A South Carolina school district just abolished snow days – and will make students learn online

0
2043

Sorry kids, no more all-day pajama parties, cartoon marathons and snowball fights when you’re really supposed to be in school.

Xin lỗi các nhóc, không còn các bữa tiệc pajama cả ngày, không còn phim hoạt hình dài tập và chơi bóng tuyết trong khi nhẽ ra các nhóc phải đi học.

A school district in South Carolina has done away with the much-loved snow days – requiring students to do classwork online.

Một khu học chánh ở Nam Carolina đã loại bỏ những ngày nghỉ vì mưa tuyết được [bọn trẻ] yêu thích – [thay vì đó họ] yêu cầu học sinh làm bài tập trực tuyến.

Officials with Anderson County School District 5 announced last week on social media that the district has been chosen to “pilot the first eLearning program in the state of South Carolina,” meaning that when roads are too treacherous for travel, teachers will send assignments to the students’ school-supplied Chromebooks. The district calendar states that “inclement weather days will be eLearning days and will not be made up.”

Tuần trước các quan chức của Học khu Quận 5 Quận Anderson đã công bố trên truyền thông xã hội rằng quận này đã được chọn để “thí điểm chương trình học trực tuyến đầu tiên ở bang South Carolina”, có nghĩa là khi đường xá quá nguy hiểm cho việc đi lại, giáo viên sẽ gửi bài tập tới Chromebook của học sinh được nhà trường cung cấp. Lịch học của quận cho thấy rằng “những ngày thời tiết khắc nghiệt sẽ là những ngày học qua mạng và sẽ không được học bù.”

The simple fact is, though, that South Carolina has very little snowfall each year.

Cho dù thực tế đơn giản là Nam Carolina có rất ít ngày tuyết rơi mỗi năm.

“It just makes good sense,” Anderson School District 5 Superintendent Tom Wilson said Monday in a phone interview with The Washington Post, explaining that on average, a small percentage of students attend the makeup days that are tacked onto the end of the school year, so the district has eliminated them. “Quite honestly, it’s a waste of money, so we think this is the way to go in the future.”

“Điều đó thực sự có ý nghĩa,” Quản lý Học khu Quận 5 Quận Anderson Tom Wilson nói hôm vào thứ Hai trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với tờ The Washington Post, giải thích rằng trung bình, một tỷ lệ nhỏ học sinh tham gia các buổi học bù được thêm vào cuối năm học, do đó, học khu đã loại bỏ những ngày học bù đó. “Thực sự mà nói, đó là một sự lãng phí tiền bạc, vì vậy chúng tôi nghĩ rằng đây là cách làm trong tương lai.”

[What does it take to call a school snow day? A lot of frantic emails.]

 

The superintendent said the school district invested $11 million in Chromebooks over the past several years, providing them to students in kindergarten through 12th grade, “so we think we’re in a position to make it work.”

Người quản lý cho biết học khu đã đầu tư 11 triệu USD cho Chromebook trong trong vài năm qua, cung cấp cho học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12, “vì vậy chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi hoàn toàn có khả năng làm được việc đó.”

Following last week’s announcement, parents asked whether the students needed Internet access to complete their assignments and how younger students in grades kindergarten through second grade – who are not permitted to take their Chromebooks home – will be able to do the classwork. Officials with the school district responded on Facebook, saying Internet will not be required – instead, the students can “download assignments to their Chromebooks ahead of time to ensure access in the case of WiFi outage.”

Theo thông báo tuần trước, nhiều phụ huynh đã hỏi liệu các học sinh có cần truy cập Internet để hoàn thành bài tập của chúng hay không và các học sinh nhỏ tuổi từ mẫu giáo đến lớp hai – những đứa trẻ không được phép mang Chromebook về nhà – có thể làm bài tập [bằng cách này hay không]. Các quan chức học khu đã trả lời trên Facebook, nói rằng bọn trẻ không cần Internet – thay vào đó, học sinh có thể “tải bài tập về Chromebook của mình trước để đảm bảo việc truy cập trong trường hợp mất WiFi.”

Still, Wilson, the superintendent, said school district officials are working to determine how many children lack Internet access at home and how many younger children may have trouble accessing online assignments. He said younger children may be given assignments, such as reading, that to do not require computers.

Tuy nhiên, Wilson, người quản lý, cho biết các viên chức học khu đang làm việc để xác định xem có bao nhiêu trẻ em khó có thể truy cập Internet ở nhà và có bao nhiêu trẻ em có thể gặp khó khăn khi tiếp cận các bài tập trực tuyến. Ông nói rằng các trẻ nhỏ hơn có thể được giao bài tập, chẳng hạn như bài đọc, mà không cần máy tính.

Wilson said he understands that there are always “outliers” and that the students who are unable to complete their assignments at home will be given five days to make them up once they return to school.

Wilson nói ông hiểu rằng luôn luôn có “những ngoại lệ” và rằng những học sinh không thể hoàn thành bài tập của mình ở nhà sẽ có 5 ngày để học bù khi chúng quay trở lại trường học.

But the superintendent said the district is “confident that the vast majority of the students will be able to do their work from home.”

Nhưng ông quản lý học khu nói rằng quận “tự tin rằng phần lớn học sinh sẽ có thể làm bài của chúng ở nhà.”

When asked whether he had received any pushback from parents – or outraged children – he said the response had been mostly positive, but he added that he expects more questions when the students return to school next month.

Khi được hỏi liệu ông có nhận được phản ứng tiêu cực từ phụ huynh hay những đứa trẻ giận dữ hay không – ông nói câu trả lời hầu hết là tích cực, nhưng ông nói thêm ông anh mong đợi nhiều câu hỏi hơn khi học sinh trở lại trường vào tháng tới.

Source: https://www.washingtonpost.com/news/education/wp/2018/07/30/a-south-carolina-school-district-just-abolished-snow-days-and-will-make-students-learn-online/?utm_term=.458874d7fce8

WORD BANK:

do away with sth (idiom): loại bỏ cái gì

announce /əˈnaʊns/ [B1] (v): công bố

pilot /ˈpaɪ.lət/ (v, n): thí điểm, thử nghiệm

treacherous /ˈtretʃ.ər.əs/ (adj): cực kỳ nguy hiểm (do thời tiết xấu)

inclement /ɪnˈklem.ənt/ (adj): (thời tiết) khắc nghiệt (có mưa, gió)

superintendent /ˌsuː.pə.rɪnˈten.dənt/ (n): người chịu trách nhiệm, người quản lý một đơn vị cụ thể

tack onto sth (v): thêm vào cái gì

be in a position to do sth (idiom): có khả năng (về tài chính, kỹ thuật, …) để làm gì

outage /ˈaʊ.tɪdʒ/ (n): sự thiếu (điện, nước, internet, …)

determine /dɪˈtɜː.mɪn/ [C1] (v): xác định

outlier /ˈaʊtˌlaɪ.ər/ (n): ngoại lệ

the vast majority of (quant): phần lớn

pushback /ˈpʊʃ.bæk/ (v): phản ứng tiêu cực với một sự thay đổi

outraged /ˈaʊt.reɪdʒd/ (adj): bị xúc phạm, giận dữ

BẠN CÓ THỂ TẢI FILD PDF CỦA BÀI ĐỌC NÀY TẠI: http://vnurl.net/9lQTZTw


ỦNG HỘ TÀI CHÍNH READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới. Chỉ với một số tiền dù nhỏ và 1 phút, bạn đã có thể góp phần xây dựng cộng đồng!

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead