ANZ places great emphasis on supporting women leaders. Here’s how the bank helped me

0
1187

ANZ rất chú trọng vào việc hỗ trợ các nhà lãnh đạo nữ. Đây là cách ngân hàng đã giúp đỡ tôi.

Ha Bach, acting Chief Executive Officer at ANZ Vietnam, has experienced first-hand the support the bank gives women leaders. The company strives to have a gender-inclusive workplace, and about 70% of employees at ANZ Vietnam are female, she explains. Women are also well represented on the executive team.

Bà Bạch Thủy Hà, Tổng Giám đốc điều hành tại ANZ Việt Nam, đã từng trực tiếp trải nghiệm sự hỗ trợ của ngân hàng đối với các nữ lãnh đạo. Công ty phấn đấu để có một nơi làm việc có cả 2 giới, và bà giải thích rằng khoảng 70% nhân viên tại ANZ Việt Nam là nữ. Phụ nữ cũng có mặt trong nhóm điều hành.

“At ANZ Vietnam we are proud of these numbers,” says Bach. The high number of women in senior positions is no accident, with ANZ putting significant effort into supporting women in leadership roles and helping them to develop their careers in all of the countries in which it operates.

“Tại ANZ Việt Nam, chúng tôi tự hào về những con số này”, bà Hà cho biết. Số lượng lớn phụ nữ ở các vị trí cấp cao không phải là ngẫu nhiên, với việc ANZ nỗ lực hết sức để hỗ trợ phụ nữ trong vai trò lãnh đạo và giúp họ phát triển sự nghiệp của mình ở tất cả các quốc gia nơi họ hoạt động.

Bach – who started her banking career in Vietnam in 1994 when the US trade embargo was lifted, and has experience at both international and Vietnamese banks – could see the difference immediately she joined ANZ. “I’ve worked for global banks and local banks and found that the gender balance is very natural here at ANZ,” she says.

Bà Hà – người bắt đầu sự nghiệp ngân hàng của mình tại Việt Nam vào năm 1994 khi lệnh cấm vận thương mại của Mỹ được dỡ bỏ, và có kinh nghiệm ở cả ngân hàng quốc tế và Việt Nam – có thể thấy sự khác biệt ngay lập tức khi gia nhập ANZ. “Tôi đã làm việc cho cả các ngân hàng toàn cầu và địa phương và nhận thấy rằng sự cân bằng giới ở ANZ rất tự nhiên,” bà nói.

ANZ takes many different approaches to promoting gender equality, adds Bach. Among its initiatives are gender-balanced recruitment practices, which not only ensure a female candidate is interviewed for every role, but also that all interview panels contain at least one woman.

Bà Hà cho biết thêm, ANZ có nhiều cách tiếp cận khác nhau để thúc đẩy bình đẳng giới. Nằm trong số các sáng kiến đó là việc thực hiện tuyển dụng cân bằng giới, không chỉ đảm bảo ứng cử viên nữ được phỏng vấn cho mọi vai trò, mà tất cả các hội đồng phỏng vấn đều có ít nhất một phụ nữ.

One area in which Bach says ANZ is pioneering in Vietnam is its promotion of flexible working for both men and women at the bank. “This flexibility recognises that rigid working patterns don’t always suit our customers and our employees,” she explains. “It’s about rethinking how, when and where our staff work and being open to new ways of doing things.”

Một lĩnh vực mà bà Hà cho biết ANZ đang tiên phong tại Việt Nam là thúc đẩy làm việc linh hoạt cho cả nam và nữ tại ngân hàng. “Sự linh hoạt này nhìn nhận việc các khuôn mẫu làm việc cứng nhắc không phải lúc nào cũng phù hợp với khách hàng và nhân viên của chúng tôi,” bà giải thích. “Làm việc linh động nghĩa là xem xét lại cách thức, thời gian và nơi nhân viên của chúng tôi làm việc và mở ra những cách thức mới để làm việc.”

For some staff this might mean working at home occasionally, while for others it’s just about changing their work hours, so they balance personal commitments such as caring for family, playing sport or studying. The scheme has been very well received by female staff and has a high take up among them, says Bach.

Đối với một số nhân viên, điều này có thể có nghĩa là thỉnh thoảng làm việc ở nhà, trong khi đối với những người khác thì chỉ là thay đổi giờ làm việc, để họ cân bằng các cam kết cá nhân như chăm sóc gia đình, chơi thể thao hoặc học tập. Bà Hà cho biết, đề án đã được đón nhận rất nhiệt liệt bởi các nhân viên nữ.

Another area in which Bach thinks ANZ is leading the market is helping staff with career progression. “We provide all people in the bank with opportunities for career enrichment, so you can apply for different roles at the bank. We also have a leadership pathway to encourage female staff to think about their careers, and take up more leadership roles, and we support them in how to get there,” she says.

Một lĩnh vực khác mà bà Hà cho rằng ANZ đang dẫn đầu thị trườnggiúp nhân viên phát triển sự nghiệp. “Chúng tôi cung cấp cho tất cả mọi người trong ngân hàng những cơ hội để nâng cao tay nghề, để họ có thể làm việc ở các vị trí khác nhau tại ngân hàng. Chúng tôi cũng có một đường lối lãnh đạo khuyến khích nhân viên nữ suy nghĩ về nghề nghiệp của họ, và đảm nhận nhiều vai trò lãnh đạo hơn, và chúng tôi hỗ trợ họ làm thế nào để đạt được điều đó,” bà nói.

ANZ is also a principal sponsor of an Australian organisation called Chief Executive Women (CEW), through which existing women leaders work to enable other female leaders. Every year ANZ sends women from its operations in different countries to take part in one of the CEW programs. “All the participants are women from different industries and backgrounds, but we’re all in leadership positions at our organisations,” says Bach, who has taken part in CEW.

ANZ cũng là một nhà tài trợ chính cho một tổ chức của Úc mang tên Nữ Giám đốc Điều hành (CEW), thông qua đó những phụ nữ hiện đang làm lãnh đạo giúp các phụ nữ khác làm lãnh đạo. Hàng năm, ANZ đưa nhân viên nữ từ các cơ sở của mình ở các quốc gia khác nhau tới tham gia vào một trong các chương trình CEW. “Tất cả những người tham gia là phụ nữ từ các ngành công nghiệp khác nhau và có gia thế khác nhau, nhưng đều ở các vị trí lãnh đạo tại cơ quan của mình”, bà Hà, người đã tham gia CEW cho biết.

She explains that the program was very beneficial to her on a number of levels. Firstly, it helped her and other participants to self-evaluate and think about their development potential. Secondly, she found great value in listening to participants sharing experiences of working for different organisations, the challenges they encountered, and how they responded to them.

giải thích rằng chương trình rất có lợi ở nhiều mức độ. Thứ nhất, nó giúp bà và những người tham gia khác tự đánh giá và suy nghĩ về tiềm năng phát triển của họ. Thứ hai, bà tìm thấy giá trị lớn trong việc lắng nghe những người tham gia chia sẻ kinh nghiệm làm việc cho các tổ chức khác nhau, những thách thức mà họ gặp phải và cách họ phản ứng với chúng.

“Another important benefit is that we have the opportunity to build our network among participants from both this CEW program and previous ones,” says Bach. “Whenever you need to reach out and ask questions someone from the network will be able to help you.”

“Một lợi ích quan trọng khác là chúng tôi có cơ hội xây dựng mạng lưới giữa những người tham gia từ cả chương trình CEW này và những chương trình trước đó”, bà Hà nói. “Bất cứ khi nào bạn cần liên hệ và đặt câu hỏi, ai đó từ mạng sẽ có thể trợ giúp bạn”.

When CEW participants travel, they often get in touch with each other and meet up, either for a business talk about market developments in that country, or just for a personal chat. “This program was really useful to me,” says Bach.

Khi những người tham gia CEW đi du lịch, họ thường xuyên liên lạc với nhau và gặp gỡ, để nói chuyện về phát triển thị trường ở quốc gia đó, hoặc chỉ để trò chuyện cá nhân. “Chương trình này thực sự hữu ích với tôi”, bà Hà nói.

Working for a company that is supportive of gender equality has been hugely beneficial to Bach’s career. “Asia is still very male-dominated, and while it’s changing, the CEOs or chairmen of companies are usually male,” she says. “What I have found working for an organisation like ANZ, where you have an emphasis on gender equality, is it encourages you and provides you with opportunities for career development.”

Làm việc cho một công ty hỗ trợ bình đẳng giới đã mang lại lợi ích to lớn cho sự nghiệp của bà Hà. “Châu Á vẫn còn rất trọng nam khinh nữ, và dù có đang thay đổi, thì các CEO hoặc chủ tịch của các công ty vẫn thường là nam giới,” bà nói. “Điều tôi cảm nhận được từ việc làm cho một tổ chức như ANZ, một nơi chú trọng đến bình đẳng giới, là họ khuyến khích bạn và cung cấp cho bạn cơ hội phát triển nghề nghiệp.”

In the past, when job opportunities had come up, Bach was sometimes hesitant to raise her hand. “ANZ helps you not to shy away from an opportunity. It really encourages women to apply for jobs and go for higher positions,” she says.

Trong quá khứ, khi cơ hội việc làm xuất hiện, bà Hà đôi khi do dự mà không nắm lấy. “ANZ giúp bạn không né tránh cơ hội. Nó thực sự khuyến khích phụ nữ đăng ký vào những vị trí cao hơn,” bà nói.

Bach thinks there are significant benefits for organisations in having a diverse workforce. ANZ Vietnam not only has gender diversity, but also cultural diversity, with its leadership team including both locals and expats. “This diverse leadership means we analyse things from many different angles – from the point of view of different genders and different cultures – enabling us to analyse the facts more carefully,” she says. “I’ve found that when we have this diverse leadership, we come up with quite innovative and pragmatic solutions.”

Bà Hà cho rằng có những lợi ích đáng kể đối với các tổ chức có lực lượng lao động đa dạng. ANZ Việt Nam không chỉ có sự đa dạng về giới, mà còn đa dạng về văn hóa, với đội ngũ lãnh đạo bao gồm cả người dân địa phương và người nước ngoài. “Sự lãnh đạo đa dạng này có nghĩa là chúng tôi phân tích mọi thứ từ nhiều góc độ khác nhau – từ quan điểm của các giới tính khác nhau và các nền văn hóa khác nhau – cho phép chúng tôi phân tích các yếu tố cẩn thận hơn”, bà nói. “Tôi nhận thấy rằng khi chúng tôi có sự lãnh đạo đa dạng này, chúng tôi đưa ra các giải pháp khá sáng tạo và thực tế“.

Bach is also clear about the benefits for women of working for a firm like ANZ. “It’s good for us because we know at this organisation we can go further with our career development. There are no boundaries.”

Bà Hà cũng nói rất rõ ràng về những lợi ích khi phụ nữ làm việc cho một công ty như ANZ. “[Điều đó] tốt cho chúng tôi bởi vì chúng tôi biết tại tổ chức này, chúng tôi có thể tiến xa hơn trong việc phát triển nghề nghiệp của mình. Không có ranh giới.”

Source: https://news.efinancialcareers.com/sg-en/316243/anz-women-leadership-sc

WORD BANK:

first-hand /ˌfɜːst ˈhænd/ (adj): trực tiếp

strive /straɪv/ [C2] (v): phấn đấu, cố gắng hết sức

accident /ˈæksɪdənt/ (n): sự tình cờ, sự ngẫu nhiên

embargo /ɪmˈbɑːɡəʊ/ (n): lệnh cấm vận

initiative /ɪˈnɪʃətɪv/ [C1] (n): sáng kiến, óc sáng tạo

panel /ˈpænl/ [C1] (n): hội đồng giám khảo

rigid /ˈrɪdʒɪd/ [C2] (adj): cứng nhắc

pattern /ˈpætn/ [B2] (n): khuôn khổ, khuôn mẫu, mẫu hình

shy away from sth (v): né tránh

expat /ˌeksˈpæt/ (n): người xa xứ, người tha phương

pragmatic /præɡˈmætɪk/ [C2] (adj): thực tế, thực dụng