Bird punches giant hole through the nose of Air China plane

0
477

A feathery friend met its end yesterday when it collided with an Air China flight on its way from Tianjin to Hong Kong. The Boeing 737 plane landed safely at Hong Kong’s airport at 1:15pm, at which point they discovered a meter-wide hole in the nose of the plane.

Một anh bạn lông vũ đã kết liễu đời mình vào ngày hôm qua khi nó va chạm với một chuyến bay của hãng Air China trên đường từ Tianjin tới Hong Kong. Chiếc máy bay Boeing 737 đã hạ cánh an toàn tại sân bay Hồng Kông lúc 1:15 chiều, tại thời điểm đó họ phát hiện ra một lỗ rộng một mét ở mũi máy bay.

Air China Flight CA103 alerted Hong Kong emergency services to the mid-flight collision, and were met by first responders upon landing. Air China released a statement on Weibo with assurances that nobody was injured in the incident (except for the bird, of course.)

Chuyến bay mang số hiệu CA103 của hãng Air China đã thông báo cho các dịch vụ khẩn cấp của Hồng Kông về vụ va chạm giữa chuyến bay và đã được đáp ứng trước khi hạ cánh. Air China đã đưa ra một tuyên bố trên Weibo với sự đảm bảo rằng không ai bị thương trong vụ việc (ngoại trừ con chim, tất nhiên rồi.)

Midair collisions between birds and planes (“bird strikes”) are not uncommon for commercial flights. In 2016, about 8 out of 10,000 UK flights experienced a bird strike. They happen most often as the plane is taking off or landing, and only about 5% of collisions do serious damage to the plane.

Sự va chạm giữa chim giữa chim và máy bay (được gọi là “bird strikes”) không phải là không phổ biến đối với các chuyến bay thương mại. Vào năm 2016, khoảng 8 trong số 10.000 chuyến bay của Anh đã gặp phải va trạm với chim. Chúng xảy ra thường xuyên nhất khi máy bay cất cánh hoặc hạ cánh, và chỉ có khoảng 5% va chạm gây thiệt hại nghiêm trọng cho máy bay.

An average-sized goose will produce up to 50,000 pounds of force when struck by a plane at full speed. But even though they can puncture the exterior of the plane or clog an engine, they almost never result in a crash.

Một con ngỗng cỡ trung bình sẽ sản sinh một lực lên tới đến 50.000 cân Anh khi đâm vào một chiếc máy bay ở tốc độ cao. Nhưng ngay cả khi chúng có thể xuyên thủng bề mặt của máy bay hoặc làm tắc nghẽn động cơ, chúng hầu như không bao giờ làm rơi máy bay.

That said, if your plane is unlucky enough to encounter more than one bird, the risks go way up. An Eastern Airlines flight was taken down by a flock of starlings in Boston in 1960.

Điều đó có nghĩa là nếu máy bay của bạn đen đủ đến nỗi gặp nhiều hơn một con chim, thì rủi ro sẽ tăng lên. Một chuyến bay của hãng hàng không Eastern Airlines đã bị hạ đo ván bởi một đàn chim sáo vào năm 1960.

Source: https://medium.com/shanghaiist/bird-punches-giant-hole-through-the-nose-of-air-china-plane-161229c99e00

WORD BANK:

collision (n): vụ va chạm

release a statement (phrase): đưa ra thông cáo

8 out of 10,000 (expression): 8 trên 10,000 (một cách thể hiện tỷ lệ)

do serious damage to sth (phrase): gây thiệt hại nghiêm trọng cho cái gì

puncture (v): đâm xuyên qua

exterior (n): phần bên ngoài

clog (v): làm tắc nghẽn

encounter (v): đối mặt

go way up (v): tăng lên (nguy cơ)

take down (v): hạ đo ván