Boeing looks to face new questions after another crash of popular new 737 Max 8

0
1106

An Ethiopian Airlines Boeing 737-800 is parked at Bole International Airport in Addis Ababa Feb. 11.

NEW YORK – Investigators rushed to the scene of a devastating plane crash in Ethiopia on Sunday, an accident that could renew safety questions about the newest version of Boeing’s popular 737 airliner.

Các nhà điều tra đã nhanh chóng đến hiện trường vụ tai nạn máy bay thảm khốc ở Ethiopia vào hôm Chủ nhật vừa qua, một vụ tai nạn có thể khiến người ta phải đặt thêm các câu hỏi về tính an toàn của phiên bản mới nhất của dòng máy bay phổ biến Boeing 737.

The Boeing 737 Max 8 operated by Ethiopian Airlines crashed shortly after taking off from the capital of Addis Ababa, killing all 157 people on board.

Chiếc Boeing 737 Max 8 do hãng hàng không Etopian vận hành đã bị rơi ngay sau khi cất cánh từ thủ đô Addis Ababa, khiến tất cả 157 người trên máy bay thiệt mạng.

The plane was new. The weather was clear. Yet something was wrong, and the pilots tried to return to the airport. They never made it.

Chiếc máy bay còn rất mới. Thời tiết đẹp. Tuy nhiên, có điều gì đó không ổn, và các phi công đã cố gắng quay trở lại sân bay. Họ đã không bao giờ làm được điều đó.

In those circumstances, the accident is eerily similar to an October crash in which a 737 Max 8 flown by Indonesia’s Lion Air plunged into the Java Sea minutes after takeoff, killing all 189 people on the plane.

Cùng trong hoàn cảnh đó, một vụ tai nạn cũng kỳ lạ như vậy xảy ra hồi tháng 10 [năm ngoái], trong đó một chiếc 737 Max 8 của hãng Lion Air của Indonesia lao xuống biển Java vài phút sau khi cất cánh, lấy đi mạng sống của tất cả 189 người trên máy bay.

Safety experts took note of the similarities but cautioned against quickly drawing too many parallels between the two crashes.

Các chuyên gia an toàn đã lưu ý về những điểm tương đồng nhưng cảnh báo về việc quá nhanh chóng vẽ ra nhiều điểm tương đồng giữa hai vụ tai nạn.

Alan Diehl, a former National Transportation Safety Board investigator, said the similarities included both crews encountering a problem shortly after takeoff, and reports of large variations in vertical speed during ascent, “clearly suggesting a potential controllability problem” with the Ethiopian jetliner.

Alan Diehl, cựu điều tra viên của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia [Hoa Kỳ], cho biết những điểm tương đồng bao gồm cả hai phi hành đoàn gặp phải vấn đề ngay sau khi cất cánh, và báo cáo về sự thay đổi lớn về tốc độ lên thẳng đứng cất cánh, “gợi ý rõ ràng về một vấn đề về khả năng kiểm soát” với chiếc máy bay phản lực của Ethiopia.

But there are many possible explanations, Diehl said, including engine problems, pilot error, weight load, sabotage or bird strikes. He said Ethiopian has a good reputation, but investigators will look into the plane’s maintenance, especially since that may have been an issue in the Lion Air investigation.

Nhưng có nhiều cách nguyên nhân tiềm ẩn, Diehl cho biết, bao gồm các vấn đề về động cơ, lỗi phi công, tải trọng, phá hoại hoặc va phải chim. Ông nói rằng hãng hàng không của Ethiopia có danh tiếng tốt, nhưng các nhà điều tra sẽ xem xét việc bảo trì máy bay, đặc biệt là vì đó có thể là một vấn đề trong cuộc điều tra của Lion Air.

By contrast, the Ethiopian Airlines CEO stated “there were no defects prior to the flight, so it is hard to see any parallels with the Lion Air crash yet,” said Harro Ranter, founder of the Aviation Safety Network, which compiles information about accidents worldwide.

Ngược lại, Giám đốc điều hành của hãng hàng không Ethiopian Airlines tuyên bố “không có khiếm khuyết nào trước chuyến bay, vì vậy hiện vẫn khó có thể thấy bất kỳ sự tương đồng nào với vụ tai nạn của Lion Air,” theo Harro Ranter, người sáng lập Mạng lưới An toàn Hàng không, tổng hợp thông tin về các vụ tai nạn trên toàn thế giới.

“I do hope though that people will wait for the first results of the investigation instead of jumping to conclusions based on the very little facts that we know so far,” he said.

Ông nói:“Tôi thực sự hy vọng rằng mọi người sẽ chờ đợi những kết quả đầu tiên của cuộc điều tra thay vì vội vàng kết luận dựa trên những điều rất nhỏ mà chúng ta biết cho đến nay.”

Boeing representatives did not immediately respond for comment. The company tweeted that it was “deeply saddened to learn of the passing of the passengers and crew” on the Ethiopian Airlines Max airplane.

Đại diện Boeing đã không trả lời các bình luận. Công ty đã tweet rằng họ đã “rất buồn khi biết về sự ra đi của hành khách và phi hành đoàn” trên chiếc máy bay của hãng hàng không Etopian Airlines Max.

The Chicago-based company said it would send a technical team to the crash site to help Ethiopian and U.S. investigators.

Công ty có trụ sở tại Chicago này cho biết họ sẽ cử một nhóm kỹ thuật đến địa điểm gặp nạn để giúp các nhà điều tra người Ethiopia và Hoa Kỳ.

A spokesman for the NTSB said the U.S. agency was sending a team of four to assist Ethiopian authorities. Boeing and the U.S. investigative agency are also involved in the Lion Air probe.

Một phát ngôn viên của NTSB cho biết cơ quan Hoa Kỳ đang cử một nhóm bốn người để hỗ trợ các nhà chức trách của Ethiopia. Boeing và cơ quan điều tra của Hoa Kỳ cũng tham gia vào cuộc điều tra vụ tai nạn của Lion Air.

Indonesian investigators have not stated a cause for the Lion Air crash, but they are examining whether faulty readings from a sensor might have triggered an automatic nose-down command to the plane, which the Lion Air pilots fought unsuccessfully to overcome. The automated system kicks in if sensors indicate that a plane is about to lose lift, or go into an aerodynamic stall. Gaining speed by diving can prevent a stall.

Các nhà điều tra Indonesia chưa cho biết nguyên nhân gây ra vụ tai nạn của Lion Air, nhưng họ đang kiểm tra xem liệu các lỗi đọc từ cảm biến có thể kích hoạt lệnh tự động hạ mũi máy bay, điều mà các phi công của Lion Air đã chiến đấu để khắc phục nhưng không thành công. Hệ thống tự động khởi động nếu các cảm biến chỉ ra rằng chiếc máy bay sắp mất lực nâng, hoặc đi vào một vùng nhiễu khí động học. Việc tăng tốc độ bằng cách chúc mũi máy bay xuống có thể ngăn chặn việc .

The Lion Air plane’s flight data recorder showed problems with an airspeed indicator on four flights, although the airline initially said the problem was fixed.

Máy ghi dữ liệu chuyến bay của Lion Air cho thấy có vấn đề với chỉ số tốc trên 4 chuyến bay, mặc dù ban đầu hãng cho biết sự cố đã được khắc phục.

Days after the Oct. 29 accident, Boeing sent a notice to airlines that faulty information from a sensor could cause the plane to automatically point the nose down. The notice reminded pilots of the procedure for handling such a situation, which is to disable the system causing the automatic nose-down movements.

Vài ngày sau vụ tai nạn ngày 29/10, Boeing đã gửi thông báo tới các hãng hàng không rằng thông tin bị lỗi từ cảm biến có thể khiến máy bay tự động hướng mũi xuống. Thông báo nhắc nhở các phi công về quy trình xử lý tình huống như vậy, đó là vô hiệu hóa hệ thống gây ra các chuyển động tự chúc mũi xuống.

Pilots at some airlines, however, including American and Southwest, protested that they were not fully informed about a new system that could automatically point the plane’s nose down based on sensor readings. Boeing Chairman and CEO Dennis Muilenburg said in December that the Max is a safe plane, and that Boeing did not withhold operating details from airlines and pilots.

Tuy nhiên, các phi công tại một số hãng hàng không, bao gồm cả Mỹ và Tây Nam, đã phản đối rằng họ không được thông báo đầy đủ về một hệ thống mới có thể tự động hướng mũi máy bay xuống dựa trên chỉ số cảm biến. Chủ tịch và Giám đốc điều hành Boeing Dennis Muilenburg cho biết vào tháng 12 rằng Max là dòng máy bay an toàn và Boeing không giữ lại các chi tiết vận hành từ các hãng hàng không và phi công.

Diehl, the former NTSB investigator, said the Ethiopian Airlines pilots should have been aware of that issue from press coverage of the Lion Air crash.

Diehl, cựu điều tra viên của NTSB, cho biết các phi công của hãng hàng không Ethiopia nhẽ ra phải nên nhận thức được vấn đề đó từ báo chí về vụ tai nạn của Lion Air.

The 737 is the best-selling airliner in history, and the Max is the newest version of it, with more fuel-efficient engines. The Max is a central part of Boeing’s strategy to compete with European rival Airbus.

737 là máy bay bán chạy nhất trong lịch sử và Max là phiên bản mới nhất của nó, với động cơ tiết kiệm nhiên liệu hơn. Max là một phần trọng tâm trong chiến lược của Boeing để cạnh tranh với đối thủ Airbus ở châu Âu.

Boeing has delivered about 350 737 Max planes and has orders for more than 5,000. It is already in use by many airlines including American, United and Southwest.

Boeing đã giao khoảng 350 chiếc máy bay 737 Max và có đơn đặt hàng cho hơn 5.000 chiếc khác. Nó đã được sử dụng bởi nhiều hãng hàng không bao gồm American, United và Southwest.

The Lion Air incident does not seem to have harmed Boeing’s ability to sell the Max. Boeing’s stock fell nearly 7 percent on the day of the Lion Air crash. Since then it has soared 26 percent higher, compared with a 4 percent gain in the Standard & Poor’s 500 index.

Sự cố Lion Air dường như không làm tổn hại đến khả năng bán máy bay Max của Boeing. Cổ phiếu Boeing đã giảm gần 7% vào ngày xảy ra vụ tai nạn Lion Air. Kể từ đó, nó đã tăng thêm hơn 26%, so với mức tăng [trung bình] 4% của Standard & Poor 500.

Source: https://www.japantimes.co.jp/news/2019/03/11/business/boeing-looks-face-new-questions-another-crash-popular-new-737-max-8/#.XIcIySIzbIU

WORD BANK:

rush to /rʌʃ/ [B2] (v): nhanh chóng đến, lao tới

devastating /ˈdev.ə.steɪ.tɪŋ/ [C2] (adj): thảm khốc

eerily /ˈɪə.ri/ (adv): kỳ lạ, kỳ quái

plunge into /plʌndʒ [C2] (v): lao xuống

parallel /ˈpær.ə.lel/ [C2] (n): điểm tương đồng

vertical /ˈvɜː.tɪ.kəl/ [C1] (adj): thẳng đứng

ascent /əˈsent/ (n): cất cánh, sự đi lên

sabotage /ˈsæb.ə.tɑːʒ/ (n): sự phá hoại

reputation /ˌrep.jəˈteɪ.ʃən/ [B2] (n): danh tiếng

defect /ˈdiː.fekt/ [C1] (n): khiếm khuyết

prior to /praɪər/ [C1] (pre): trước

compile /kəmˈpaɪl/ [C1] (v): tổng hợp

jump to conclusion (expression): vội vàng kết luận

representative /ˌrep.rɪˈzen.tə.tɪv/ [B2] (n): đại diện

trigger /ˈtrɪɡ.ər/ [C1] (v): kích hoạt

kick in (v): khởi động

aerodynamic /ˌeə.rəʊ.daɪˈnæm.ɪk (adj): thuộc về khí động học

stall /stɔːl/ (aviation terms): mất lực nâng của máy bay

protest /ˈprəʊ.test/ (v): phản đối

withhold /wɪðˈhəʊld/ (v): giữ lại


ỦNG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead