China wants to become a tech giant – so it’s coming after what Germany does best

0
1736

Beijing’s long-term strategy, called “Made in China 2025,” is about transforming the country from the world’s factory into a technology leader. While it invests everywhere in Europe, it’s mainly eyeing Germany’s top-class technology and engineering to help it achieve its goal.

Chiến lược dài hạn của Bắc Kinh, được gọi là “Made in China 2025”, là biến đất nước này từ nhà máy của thế giới thành một quốc gia đi đầu về công nghệ. Trong khi họ đầu tư ở khắp mọi nơi ở châu Âu, họ chủ yếu nhắm đến công nghệ và kỹ thuật hàng đầu của Đức để giúp họ đạt được mục tiêu của mình.

A new study by the Bertelsmann Foundation crunched the data on which sectors of the German economy China has been targeting for investment and says that “buying stakes in foreign companies are explicitly part of this strategy.”

Một nghiên cứu mới của Tổ chức Bertelsmann thu thập dữ liệu về các lĩnh vực mà trong nền kinh tế Đức mà Trung Quốc đang nhắm tới và cho thấy rằng “mua cổ phần trong các công ty nước ngoài rõ ràng là một phần của chiến lược này”.

No surprise then that, in line with its government’s goal, Chinese investors have been shopping in sectors like automotive tech, robotics, and biomedicine in Germany.

Điều đó cũng không gì đáng ngạc nhiên, để phù hợp với mục tiêu của chính phủ, các nhà đầu tư Trung Quốc đã và đang mua sắm trong các lĩnh vực như công nghệ xe hơi, robot và y sinh học ở Đức.

Bertelsmann examined 175 Chinese M&A transactions taking a share of 10% or more in Germany (the threshold for foreign direct investment) between 2014 and 2017. It found that almost 64% of these investments happened in the sectors that China plans to dominate globally by 2025.

Bertelsmann đã xem xét 175 giao dịch mua bán và sáp nhậpmerges and acquisitions (M&A) của Trung Quốc chiếm 10% hoặc cao hơn nữa ở Đức (ngưỡng tối đa cho vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài) giữa năm 2014 và 2017. Họ thấy rằng gần 64% các khoản đầu tư này là dành cho các lĩnh vực mà Trung Quốc có kế hoạch thống trị toàn cầu vào năm 2025.

Chinese appliance maker Midea’s $5 billion takeover of robotics company Kuka in early 2017 caused a national debate over whether Germany was giving away too much technical know-how. In February this year, the government said it was “watchful” after Geely Automotive took a 10% stake in Daimler. This week, the State Grid Corporation of China, the world’s largest utility, tried again to buy a 20% stake in German high-voltage energy network 50Hertz, according to Handelsblatt.

Việc công ty sản xuất thiết bị của Trung Quốc, Midea, mua công ty robot Kuka với giá 5 tỷ USD vào đầu năm 2017 đã gây ra một cuộc tranh luận trên cả nước [Đức] về việc liệu Đức có cho đang đi quá nhiều bí quyết kỹ thuật hay không. Vào tháng 2 năm nay, chính phủ cho biết họ đang rất “thận trọng” sau khi Geely Automotive nắm giữ 10% cổ phần của Daimler. Tuần này, Tổng công ty Lưới điện quốc gia của Trung Quốc, công ty điện lực lớn nhất thế giới, đã cố gắng mua lại 20% cổ phần trong mạng lưới điện cao thế 50Hertz của Đức, theo Handelsblatt.

The study found that only around 20% of Chinese investments were by state-owned companies, but that doesn’t mean that the German government should rest easy. Study author Cora Jungbluth said that both Germany and the EU as a whole should demand that China gives EU firms a reciprocal level of free market access, rather than let China keep protecting its key industries.

Nghiên cứu này đã chỉ ra rằng chỉ có khoảng 20% trong số các khoảng đầu tư của Trung Quốc là từ các công ty quốc doanh, nhưng điều đó không có nghĩa rằng chính phủ Đức nên ngơi nghỉ. Tác giả của nghiên cứu, bà Cora Jungbluth, nói rằng cả Đức nói riêng và EU nói chung cần phải yêu cầu Trung Quốc cho phép các doanh nghiệp EU có được sự tiếp cận thị trường ở mức độ qua lại, thay vì để Trung Quốc tiếp tục bảo vệ những ngành công nghiệp chủ chốt của họ.

“There is cause for concern on the one hand because of the potential state influence on Chinese company holdings in Germany,” says Jungbluth.

“Có lý do để lo ngại một mặt là bởi tác động tiềm tàng của nhà nước tới các doanh nghiệp Trung Quốc ở Đức”, bà Jungbluth nói.

“On the other hand, there is a lack of reciprocity in the German-Chinese economic relationship: Germany offers an open investment environment for foreign investors, China doesn’t,” she added. “If this imbalance persists, it will be a long-term disadvantage for Germany. Germany should give serious consideration to lowering the threshold for investment screening. Currently, the threshold is at 25 %, it would make sense to lower it to 10%.”

“Mặt khác, thiếu đi sự qua lại trong quan hệ kinh tế Đức – Trung: nước Đức mang lại một môi trường đầu tư mở cho các nhà đầu tư nước ngoài, Trung Quốc thì không”, bà nói. “Nếu tình trạng mất cân bằng này tiếp tục, nó sẽ gây ra bất lợi lâu dài cho nước Đức. Nước Đức nên cân nhắc kỹ lưỡng việc giảm trần đầu tư. Hiện tại, giới hạn này là 25%, và nó cần được giảm xuống 10%.”

She notes that from 10% upwards, an investor’s goal is generally to grasp control.

Bà nhấn mạnh rằng từ 10% trở lên, mục tiêu của một nhà đầu tư nhìn chung là chiếm lấy quyền kiểm soát.

Source: https://qz.com/1284932/china-investment-in-germany-its-plans-to-transform-from-manufacturing-hub-to-tech-leader/

WORD BANK:

eye (v): nhắm đến, để mắt đến

top-class (adj): hàng đầu

crunch (the data) /krʌntʃ/ (v): thu thập (dữ liệu)

stakes /steɪk/ (n): cổ phần

explicit /ɪkˈsplɪsɪt/ [C2] (adj): rõ ràng

in line with (pre): để phù hợp với

biomedicine /ˌbʌɪəʊˈmɛdsɪn/ (n): y sinh học

M&A transaction (n): merges and acquisitions transaction – giao dịch mua bán và sáp nhập

threshold /ˈθreʃhəʊld/ (n): ngưỡng tối đa

takeover /ˈteɪkˌəʊvər/ [C1] (n): việc một công ty chiếm quyền kiểm soát một  côgn ty khác thông qua việc mua cổ phần

technical know-how (n): bí quyết kỹ thuật

watchful /ˈwɒtʃfəl/ (adj): thận trọng

utility /juːˈtɪləti/ (n): một dịch vụ công cộng (như cung cấp điện, nước, khí ga …)

reciprocal /rɪˈsɪprəkəl/ (adj): có tính qua lại

reciprocity /ˌresɪˈprɒsəti/ (n): sự qua lại

persist /pəˈsɪst/ [C2] (v): tiếp tục (1 tình huống xấu)