Chanel bans fur and exotic animal skins

0
1023

Chanel has agreed to ban fur and exotic skins from its collections, saying it wanted to maintain ethical standards and following pressure from animal rights campaigners.

Chanel đã đồng ý cấm [các sản phẩm làm từ] lông và da thú khỏi các bộ sưu tập của mình, nói rằng họ muốn duy trì các tiêu chuẩn đạo đức và chịu áp lực từ các nhà vận động bảo vệ quyền động vật.

The internationally renowned French fashion house announced that it will stop producing garments and accessories made from animal fur, as well as leathery skins such as crocodile, lizard and snake.

Hãng thời trang nổi tiếng trên toàn thế giới của Pháp tuyên bố sẽ ngừng sản xuất hàng may mặc phụ kiện làm từ lông động vật, cũng như các loại da thuộc như cá sấu, thằn lằn và rắn.

A spokeswoman for Chanel told CNN that the decision was taken partly because it is not possible to obtain such products which meet the company’s principles.

Người phát ngôn của Chanel nói với CNN rằng quyết định này được đưa ra một phần vì họ không thể có được những sản phẩm như vậy mà có thể đáp ứng các nguyên tắc của công ty.

She said: “At Chanel, we are continually reviewing our supply chains to ensure they meet our expectations of integrity and traceability. In this context, it is our experience that it is becoming increasingly difficult to source exotic skins which match our ethical standards.”

Cô nói: “Tại Chanel, chúng tôi liên tục xem xét chuỗi cung ứng của mình để đảm bảo chúng đáp ứng mong đợi của chúng tôi về tính toàn vẹnkhả năng truy xuất nguồn gốc. Trong bối cảnh này, kinh nghiệm của chúng tôi cho thấy ngày càng khó để được tìm nguồn da lạ phù hợp với tiêu chuẩn đạo đức của chúng tôi.”

The spokesperson confirmed that new policy also applies to fur, adding that this decision provides “an opportunity to create a new generation of high-end products.”

Người phát ngôn này đã xác nhận rằng chính sách mới cũng được áp dụng cho lông thú, bà nói thêm rằng quyết định này mang đến “cơ hội để tạo ra một thế hệ sản phẩm cao cấp mới”.

A model walks the runway during the Chanel show as part of the Paris Fashion Week Womenswear Fall-Winter 2019 on March 6, 2018 in Paris, France. – Một người mẫu trong buổi trình diễn Chanel như một phần của Tuần lễ thời trang Paris mùa thu đông 2019 vào ngày 6 tháng 3 năm 2018 tại Paris, Pháp.

The move has been welcomed as a campaign victory by the People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), whose motto is, in part, that “animals are not ours to wear.”

Động thái này [của Chanel] đã được hoan nghênh như một chiến thắng của Tổ chức Bảo vệ Quyền lợi Động vật (PETA), với phương châm, một phần, là “động vật không phải là để mặc”.

Tracy Reiman, executive vice president of PETA, said in a statement: “The champagne corks are popping at PETA, thanks to Chanel’s announcement that it’s kicking fur and exotic skins — including crocodile, lizard, and snake skin — to the curb.

Tracy Reiman, phó chủ tịch điều hành của PETA, cho biết trong một tuyên bố rằng: “Mọi người đang ăn mừng tại PETA, nhờ thông báo của Chanel rằng họ loại bỏ lông và da lạ – bao gồm da cá sấu, thằn lằn và rắn.

“For decades, PETA has called on the brand to opt for luxury, cruelty-free fashion that no animal had to suffer and die for, and now it’s time for other companies, like Louis Vuitton, to follow the lead of the iconic double C’s and do the same.”

“Trong nhiều thập kỷ, PETA đã kêu gọi thương hiệu này lựa chọn thời trang xa xỉ, không tàn ác mà theo đó không động vật nào phải chịu đựng và chết, và giờ là lúc các công ty khác, như Louis Vuitton, đi theo chữ C đôi mang tính biểu tượng và làm điều tương tự. “

Chanel’s creative director since 1983 is Karl Lagerfeld. He took the job 12 years after the death of its founder Coco Chanel. In a former role at Fendi, he introduced the use of skins such as mole, rabbit, and squirrel pelts into his designs.

Giám đốc sáng tạo của Chanel từ năm 1983 là Karl Lagerfeld. Ông đã đảm nhận công việc này 12 năm sau khi người sáng lập Coco Chanel qua đời. Trong vai trò [tương tự của mình]trước đây tại Fendi, ông đã giới thiệu việc sử dụng động vật như da chuột chũi, thỏ và sóc vào các thiết kế của mình.

PETA believes there is no longer a compelling argument for using animal products, as “advancements in textiles have made faux fur and vegan leather nearly indistinguishable from animal pelts and skins.”

PETA tin rằng giờ đây không có tranh luận thuyết phục nào cho việc sử dụng các sản phẩm từ động vật, vì “những tiến bộ trong ngành dệt may đã làm cho lông thú giả và da giả chay gần như không thể phân biệt được với da động vật thật”.

 Chanel Fall-Winter 2010 collection showed at Yoyogi National Gymnasium on June 23, 2010 in Tokyo, Japan. The fur used in the show was faux fur. – Bộ sưu tập Chanel Fall-Winter 2010 được trưng bày tại Nhà thi đấu quốc gia Yoyogi vào ngày 23 tháng 6 năm 2010 tại Tokyo, Nhật Bản. Bộ lông được sử dụng trong buổi trình diễn là lông thú giả.

Gucci announced a similar move last year by pledging not to use mink, coyote, raccoon dog, fox or any other animal bred or caught for its fur.

Gucci đã công bố một động thái tương tự vào năm ngoái bằng cách cam kết không sử dụng chồn, chó sói, chó gấu trúc, cáo hoặc bất kỳ động vật nào khác được nhân giống hoặc bắt để lấy lông.

In 2016, Italian designer Giorgio Armani announced that his brands would end their use of fur, “reflecting our attention to the critical issues of protecting and caring for the environment and animals.”

Năm 2016, nhà thiết kế người Ý Giorgio Armani tuyên bố rằng các thương hiệu của ông sẽ chấm dứt việc sử dụng lông thú, “phản ánh sự quan tâm của chúng tôi tới các vấn đề quan trọng trong việc bảo vệ và chăm sóc môi trường và động vật.”

Vivienne Westwood, Calvin Klein and Ralph Lauren are also fur-free.

Vivienne Westwood, Calvin Klein và Ralph Lauren cũng không còn sử dụng lông động vật trong các sản phẩm của họ.

In recent seasons, many brands have embraced fake fur, with the genuine article increasingly seen as outdated.

Trong những mùa gần đây, nhiều thương hiệu đã lựa chọn lông thú giả, với việc lông thú thật ngày càng bị coi là lỗi thời.

“Real fur is extraordinarily old-fashioned,” said Stella McCartney, whose own brand is fully vegetarian, told CNN in 2015. “It’s not relevant, it’s not sexy, it’s not fashionable, and it’s not cool.”

“Lông thú thật rõ ràng là đã lỗi thời,” theo Stella McCartney, người có thương hiệu riêng hoàn toàn không sử dụng sản phẩm từ động vật, nói với CNN vào năm 2015. “Nó không theo kịp thời đại, không gợi cảm, không thời trang và không ngầu.”

Chanel joins other labels such as ASOS, Nike, Nine West, Puma and numerous others that have already banned exotic skins, according to PETA.

Chanel tham gia các nhãn hiệu khác như ASOS, Nike, Nine West, Puma và nhiều nhãn hiệu khác đã cấm da thú hiếm trong các sản phẩm của họ, theo PETA.

Source: https://edition.cnn.com/style/article/chanel-fur-ban-scli-intl/index.html?fbclid=IwAR2X1050fF6sLZoH6eAU0tQPki50ocSdSG5ivyjdhlFi31uP7synJqartZI

WORD BANK:

ethical /ˈeθ.ɪ.kəl/ [C2] (adj): thuộc về đạo đức

renowned /rɪˈnaʊnd/ (adj): nổi tiếng

garment [C1] /ˈɡɑː.mənt/ (n): hàng may mặc

accessory /əkˈses.ər.i/ [C1] (n): phụ kiện

leathery skin /ˈleð.ər.i skɪn/ (n): da thuộc

obtain /əbˈteɪn/ [B2] (v): có được

integrity /ɪnˈteɡ.rə.ti/ [C2] (n): tính toàn vẹn

traceability /ˌtreɪsəˈbɪləti/ (n): khả năng truy xuất nguồn gốc

high-end /ˌhaɪˈend/ (adj): cao cấp

motto /ˈmɒt.əʊ/ (n): phương châm

Champagne corks are popping (expression): Mọi người đang ăn mừng

kick sth to the curb (idiom): loại bỏ cái gì

iconic /aɪˈkɒn.ɪk/ (adj): mang tính biểu tượng

mole /məʊl/ (n): chuột chũi

compelling /kəmˈpel.ɪŋ/ (adj): thuyết phục

faux fur /fəʊ fɜːr/ (n): lông thú giả

indistinguishable /ˌɪn.dɪˈstɪŋ.ɡwɪ.ʃə.bəl/ (adj): không thể phân biệt được

pledge to do sth /pledʒ/ (v): cam kết làm gì

mink /mɪŋk/ (n): chồn

coyote /kaɪˈəʊ.ti/ (n): chó sói

raccoon /rækˈuːn/ (n): gấu trúc

embrace /ɪmˈbreɪs/ [C1] (v): chấp nhận, lựa chọn

genuine /ˈdʒen.ju.ɪn/ [B2] (adj): thật

exotic /ɪɡˈzɒt.ɪk/ [B2] (adj): lạ, hiếm


ỦNG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead