Bitcoin has lost most of its value this year

0
743

Other cryptocurrencies have followed suit.

Các loại tiền điện tử khác đã đi theo [đà giảm của Bitcoin].

On december 17th 2017 the price of bitcoin on CoinMarketCap, a cryptocurrency exchange, neared $20,000. True believers hoped that was just the beginning. One analyst at a Danish investment bank predicted bitcoin could be worth $100,000 by the end of 2018. The year is not yet over. But as The Economist went to press, bitcoin’s price was $4,223, and trending downwards (see chart). Where bitcoin goes, other cryptocurrencies follow. Ether, the second-most popular cryptocurrency, is down from $1,432 in January to $120 today.

Vào ngày 17 tháng 12 năm 2017, giá [một đồng] bitcoin trên CoinMarketCap, một sàn giao dịch tiền điện tử, đã đạt gần 20.000 đô la. Các tín đồ chân chính hy vọng đó mới chỉ là điểm khởi đầu. Một nhà phân tích tại một ngân hàng đầu tư Đan Mạch dự đoán bitcoin có thể trị giá lên tới 100.000 đô la Mỹ vào cuối năm 2018. Năm nay vẫn chưa kết thúc. Nhưng tại thời điểm tờ The economist này được phát hành, giá bitcoin còn chỉ 4.223 đô la và có xu hướng tiếp tục giảm (xem biểu đồ bên dưới). Bitcoin đi đâu thì các loại tiền điện tử khác cũng đi theo. Ether, loại tiền điện tử phổ biến thứ hai, đã giảm từ 1,432 đô vào tháng 1 xuống còn 120 đô vào ngày hôm nay.

All this marks the deflating of the third cryptocurrency bubble (the others were in 2011 and 2013). The trigger is unclear. Explaining the movements of deep, liquid markets is tricky at the best of times. Cryptocurrency markets are neither. One popular theory is that the the supply of brave buyers willing to take a punt has now been exhausted.

Tất cả điều này đánh dấu lần vỡ bong bóng tiền điện tử thứ ba (các lần khác là vào năm 2011 và 2013). Nguyên nhân [của sự kiện này] không rõ ràng. Giải thích các chuyển động của thị trường sâu, lỏng (tạm dịch) luôn là là một điều khó khăn. Thị trường tiền điện tử cũng không [phải là ngoại lệ]. Một lý thuyết phổ biến là rằng nguồn cung từ những người mua dũng cảm sẵn sàng trả giá giờ đã cạn kiệt.

Regulatory interest may be another reason. Cryptocurrencies have long been a haven for fraudsters. Now the law has started to pay attention. America’s Department of Justice is probing price manipulation in cryptocurrencies, which is widely believed to be rife.

Sự chú ý từ các cơ quan quản lý có thể là một lý do khác. Tiền điện tử từ lâu đã là thiên đường cho những kẻ lừa đảo. Bây giờ luật pháp đã bắt đầu chú ý. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang điều tra việc thao túng giá trong lĩnh vực tiền điện tử, điều mà nhiều người tin là đầy rẫy.

The Securities and Exchange Commission (SEC), another American regulator, is investigating several initial coin offerings (icos). These are a fundraising wheeze that sell crypto-tokens to investors, who hope that their value will rise in future; they have raised $7.3bn so far this year. Some icos are outright scams, in which the firms vanish once the tokens have been sold. But even honest icos could be illegal. On November 8th the SEC charged the founder of EtherDelta, a cryptocurrency exchange, with running an unregistered securities exchange.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), một cơ quan quản lý khác của Mỹ, cũng đang điều tra một số vụ phát hành tiền ảo lần đầu (icos). Đây là một kế hoạch gây quỹ bằng cách bán tiền điện tử cho các nhà đầu tư, những người hy vọng rằng giá trị của chúng sẽ tăng lên trong tương lai; các quỹ này đã huy động được 7,3 tỷ đô la trong năm nay. Một số icos hoàn toàn là những trò gian lận, trong đó các công ty biến mất một khi các mã tiền ảo đã được bán. Nhưng ngay cả những icos trung thực cũng có thể là bất hợp pháp. Vào ngày 8 tháng 11, SEC đã buộc tội người sáng lập EtherDelta, một sàn giao dịch tiền điện tử, với việc điều hành một sàn giao dịch chứng khoán chưa đăng ký.

Most fundamentally, bitcoin is still far from its notional goal of becoming a digital alternative to ordinary money. Technical faff, and the volatility that makes it attractive to speculators, means that it is hard to use bitcoin to actually buy things. Morgan Stanley, a bank, found that only three of the 500 biggest online retailers accepted it in 2017, down from five the year before.

Về cơ bản, bitcoin vẫn còn lâu mới có thể đạt được mục tiêu trở thành một lựa chọn thay thế bằng kỹ thuật số cho tiền thông thường. Các vấn đề kỹ thuật, và sự biến động làm cho nó hấp dẫn đối với các nhà đầu cơ, đồng nghĩa với việc khó mà có thể sử dụng bitcoin để thực hiện các giao dịch mua bán. Morgan Stanley, một ngân hàng, nhận thấy rằng chỉ có ba trong số 500 nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất chấp nhận tiền ảo vào năm 2017, giảm so với mức gấp 5 lần một năm trước đó.

Punters will be wondering how much lower the price can go. Nobody knows, but hope springs eternal. Smartereum, a cryptocurrency website, is earnestly discussing whether bitcoin could rebound to $50,000 – or even $100,000 – before the year is out. Caveat emptor.

Những con bạc sẽ tự hỏi giá [tiền ảo] sẽ còn xuống đến mức nào. Ai mà biết được chứ, nhưng cứ hi vọng đi. Smartereum, một trang web về tiền điện tử, đang thảo luận một cách nghiêm túc về việc liệu bitcoin có thể tăng trở lại mức 50.000 đô la – hay thậm chí là 100.000 đô la – trước khi năm 2018 kết thúc. Hãy là người tiêu dùng khôn ngoan.

Source: https://www.economist.com/finance-and-economics/2018/12/01/bitcoin-has-lost-most-of-its-value-this-year

WORD BANK:

cryptocurrency /ˈkrɪp.təʊˌkʌr.ən.si/ (n): tiền điện tử

go to press (v): (báo chí) được phát hành

deflate /dɪˈfleɪt/ (v): xì hơi

trigger /ˈtrɪɡ.ər/ (n): nguyên nhân, nhân tố kích hoạt một điều gì đó

deep market (n): (tạm dịch) thị trường sâu – là một sàn giao dịch chứng khoán, hoặc nơi giao dịch, nơi một số lượng lớn cổ phiếu có thể được mua và bán mà không ảnh hưởng mạnh đến giá. (nguồn: Investopedia)

liquid market (n): (tạm dịch) thị trường lỏng – là một thị trường có nhiều nguồn cung cầu chào giá, chênh lệch thấp và biến động thấp. Trong một thị trường lỏng, người ta dễ dàng để thực hiện giao dịch nhanh chóng ở mức giá mong muốn vì có nhiều người mua và người bán. Trong một thị trường lỏng, những thay đổi trong cung và cầu có tác động tương đối nhỏ đến giá cả. (nguồn: Investopedia)

take a punt (idiom): thử

fraudster /ˈfrɔːd.stər/ (n): kẻ lừa đảo

probe /prəʊb/ (v): thăm dò, điều tra

manipulation /məˌnɪp.jəˈleɪ.ʃən/ (n): sự thao túng

rife /raɪf/ (adj): đầy rẫy

initial /ɪˈnɪʃ.əl/ [B2] (adj): lần đầu

wheeze /wiːz/ (n – informal): kế hoạch

outright /ˌaʊtˈraɪt/ (adv): hoàn toàn

scam /skæm/ (n – informal): trò gian lận

vanish /ˈvæn.ɪʃ/ [B2] (v): biến mất

fundamental /ˌfʌn.dəˈmen.təl/ [C2] (adj): cơ bản

notional /ˈnəʊ.ʃən.əl/ (adj): thuộc về ý niệm

alternative /ɒlˈtɜː.nə.tɪv/ [B2] (n): lựa chọn thay thế

ordinary /ˈɔː.dən.əri/ [B1] (adj): thông thường

faff /fæf/ (n – informal): vấn đề

volatility /ˌvɒl.əˈtɪl.ə.ti/ (n): sự biến động

speculator /ˈspek.jə.leɪ.tər/ (n): nhà đầu cơ

punter /ˈpʌn.tər/ (n): con bạc

hope springs eternal (phrase): hi vọng là mãi mãi, cứ hi vọng đi

earnestly /ˈɜː.nɪst.li/ (adv): một cách nghiêm túc (mang tính mỉa mai)

Caveat emptor /ˌkæv.i.æt ˈemp.tɔːr/ (phrase): Hãy là người tiêu dùng khôn ngoan


ỦNG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead