Badly injured tiger seeks shelter on Russian man’s porch

0
1024

Only in Siberia would you be trapped in your house by a tiger leaning on the door.

Chỉ có ở Siberia bạn mới có thể bị mắc kẹt trong nhà bởi một con hổ đang dựa vào cửa.

That is the exact situation that one man in a remote village of the wild Khabarovsk region of eastern Russia found himself in, when a badly injured tiger sought shelter from the freezing winter conditions on the porch of his house.

Đó chính xác là tình huống mà một người đàn ông ở một ngôi làng hẻo lánh thuộc vùng Khabarovsk hoang dã ở miền đông nước Nga gặp phải, khi một con hổ bị thương nặng tìm nơi trú ẩn trước hiên nhà trong mùa đông lạnh giá.

The badly malnourished and weak cat spent the entire day lying outside the house until an emergency team from the Amur Tiger Center arrived to rescue it. They managed to sedate the big cat and transport it to a rehabilitation center in Alekseevka village, where it is being looked after and treated with antibiotics for an infection in its mouth and gums.

Con “mèo” suy dinh dưỡng nghiêm trọng và yếu đuối đã nằm cả ngày bên ngoài ngôi nhà cho đến khi một đội [phản ứng] khẩn cấp từ Trung tâm Hổ Amur đến để giải cứu nó. Họ đã tìm cách tiêm thuốc an thần cho con mèo lớn và vận chuyển nó đến một trung tâm phục hồi chức năng ở làng Alekseevka, nơi nó đang được chăm sóc và điều trị bằng kháng sinh vì bị nhiễm trùng ở miệng và nướu.

The female tiger was exhausted and didn’t move. – Con hổ cái đã kiệt sức và không thể di chuyển.

“Alexey Khaideyev came across a tiger on his porch,” Galina Tsimarno, who lives across the street from Khaideyev, told the Siberian Times. “He and his wife and grandmother live on the outskirts of the village, near the river and forest. He wanted to go out to the yard in the morning, but his door was pressed by ‘someone’ from outside.”

“Alexey Khaideyev” bắt gặp một con hổ trên hiên nhà của mình,” theo lời Gal Galina Tsimarno, người sống đối diện nhà Khaideyev ở bên kia đường, nói với Thời báo Siberia. “Anh ấy và vợ cùng bà ngoại sống ở vùng ven của ngôi làng, gần dòng sông và khu rừng. Anh ấy muốn ra ngoài sân vào buổi sáng, nhưng cánh cửa nhà bị kẹt bởi ‘ai đó’ từ bên ngoài.”

“He began to push the door and heard a tiger growling. He went back inside and started calling to all the emergency services.”

Anh ấy bắt đầu đẩy cửa và nghe tiếng con hổ gầm gừ. Anh quay vào trong và bắt đầu gọi điện cho tất cả các dịch vụ khẩn cấp.

The behavior of the tiger has led some to suggest that the cat was “seeking” help from humans. Most likely, however, the female tiger was suffering from an oral infection that prevented her from hunting and eating. In the cold winter, this meant her condition crashed and she sought shelter somewhere to rest. It just so happened to be a person’s porch.

Hành vi của con hổ đã khiến một số người cho rằng “con mèo” này đang tìm kiếm sự giúp đỡ của con người. Tuy nhiên, rất có thể, con hổ cái đã bị nhiễm trùng miệng khiến nó không thể đi săn và ăn uống. Trong mùa đông lạnh giá, điều này khiến nó bị lả và tìm nơi trú ẩn ở đâu đó để nghỉ ngơi. Và nó đã chọn một hiên nhà.

The tiger is now being cared for the by the team at the tiger center. Her condition does not look good. At the time of writing, she is thought to be too emaciated to be put under anesthetic to conduct surgery. She is eating, however, and the team was able to mix antibiotics into her food in a bid to lessen the infection.

Con hổ hiện đang được chăm sóc tại trung tâm chăm sóc hổ. Tình trạng của nó ấy không được tốt. Tại thời điểm bài viết này đang được thực hiện, người ta cho rằng nó quá ốm yếu để đặt thuốc mê để tiến hành phẫu thuật. Tuy nhiên, nó đã có thể ăn uống, và nhóm nghiên cứu đã / trộn được kháng sinh vào thức ăn của nó để giảm viêm nhiễm.

“We took all necessary measures during the seizure,” explains Yury Kolpak, head of the Conservation Department. “However, the tigress is very much depleted. She has serious gum injuries, there are no upper teeth. Therefore, her age is difficult to determine. Now it is very important to provide the predator with qualified assistance.”

“Chúng tôi đã thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết trong quá trình bắt [con hổ],” ông Yury Kolpak, người đứng đầu Cục Bảo tồn, giải thích. Tuy nhiên, con hổ cái đã cạn kiệt sức lực. Nó bị chấn thương nghiêm trọng ở nướu, và không có răng hàm trên. Do đó, rất khó xác định tuổi của nó. Bây giờ điều rất quan trọng là cung cấp đầy đủ trợ giúp cho kẻ săn mồi này.

The big cats are classed as endangered, with only around 500 thought to survive in the wild. While it used to range from the Caspian Sea (the cats are genetically indistinguishable from the Caspian tiger) in the west to the Korean Peninsula in the east, most of the remaining tigers are found in a small region of the Russian Far East.

Loài mèo lớn này được xếp hạng có nguy cơ tuyệt chủng, chỉ có khoảng 500 con được cho là còn sống sót trong tự nhiên. Mặc dù được phổ biến từ vùng Biển Caspi (những con mèo không này hoàn toàn giống về mặt di truyền với hổ Caspi) ở phía tây đến Bán đảo Triều Tiên ở phía đông, hầu hết những con hổ còn lại được tìm thấy ở một vùng lãnh thổ nhỏ của vùng Viễn Đông nước Nga.

Source: https://www.iflscience.com/plants-and-animals/badly-injured-tiger-seeks-shelter-on-russian-mans-porch/

WORD BANK:

lean on /liːn/ [B2] (v): dựa

seek /siːk/ [B2] (v): tìm

shelter /ˈʃel.tər/ [B2] (n): nơi trú ẩn

porch /pɔːtʃ/ (n): hiên nhà

malnourished /ˌmælˈnʌr.ɪʃt/ (adj): suy dinh dưỡng

emergency /ɪˈmɜː.dʒən.si/ [B1] (n): khẩn cấp

rescue /ˈres.kjuː/ [B1] (v): giải cứu

sedate /sɪˈdeɪt/ (v): an thần

rehabilitate /ˌriː.həˈbɪl.ɪ.teɪt/ (v): phục hồi

antibiotic /ˌæn.ti.baɪˈɒt.ɪk/ [C2] (n): thuốc kháng sinh

infection /ɪnˈfek.ʃən/ [B2] (n): nhiễm trùng

gum /ɡʌm/ (n): nướu

come across (v): bắt gặp

growl /ɡraʊl/ (v): gầm gừ

oral /ˈɔː.rəl/ [B2] (adj): thuộc về miệng

emaciated /iˈmeɪ.si.eɪ.tɪd (adj): ốm yếu, gầy gò, hốc hác

anesthetic /ˌæn.əsˈθet.ɪk/ (n): thuốc mê

conduct /kənˈdʌkt/ [B2] (v): tiến hành

surgery /ˈsɜː.dʒər.i/ [B2] (n): phẫu thuật

in a bid to do sth [C2] (v): để làm gì

tigress /ˈtaɪ.ɡrəs/ (n): con hổ cái

seizure /ˈsiːʒər/ (n): thu giữ, chiếm đoạt

depleted /dɪˈpliː.tɪd/ (adj): cạn kiệt, kiệt sức

predator /ˈpred.ə.tər/ [C1] (n): kẻ săn mồi

genetic (adj): thuộc về di truyền

indistinguishable /ˌɪn.dɪˈstɪŋ.ɡwɪ.ʃə.bəl/ (adj): hoàn toàn giống, không thể phân biệt


ỦNG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead