China blocks HBO after John Oliver parody of Xi Jinping

0
1782

HBO’s website has been blocked in China after censors on Chinese social media platform Weibo banned mentions of John Oliver following the British comedian’s parody of Chinese president Xi Jinping.

Trang web của HBO đã bị chặn ở Trung Quốc sau khi các kiểm duyệt viên trên nền tảng truyền thông xã hội Trung Quốc Weibo cấm các đề cập đến John Oliver sau lời châm biến của diễn viên hài người Anh dành cho chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Attempts to access HBO’s website from within China were unsuccessful on Monday. The website for HBO Asia, a Singapore-based broadcast network that airs HBO content in China through Dingjijuchang, a Tencent TV subscription service, also appeared to be blocked. The subscription does not include all HBO shows.

Các nỗ lực truy cập trang web của HBO từ trong [lãnh thổ] Trung Quốc đều thất bại vào thứ Hai. Trang web của HBO Asia, một mạng lưới phát sóng có trụ sở tại Singapore phát sóng nội dung HBO ở Trung Quốc thông qua Dingjijuchang, một dịch vụ thuê bao truyền hình Tencent, cũng đã bị chặn. Các thuê bao không bao gồm tất cả các chương trình của HBO.

HBO did not respond to requests for comment on the censorship of Oliver on Weibo. Tencent was not immediately available.

HBO đã không bình luận gì về việc kiểm duyệt Oliver trên Weibo. Tencent cũng không có bình luận gì ngay lập tức.

His segment on Xi could not be found on Chinese streaming sites where other episodes of Last Week Tonight have been uploaded by individual users. Youtube, which hosts clips of the show, has long been blocked in China.

Đoạn clip của Oliver về ông Tập không thể được tìm thấy trên các trang web trực tuyến của Trung Quốc, nơi các tập khác của Last Week Tonight đã được tải lên bởi người dùng cá nhân. Youtube, trang web phát sóng các clip của chương trình này, từ lâu đã bị chặn ở Trung Quốc.

Any blocking of HBO’s website in China is not likely to have a huge impact. Access to HBO’s often salacious content has always been spotty in China, with Chinese broadcasters heavily censoring shows like Game of Thrones. Most Chinese users watch HBO through virtual private networks, or VPNs.

Bất kỳ hành động nào chặn trang web của HBO ở Trung Quốc không có tác động lớn. Việc truy cập vào nội dung dâm ô của HBO luôn là bị coi là xấu xa ở Trung Quốc, với việc các đài truyền hình Trung Quốc kiểm duyệt chặt chẽ các chương trình như Game of Thrones. Hầu hết người dùng Trung Quốc xem HBO thông qua mạng ảo riêng hoặc VPN.

In the show, Oliver made fun of the Chinese president’s apparent sensitivity over comparisons of his figure with that of Winnie the Pooh. Images of the AA Milne character, used to mock Xi, have been censored in China.

Trong chương trình, Oliver đã lấy sự nhạy cảm của chủ tịch Trung Quốc làm trò đùa khi so sánh ông với nhân vật Winnie the Pooh. Hình ảnh nhân vật AA Milne, được sử dụng để chế nhạo ông Tập, đã bị kiểm duyệt ở Trung Quốc.

Oliver took a serious tone in the show, criticising Xi for the removal of term limits from the Chinese constitution, the use of political re-education camps in the Muslim province of Xinjiang, and a crackdown on civil society. Oliver noted the continued house arrest of Liu Xia, wife of Chinese dissident and nobel laureate Liu Xiaobo who died last year while serving an 11-year prison sentence.

Oliver cũng sử dụng nhiều tông giọng khác nhau trong chương trình, chỉ trích ông Tập vì việc loại bỏ giới hạn nhiệm kỳ [dành cho chính mình] trong hiến pháp Trung Quốc, việc sử dụng các trại cải tạo chính trị ở tỉnh Tân Cương [có nhiều người theo] đạo Hồi, và một cuộc đàn áp xã hội dân sự. Oliver lưu ý việc giam lỏng Liu Xia, vợ của một người Trung Quốc bất đồng chính kiến và đạt giải Nobel [tên là] Liu Xiaobo, người đã qua đời năm ngoái trong khi đang thụ án 11 năm tù.

“While China has never been known as a haven for free expression, [Xi] has clamped down noticeably on any form of dissent whatsoever,” Oliver said.

“Khi mà [bản thân] Trung Quốc chưa bao giờ là một thiên đường cho tự do ngôn luận, [ông Tập] đã vùi dập bất kỳ hình thức nào để [bày tỏ sự] bất đồng”, Oliver nói.

Source: https://www.theguardian.com/world/2018/jun/25/china-blocks-hbo-after-john-oliver-parody-of-xi-jinping

WORD BANK:

parody /ˈpærədi/ (n): châm biến

segment /ˈseɡmənt/ (n): phân đoạn

salacious /səˈleɪʃəs/ (adj): dâm ô

spotty /ˈspɒti/ (adj): xấu xa

apparent /əˈpærənt/ [C1] (adj): rõ ràng, chắc chắn

sensitivity /ˌsensɪˈtɪvəti/ [C1] (n): sự nhạy cảm

term limits (n): giới hạn nhiệm kỳ

constitution /ˌkɒnstɪˈtʃuːʃən/ (n): hiến pháp

crackdown (n,v): đàn áp

dissident /ˈdɪsɪdənt/ (n): người có bất đồng chính kiến với chính phủ

nobel laureate /noʊˈbel ˈlɒriət/ (n): người nhận được giải Nobel

house arrest (n): giam lỏng

clamp down on sth (v): thực hiện những hành động mạnh mẽ để ngăn cản hay hạn chế những hành động có hại