Chủ Nhật, Tháng Tư 21, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB2 - Upper IntermediateAncient glacier ice to melt in Dubai influencers’ cocktails

Ancient glacier ice to melt in Dubai influencers’ cocktails

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

The fancy ice is harvested from 100,000-year-old glaciers.

 

INFLUENCERS in Dubai are now able to sip posh cocktails with pieces of ice scooped from Arctic ancient glaciers and shipped 9,000 miles to UAE.

 

The 100,000-year-old ice is extracted from detached glaciers in the fjords of Greenland before being shipped to posh bars in Dubai to end up in ice-cold margaritas.

 

 

Startup company Arctic Ice, based in the country’s capital Nuuk, harvests the ice – which is thought to be cleaner and according to the firm, it doesn’t melt easily – and exports it overseas.

 

A spokesperson for the company said: “The ice is sourced directly from the natural glaciers in the Arctic which have been in a frozen state for over 100,000 years.

 

“These parts of the ice sheets have not been in contact with any soils or contaminated by pollutants produced by human activities.

 

“This makes Arctic Ice the cleanest H20 on Earth.”

 

Following a 9,000-mile journey, the ice ends up in influencers’ cocktails. – Sau hành trình 9.000 dặm, đá lạnh cuối cùng cũng đến được ly cocktail của những người có tầm ảnh hưởng

Using a specialised boat with a crane, they scour the fjords around the Nuuk in search of an uncontaminated form of ice that has never been in contact with the top or bottom of the glacier.

 

After identifying a suitable section, they extract the ice – compressed over millennia – before placing it in a plastic crate.

 

When the boat is full, they ship the crates to the capital to fill up a larger, refrigerated shipping container that then sails to Denmark.

 

The ice is loaded onto another ship before travelling to Dubai where it is sold by the distributor Natural Ice.

 

The ice then ends up in drinks sold in glitzy bars in the upmarket emirate.

 

 

It is common for glacial ice to be used in drinks in Greenland and Arctic Ice hopes that it will become popular in the UAE too.

 

The ice is sent to Denmark before being shipped off to Dubai – Băng được đưa đến Đan Mạch trước khi được chuyển đến Dubai

The company’s co-founder Malik V Rasmussen said there are no air bubbles in the ice, causing it to melt more slowly than normal ice.

 

The glacial water is also purer than the frozen mineral water typically used in bars in Dubai.

 

Despite launching in 2022, the company only recently shipped its first 20 metric tonnes of pure ice to Dubai.

 

Rasmussen said he hopes to introduce a new major revenue stream for Greenland, which still remains economically dependent on Denmark.

 

He said: “In Greenland, we make all our money from fish and from tourism.

 

“For a long time, I have wanted to find something else that we can profit from.”

 

He added: “Helping Greenland in its green transition is actually what I believe I was brought into this world to do.”

 

To help the environment, Arctic Ice said it plans to use carbon-neutral vessels for shipping in the near future.

 

The ice business echoes a gag in The Simpsons where supermarket owner Apu hires an expedition team to travel to the Arctic to gather bags of ice for his freezers.

 

The adventurer says: “You’ve got to start charging more than a dollar a bag. We lost four more men on this expedition.”

 

Apu replies: “If you can think of a better way to get ice, I’d like to hear it.”

 

Source: https://www.the-sun.com/news/10065866/worlds-poshest-ice-harvested-ancient-glacier-dubai-influencers-cocktails/

WORD BANK

harvest  /ˈhɑː.vɪst/ (v): thu hoạch

sip  /sɪp/ [C1] (v): nhâm nhi

posh /pɒʃ/ (informal) [B2] (adj): sang trọng

scoop  /skuːp/ (v): múc

ancient /ˈeɪn.ʃənt/ [B1] (adj): cổ xưa

glacier /ˈɡlæs.i.ər/ (n): sông băng

extract /ɪkˈstrækt/ [B2] (v): tách, chiết

detached  /dɪˈtætʃt/ [C1] (adj): tách biệt

fjord  /fjɔːd/ (n): vịnh hẹp

firm  /fɜːm/ [B1] (n): công ty

export  /ɪkˈspɔːt/ [B2] (v): xuất khẩu

spokesperson  /ˈspəʊksˌpɜː.sən/ [C1] (n): người phát ngôn

state  /steɪt/ [B2] (n): trạng thái

contaminate  /kənˈtæm.ɪ.neɪt/ (v): gây ô nhiễm

pollutant /pəˈluː.tənt/ (n): chất gây ô nhiễm

specialised  /ˈspeʃ.əl.aɪzd/ (adj): chuyên dụng

crane  /kreɪn/ (n): cần cẩu

scour  /skaʊər/ (v): lùng sục

identify /aɪˈden.tɪ.faɪ/ [B2] (v): xác định

compress  /kəmˈpres/ (v): nén

millennia (plural of millennium) (n): thiên niên kỷ

crate  /kreɪt/ (n): thùng

distributor  /dɪˈstrɪb.jə.tər/ (n): nhà phân phối

glitzy  /ˈɡlɪt.si/ (adj): hào nhoáng

emirate /ˈem.ɪ.rət/ (n): tiểu vương quốc Ả Rập

upmarket /ˌʌpˈmɑː.kɪt/ (adj): xa hoa, cao cấp

air bubble /ˈeə ˌbʌb.əl/ (n): bọt khí

mineral water  /ˈmɪn.ər.əl ˌwɔː.tər/ [A2] (n): nước khoáng

revenue stream (n): nguồn doanh thu

remain /rɪˈmeɪn/ [B1] (v): duy trì

economically  /ˌiː.kəˈnɒm.ɪ.kəl.i/ (adv): thuộc về kinh tế

be dependent on/upon sth  /dɪˈpen.dənt/ [C1] (adj): phụ thuộc vào cái gì

transition  /trænˈzɪʃ.ən/ [C2] (n): sự chuyển đổi

vessel  /ˈves.əl/ (n): tàu/thuyền lớn

echo  /ˈek·oʊ/ [C2] (v): gợi nhớ

gag /ɡæɡ/ (informal) (n): câu bông đùa

expedition /ˌek.spəˈdɪʃ.ən/ [B1] (n): sự thám hiểm

adventurer  /ədˈven.tʃə.rər/ (n): nhà thám hiểm

charge /tʃɑːdʒ/ [B1] (v): tính phí


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular