China plans to launch up to 10 satellites this year as part of a plan to rival America’s GPS navigation network

0
550

The rocket successfully put China’s third Beidou navigation and positioning satellite into orbit in May of 2003. – Tên lửa này đã đưa thành công vệ tinh định vị và chỉ hướng Beidou thứ ba của Trung Quốc lên quỹ đạo vào tháng 5/2003.

China hopes to finish a key phase of its Beidou navigation system (BDS) – a rival to America’s GPS network – by the end of the year, according to state media reports.

Trung Quốc hy vọng sẽ hoàn thành giai đoạn quan trọng của hệ thống định vị Beidou (BDS) – đối thủ của hệ thống GPS của Mỹ – vào cuối năm nay, theo phương tiện truyền thông nhà nước [TQ].

China Central TV said eight to 10 satellites would be launched this year to enhance the network’s coverage, and if all went well it would be able to complete the medium earth orbit network.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc cho biết 8 đến 10 vệ tinh sẽ được phóng trong năm nay để tăng cường vùng phủ sóng của mạng lưới này và nếu mọi việc suôn sẻ, họ sẽ có thể hoàn tất mạng lưới quỹ đạo trái đất tầm trung.

The China Satellite Navigation Office, which administers the scheme, told the network: “BDS will continue to reinforce the high-density global network.

Văn phòng Điều hướng Vệ tinh Trung Quốc, cơ quan điều hành chương trình này, nói rằng mạng: “BDS sẽ tiếp tục củng cố mạng lưới toàn cầu [vốn có] mật độ cao.”

“We will further improve satellite distribution and upgrade the system’s service and user experience.”

“Chúng tôi sẽ cải thiện hơn nữa việc phân bổ vệ tinh và nâng cấp chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của người dùng hệ thống.”

Beidou has both military and civilian applications – just like the rival Global Positioning System operated by the US Air Force.

Beidou có cả ứng dụng quân sự và dân sự – giống như đối thủ [của nó là] Hệ thống Định vị Toàn cầu do Không quân Hoa Kỳ vận hành.

Work on the project began in 1994 to serve the People’s Liberation Army’s navigational and communication needs.

Dự án bắt đầu vào năm 1994 để phục vụ nhu cầu liên lạc và điều hướng của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

The first two Beidou satellites were launched in 2000, and the current BDS system is the third generation of this project, starting in 2009 and is set to be fully completed in 2020.

Hai vệ tinh đầu tiên của Beidou đã được phóng vào năm 2000 và hệ thống BDS hiện tại là thế hệ thứ ba của dự án này, bắt đầu từ năm 2009 và dự kiến hoàn thành vào năm 2020.

BDS began offering its basic global service in December 2018, with a positioning accuracy of about 10 metres (33ft) globally and five metres in the Asia-Pacific region.

BDS bắt đầu cung cấp dịch vụ toàn cầu cơ bản vào tháng 12 năm 2018, với độ chính xác định vị khoảng 10 mét (33ft) trên toàn cầu và năm mét ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

When completed, the medium earth orbit network will consist of 27 satellites, supported by eight others in different orbits.

Khi hoàn thành, mạng quỹ đạo tầm trung sẽ bao gồm 27 vệ tinh, được hỗ trợ bởi 8 vệ tinh khác trên các quỹ đạo khác nhau.

 A model of Chinese BeiDou navigation satellite system. – Một mô hình của hệ thống vệ tinh dẫn đường BeiDou của Trung Quốc.

The additional satellites should help to enhance the system’s accuracy to within 10 centimetres for military users, compared with GPS’s 30 centimetres.

Các vệ tinh bổ sung sẽ giúp nâng cao độ chính xác của hệ thống xuống còn 10 cm cho mục đích quân sự, so với 30 cm của GPS.

Beidou – which is named after the stars that make up the Plough or Big Dipper – also offers some services that are not currently available to GPS users, including text messaging and user tracking through its short messaging service.

Beidou – được đặt tên theo các ngôi sao tạo nên tròm sao Bắc Đẩu – cũng cung cấp một số dịch vụ hiện không có sẵn cho người dùng GPS, bao gồm tin nhắn văn bản và theo dõi người dùng thông qua dịch vụ nhắn tin ngắn.

The Chinese government has ordered all of passenger buses, trucks and fishing boats to install Beidou to ensure real-time monitoring and tracking.

Chính phủ Trung Quốc đã yêu cầu tất cả các xe buýt chở khách, xe tải và tàu đánh cá cài đặt Beidou để đảm bảo việc kiểm soát và theo dõi thời gian thực.

As of 2017, 22 million vehicles and 50,000 boats had been fitted with Beidou terminals.

Tính đến năm 2017, 22 triệu phương tiện và 50.000 tàu thuyền đã được trang bị các thiết bị đầu cuối Beidou.

Beijing is also positively promoting BDS to countries that take part in its “Belt and Road Initiatives (BRI) – an ambitious transcontinental infrastructure network – by offering additional services and other incentives.

Bắc Kinh cũng đang tích cực quảng bá BDS tới các quốc gia tham gia “Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) – một mạng lưới cơ sở hạ tầng xuyên lục địa đầy tham vọng – bằng cách cung cấp các dịch vụ bổ sung và các ưu đãi khác.

According to a white paper published by the Chinese government in 2016, the system will primarily serve the interest of the BRI countries.

Theo một văn bản được chính phủ Trung Quốc xuất bản năm 2016, hệ thống này sẽ chủ yếu phục vụ lợi ích của các nước BRI.

“China will push forward the international development of BDS, actively carry out international cooperation and exchanges in this field, so as to serve the Belt and Road Initiative,” the document said.

Tài liệu này viết: “Trung Quốc sẽ thúc đẩy sự phát triển quốc tế của BDS, tích cực thực hiện hợp tác và trao đổi quốc tế trong lĩnh vực này, để phục vụ Sáng kiến Vành đai và Con đường.”

Russia and the European Union are developing their own global satellite navigation systems, called GLONASS and Galileo respectively, but they are in earlier stages of development.

Nga và Liên minh châu Âu cũng đang phát triển các hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu của riêng họ, lần lượt được gọi là GLONASS và Galileo, nhưng chúng đang trong giai đoạn phát triển ban đầu.

Source: https://www.businessinsider.com/china-plans-to-launch-up-to-10-satellites-this-year-2019-3?fbclid=IwAR3MjwPVQ_SA6SB4ucCKe32jtkP36xu1D0v0cuEaxOn0CY_SsajmqnqLM8U

WORD BANK:

rival /ˈraɪ.vəl/ [C1] (n, v): đối thủ

coverage /ˈkʌv.ər.ɪdʒ/ [C1] (n): vùng phủ sóng

orbit /ˈɔː.bɪt/ (n): quỹ đạo

distribution /ˌdɪs.trɪˈbjuː.ʃən/ [C1] (n): sự phân bổ, phân phối

terminal /ˈtɜː.mɪ.nəl/ (n): thiết bị đầu cuối

promote /prəˈməʊt/ (v): quảng bá

transcontinental /ˌtrænˌskɒn.tɪˈnen.təl/ (adj): xuyên lục địa

incentive /ɪnˈsen.tɪv/ [C2] (n): ưu đãi

respectively /rɪˈspek·tɪv·li/ (adv): lần lượt


ỦNG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead