon that would be eight times brighter than the real moon, reports Chinese newspaper The People’s Daily. The fake moon would actually a satellite, built to light areas between 6 and 50 miles wide, and would replace streetlights in the city of Chengdu.

Công ty Viện Nghiên cứu Hệ thống Vi điện tử và Công nghệ Hàng không vũ trụ Thành Đô (CASC) dự định xây dựng một mặt trăng nhân tạo có độ sáng gấp 8 lần mặt trăng thực, theo tờ The Chinese’s Daily của Trung Quốc. Mặt trăng giả này trên thực tế sẽ là một vệ tinh, được tạo ra để chiếu sáng các khu rộng từ 6 đến 50 dặm, và sẽ thay thế đèn đường tại thành phố Thành Đô.

The satellite is expected to launch in 2020, and Wu Chunfeng, CASC chairman, says testing has already begun.

Vệ tinh này dự kiến sẽ được phóng vào năm 2020, và Wu Chunfeng, chủ tịch CASC, cho biết việc thử nghiệm đã bắt đầu.

Meanwhile, other groups are trying to make the world dark again. A 2016 study showed that more than 80% of the world, and 99% of people in the US and Europe, live in “light-polluted” areas, where the sky’s natural glow has been altered by artificial light from buildings and street lamps. Entire cities, like Flagstaff, Arizona and Ketchum, Idaho, are actively working to reduce light emissions at night. Both are certified “dark sky communities” by a group called the International Dark Sky Association, which offers dark sky designations to towns, parks, reserves, sanctuaries, and other places actively working towards a “more natural night sky.”

Trong khi đó, các nhóm [nghiên cứu] khác đang cố gắng làm cho thế giới tối trở lại. Một nghiên cứu năm 2016 cho thấy hơn 80% thế giới và 99% số người ở Mỹ và châu Âu sống trong khu vực “ô nhiễm ánh sáng”, nơi ánh sáng tự nhiên của bầu trời đã bị thay thế bởi ánh sáng nhân tạo từ các tòa nhà và đèn đường. Toàn bộ các thành phố, như Flagstaff, Arizona và Ketchum, Idaho, đang tích cực tìm cách để giảm phát thải ánh sáng vào ban đêm. Cả hai đều được chứng nhận là “cộng đồng bầu trời tối” do một nhóm gọi là Hiệp hội Bầu trời Tối Quốc tế, nhóm mang lại bầu trời tối cho các thị trấn, công viên, khu bảo tồn và những nơi khác đang tích cực hướng tới “bầu trời đêm tự nhiên”.

Beyond aesthetics, there’s growing evidence that light pollution affects our health. Research shows excess light at night messes with our sleep, which is linked to increased risk for cancer, obesity, and depression. It also disturbs the natural patterns of wildlife: nocturnal animals like bats are less active in light-polluted areas; animals that use light to navigate, like birds and sea turtles, get confused; even plants’ lifestages are disrupted by the extra light. Cumulatively, these changes could alter entire ecosystems.

Ngoài tính thẩm mỹ, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy ô nhiễm ánh sáng ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Nghiên cứu cho thấy ánh sáng dư thừa vào ban đêm làm rối loạn giấc ngủ của, điều có liên quan đến tăng nguy cơ ung thư, béo phìtrầm cảm. Nó cũng làm rối loạn các mô hình tự nhiên của động vật hoang dã: động vật sống về đêm như loài dơi ít hoạt động hơn ở các khu vực ô nhiễm ánh sáng; các động vật sử dụng ánh sáng để điều hướng, như chim và rùa biển, bị bối rối [bởi ánh sáng tự nhiên]; thậm chí cả các giai đoạn sống của cây cối cũng bị gián đoạn bởi ánh sáng thừa. Về mặt tổng thể, những thay đổi này có thể thay đổi toàn bộ hệ sinh thái.

To address concerns about the artificial moon’s affect on wildlife, the People’s Daily quoted Kang Weimin, the director of optics at Harbin Institute of Technology, who said “the light of the satellite is similar to a dusk-like glow, so it should not affect animals’ routines.” But given that current levels of light pollution levels already throw off animal routines, a constant “dusk-like glow” would only make things worse.

Liên quan đến những lo ngại về ảnh hưởng của mặt trăng nhân tạo đối với động vật hoang dã, tờ Nhân dân Nhật báo dẫn lời Kang Weimin, giám đốc quang học tại Viện Công nghệ Harbin, cho biết “ánh sáng của vệ tinh tương tự như ánh sáng hoàng hôn, do đó sẽ không làm ảnh hưởng đến thói quen của động vật.” Tuy nhiên, do mức độ ô nhiễm ánh sáng hiện tại vốn đã loại bỏ thói quen của động vật, một “ánh sáng giống như hoàng hôn” như vậy sẽ chỉ làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Source: https://qz.com/1428828/a-chinese-city-plans-for-an-artificial-moon-to-replace-streetlights/?fbclid=IwAR1EGrG1rArdX6dmRWj0rYCFpAojI-k3qbsPiyyr-hgyOK-Ys8ySzeCPR-Y

WORD BANK:

venture /ˈven.tʃər/ [C2] (v): mạo hiểm, thám hiểm

navigate /ˈnæv.ɪ.ɡeɪt/ (v): điều hướng

glow /ɡləʊ/ [C2] (n): ánh sáng

illuminate /ɪˈluː.mɪ.neɪt/ (v): chiếu sáng

artificial /ˌɑː.tɪˈfɪʃ.əl/ [B2] (adj): nhân tạo

satellite /ˈsæt.əl.aɪt/ [B2] (n): vệ tinh

launch /lɔːntʃ/ [C1] (v): phóng

alter /ˈɒl.tər/ [B2] (v): thay thế

light emissions /laɪt iˈmɪʃ.əns/ (n): phát thải ánh sáng

designation /ˌdez.ɪɡˈneɪ.ʃən/ (n): chỉ định

sanctuary /ˈsæŋk.tʃʊə.ri/ (n): khu bảo tồn

aesthetics /esˈθet.ɪks/ (n): tính thẩm mỹ

excess /ɪkˈses/ [C1] (n): dư thừa

mess with /mes/ (v): gây rối, làm rối loạn

obesity /əʊˈbiː.sə.ti/ [C1] (n): béo phì

depression /dɪˈpreʃ.ən/ [B2] (n): bệnh trầm cảm, sự trầm cảm

pattern /ˈpæt.ən/ [B2] (n): mô hình

nocturnal /nɒkˈtɜː.nəl/ (adj): sống về đêm

cumulatively /ˈkjuː.mjə.lə.tɪv/ (adv): về mặt tổng thể

quote /kwəʊt/ [C1] (v): dẫn lời

optics /ˈɒp.tɪks/ (n): quang học

dusk /dʌsk/ (n): hoàng hôn

throw off (v): loại bỏ

TẢI FILE PDF CỦA BÀI ĐỌC TẠI: https://theshort2win.com/yn5x


ỦNG HỘ TÀI CHÍNH READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead