British universities want foreign students to stay back in the UK after graduation

0
2291

British universities want foreign students to stay in the country even after graduation.

Các trường đại học của Vương quốc Anh muốn sinh viên nước ngoài ở lại đất nước ngay cả sau khi tốt nghiệp.

They want the government to bring back the post-study tier-4 visa that was scrapped in 2012, which allowed international graduates to work in the country for at least some time after completing their education. These institutions do not want to lose out to those in countries like Australia, Canada, the US, and New Zealand, all of which have this enabling provision.

Họ muốn chính phủ mở lại visa cấp 4 sau đại học, vốn đã bị loại bỏ vào năm 2012, cho phép sinh viên tốt nghiệp quốc tế làm việc trong nước ít nhất là trong một thời gian sau khi hoàn thành việc học của họ. Các trường này không muốn mất đi lợi thế trước những trường ở các nước như Úc, Canada, Mỹ và New Zealand, tất trong các nước đó đều cho phép điều khoản này.

This visa would “give international graduates a longer period to search for a tier-2 (skilled job) eligible role,” Universities UK (UUK), a representative body of the UK’s higher education institutes, said in a statement on Sept. 04. Meanwhile, smaller employers who can’t afford sponsorship licences for tier-2 visas “due to the high costs and bureaucracy involved” can get access to this pool of talented graduates from around the world.

Loại visa này sẽ “mang lại cho sinh viên quốc tế một thời gian dài hơn để tìm kiếm một công việc đủ điều kiện visa cấp 2 (người có công việc lành nghề)”, trường đại học Vương quốc Anh (UUK), một cơ quan đại diện của các viện giáo dục đại học của Vương quốc Anh, cho biết trong một tuyên bố vào ngày 4 tháng 9. Trong khi đó, các nhà tuyển dụng nhỏ hơn không có đủ khả năng tài trợ visa cấp 2 “do chi phí cao và các thủ tục hành chính” có thể tiếp cận với nhóm sinh viên tốt nghiệp tài năng từ khắp nơi trên thế giới.

“The ability to work in a skilled job for a limited period after graduation is, for many prospective international students, an important part of the overall package when deciding where to study,” Dame Janet Beer, president of UUK and vice-chancellor of the University of Liverpool, said in the statement.

“Khả năng được làm một công việc lành nghề trong một thời gian giới hạn sau khi tốt nghiệp, đối với nhiều sinh viên quốc tế tiềm năng, là một phần quan trọng trong gói tổng thể khi quyết định họ sẽ học ở đâu,” Dame Janet Beer, chủ tịch UUK và phó hiệu trưởng của Đại học Liverpool, cho biết trong tuyên bố.

Sam Gyima, minister of state for universities, science, research, and innovation, has since backed the UUK’s proposal.

Sam Gyimah, bộ trưởng về các trường đại học, khoa học, nghiên cứu và đổi mới, vẫn luôn đã ủng hộ đề xuất của UUK.

Popular choice – Những sự lựa chọn phổ biến

Interestingly, British citizens, too, are largely in favour of the visa’s reintroduction.

Điều thú vị là, phần lớn công dân Anh cũng ủng hộ việc đưa trở lại quy định thị thực này.

Nearly three-quarters (73%) of them said it is better that international students use their skills in the country and contribute to the economy instead of returning home, a survey by British market research consultancy ComRes has found.

Gần ba phần tư (73%) trong số họ nói rằng tốt hơn là sinh viên quốc tế có thể sử dụng các kỹ năng của họ tại nước Anh và đóng góp cho nền kinh tế của nước này thay vì trở về quê nhà, một cuộc khảo sát của công ty tư vấn nghiên cứu thị trường Anh ComRes đã cho thấy điều đó.

The online survey involved 4,302 British and Northern Irish citizens aged over 18 and was conducted between Aug. 17 and Aug. 21 this year.

Cuộc khảo sát trực tuyến bao gồm 4.302 công dân Anh và Bắc Ireland trên 18 tuổi được thực hiện từ ngày 17 tháng 8 đến ngày 21 tháng 8 năm nay.

Indians welcome again? – Các sinh viên Ấn Độ được chào đón trở lại

All this could imply glad tidings for Indians.

Tất cả điều này có thể ngụ ý tin vui cho người Ấn Độ.

Historically, students from India have constituted the biggest international student population in Britain, after China, though their numbers have dwindled – by a massive 25% between 2013 and 2017 – since the post-study visa was abolished. India still sends the fourth-largest number of students to the UK.

Trong lịch sử, sinh viên từ Ấn Độ đã chiếm tỷ lệ sinh viên quốc tế lớn nhất ở Anh, sau Trung Quốc, mặc dù con số của họ đã giảm xuống – con số khổng lồ 25%từ năm 2013 đến 2017 – kể từ khi thực sau sau đại học bị bãi bỏ. Ấn Độ vẫn có số lượng sinh viên lớn thứ tư sang học tại Anh [vào thời điểm hiện tại].

However, merely revamping the visa won’t fix all problems for Indians. There are other factors, too.

Tuy nhiên, chỉ riêng việc sửa đổi lại [các quy định về] visa sẽ không khắc phục được tất cả các vấn đề cho người Ấn Độ. Có những yếu tố khác nữa.

For instance, earlier, for courses lasting over nine months, students had to show £9,180 (Rs8.5 lakh) in maintenance funds (living expenses) if their university was located in London, or £7,380 if it were elsewhere. Since last November, they’ve had to have 24% more – £11,385 for London institutions and £9,135 for others.

Ví dụ, trước đó, đối với các khóa học kéo dài hơn 9 tháng, sinh viên phải có 9.180 bảng Anh (Rs8.5 lakh) trong quỹ duy trì (chi phí sinh hoạt) nếu trường đại học của họ nằm tại London, hoặc 7.380 bảng Anh nếu trưởng của họ ở nơi khác. Kể từ tháng 11 năm ngoái, họ phải có thêm 24% số tiền – 11,385 bảng Anh cho các trường ở London và 9.135 bảng Anh cho những trường ở nơi khác.

Moreover, in 2017, Brexit fueled uncertainties for both graduating students and employers.

Hơn nữa, vào năm 2017, Brexit đã tạo thêm những điều không chắc chắn cho cả sinh viên và nhà tuyển dụng.

In June this year, the UK relaxed the tier-4 work visa criteria for around 25 countries. India was left out, leaving candidates from the country facing rigorous checks and, thus, pushing them to other countries.

Vào tháng 6 năm nay, Vương quốc Anh đã nới lỏng các tiêu chuẩn về thị thực việc làm cấp 4 cho khoảng 25 quốc gia. Ấn Độ đã không có trong danh sách này, khiến cho các ứng cử viên từ đất nước này phải đối mặt với việc kiểm tra nghiêm ngặt và, do đó, đẩy họ sang các nước khác.

This hostile environment for Indians was “creating huge skills gaps and hitting the economy” already, Virendra Sharma, Labour MP for Ealing, Southall, told The Economic Times newspaper in January this year. In April, up to 100 Indian doctors were denied visas, causing a talent shortage in the National Health Service. Scores of IT professionals, teachers, and engineers, too, saw their UK visa applications rejected.

Môi trường thù địch với người Ấn Độ đang “tạo ra những khoảng trống kỹ năng khổng lồ và tác động vào nền kinh tế”, Virendra Sharma, Nghị sĩ Đảng Lao động cho Ealing, Southall, nói với tờ The Economic Times vào tháng Giêng năm nay. Vào tháng Tư, có tới 100 bác sĩ Ấn Độ đã bị từ chối thị thực, gây ra sự thiếu hụt tài năng trong Dịch vụ Y tế Quốc gia. Rất nhiều các chuyên gia công nghệ thông tin, giáo viên và kỹ sư cũng bị từ chối đơn xin thị thực tại Anh.

Source: https://qz.com/india/1379531/british-universities-want-foreign-students-to-stay-post-graduation/

WORD BANK:

scrap /skræp/ [C2] (v): loại bỏ

lose out to sb/sth (v): mất đi lợi thế trước ai/cái gì

provision /prəˈvɪʒ.ən/ (n): điều khoản (luật, hợp đồng)

eligible /ˈel.ɪ.dʒə.bəl/ [C1] (adj): đủ điều kiện

representative /ˌrep.rɪˈzen.tə.tɪv/ [B2] (n): đại diện

afford /əˈfɔːd/ (v): có đủ khả năng

sponsorship /ˈspɒn.sə.ʃɪp/ [C1] (n): tài trợ

bureaucracy /bjʊəˈrɒk.rə.si/ [C2] (n): thủ tục hành chính

the pool of (quant): nhóm người có cùng đặc điểm

chancellor /ˈtʃɑːn.səl.ər/ [C2] (n): người đứng đầu chính phủ hoặc trường đại học

be in favour of sb/sth (v): ủng hộ ai / điều gì

imply /ɪmˈplaɪ/ [C2] (v): ngụ ý

glad tidings /ɡlæd ˈtaɪ.dɪŋz/ (n): tin vui

constitute /ˈkɒn.stɪ.tʃuːt/ [C1] (v): chiếm tỷ lệ

abolish /əˈbɒl.ɪʃ/ [B2] (v): bãi bỏ

merely /ˈmɪə.li/ [B2] (adv): chỉ riêng

revamp /ˌriːˈvæmp/ (v): sửa đổi

fuel /ˈfjuː.əl/ (v): thúc đẩy

uncertainty /ʌnˈsɜː.tən.ti/ [C1] (n): điều không chắc chắn

relax /rɪˈlæks/ (v): nới lỏng quy định

rigorous /ˈrɪɡ.ər.əs/ (adj): nghiêm ngặt

hostile /ˈhɒs.taɪl/ [C1] (adj): thù địch

scores of (quant): rất nhiều

TẢI FILD PDF CỦA BÀI ĐỌC TẠI: https://short2win.net/zHO5MWr

ỦNG HỘ TÀI CHÍNH READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead