China’s empire of money is reshaping global trade

0
1225

Xi Jinping’s new “Belt and Road” initiative is designed to promote economic development and extend China’s influence. Bloomberg Markets reports on the massive project’s impact along the Silk Road.

Sáng kiến mới “Vành Đai và Con Đường” của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Xi Jinping) được thiết kế để thúc đẩy phát triển kinh tế và mở rộng tầm ảnh hưởng của Trung Quốc. Bloomber Markets đưa ra những báo cáo về các tác động to lớn của những dự án khổng lồ dọc theo Con Đường Tơ Lụa.

China is building a very 21st century empire – one where trade and debt lead the way, not armadas and boots on the ground. If President Xi Jinping’s ambitions become a reality, Beijing will cement its position at the center of a new world economic order spanning more than half the globe. Already, China has extended its influence far beyond that of the Tan Dynasty’s golden age more than a millennium ago.

Trung Quốc đang xây dựng một đế chế thực sự trong thế kỉ 21- nơi mà hoạt động thương mại và các khoản nợ chi phối, chứ không phải các hạm đội và lực lượng bộ binh.  Nếu tham vọng của chủ tịch Tập Cận Bình trở thành hiện thực, Bắc Kinh sẽ củng cố vị thế của mình như là một trung tâm kinh tế của một trật tự kinh tế mới bao phủ hơn một nửa địa cầu.  Đến nay, Trung quốc đã mở rộng tầm ảnh hưởng của quốc gia này vượt xa hơn so với thời kì hoàng kim của triều đại nhà Tần tồn tại một thiên niên kỉ trước đây.

The most tangible manifestation of Xi’s designs is the new Silk Road he first proposed in 2013. The enterprise morphed into the “Belt and Road” initiative, a mix of foreign policy, economic strategy, and charm offensive that, nurtured by a torrent of Chinese money, is rebalancing global political and economic alliances.

Một trong những biểu hiện rõ ràng nhất trong kế hoạch ông Tập là Con Đường Tơ Lụa mới, được ông đề xuất lần đầu tiên vào năm 2013. Công trình được biến thể thành sáng kiến “Vành Đai Con Đường”, với sự kết hợp của chính sách đối ngoại, chiến lược kinh tế, và sự dụ dỗ, được hỗ trợ bằng dòng tiền của Trung Quốc, cũng đang tái cân bằng lại tình hình chính trị toàn cầu và các mối quan hệ đồng minh kinh tế.

Xi calls the grand initiative “a road for peace.” Other world powers such as Japan and the U.S. remain skeptical about its stated aims and even more worried about unspoken ones, especially those hinting at military expansion. To assess the reality of Belt and Road from the ground up, Bloomberg Markets deployed a team of reporters to five cities on three continents at the forefront of China’s grand plan.

Ông Tập nhận định sáng kiến xuất chúng này của mình là “con đường cho sự hòa bình”. Các cường quốc kinh tế lớn khác như Nhật Bản hay Mỹ vẫn tỏ ra hoài nghi về những mục đích được đưa ra [bởi ông Tập] và còn lo lắng hơn với những mục đích chưa được công bố, đặc biệt những mục đích bóng gió liên quan đến mở rộng quân sự. Để đánh giá được thực tế Vành Đai và Con Đường một cách toàn diện, Bloomberg Markets đã triển khai một đội ngũ các phóng viên tới 5 thành phố nằm ở 3 châu lục ở tuyến đầu trong kế hoạch của Trung Quốc.

What emerges is a picture of mostly poor nations – laggards during the past half-century of global growth – that jumped at the promise of Chinese-financed projects they hoped would help them catch up. And yet as some high-profile ones falter and the cost of their Chinese funding rises, would-be beneficiaries from Hambantota, Sri Lanka, to Piraeus, Greece, are questioning the long-term price.

Những gì nổi lên rõ nhất (trong cuộc điều tra của các phóng viên) là một bức tranh miêu tả phần lớn các quốc gia nghèo – những nền kinh tế lạc hậu so với sự tăng trưởng của kinh tế toàn cầu trong suốt nửa thế kỉ qua – vui mừng với lời hứa từ các dự án do Trung Quốc tài trợ mà họ kỳ vọng sẽ giúp họ bắt kịp [với thê giới]. Vậy nhưng khi một số nền kinh tế lớn [trong dự án của Trung Quốc] tỏ ra ngập ngừng và chi phí từ việc đầu tư của Trung Quốc tăng lên, các bên kỳ vọng [mình sẽ] hưởng lợi như Hambantotta, Srilanka, cho tới Piraeus, Greece, đang đặt ra một câu hỏi cho cái giá mà họ sẽ và trả về lâu về dài.

Xi intends a century-long enterprise. China has already outspent the post-World War II U.S. Marshall Plan, measured in today’s dollars. Within a decade, according to Morgan Stanley estimates, China and its local partners will spend as much as $1.3 trillion on railways, roads, ports, and power grids. “Economic clout is diplomacy by other means,” says Nadège Rolland, Washington-based senior fellow for political and security affairs at the National Bureau of Asian Research. “It’s not for today. It’s for mid-21st century China.”

Chủ tịch Tập nhắm Trung Quốc trở thành doanh nghiệp thế kỉ. Quốc gia này đã chi ra một số tiền vượt cả số tiền đã được chi bởi Mỹ theo kế hoạch Marsashll sau thế chiến thứ 2, tính bằng giá trị đồng đô la hiện nay. Trong vòng 1 thập kỉ, theo như những nhận định của Morgan Stanley, Trung Quốc và các đối tác địa phương sẽ chi khoảng  1,3 nghìn tỉ đô cho hệ thống đường sắt, đường bộ, cảng biển và mạng lưới điện. “Sự ảnh hưởng của kinh tế cũng có thể xem là một cách ngoại giao”, theo như nhận định của Nadege Rolland, chuyên gia kinh tế chính trị và an ninh tại Văn phòng Quốc gia về Nghiên cứu châu Á, trụ sở tại Washington.” Không phải cho hôm nay, mà cho Trung Quốc giữa thế kỷ 21”

Belt and Road is very much about politics at home, too. With the government and state-owned enterprises investing vast sums outside China, Xi is encouraging Chinese companies to channel their spending into domestic projects that will directly benefit the economy and, incidentally, the popularity of his regime.

Vành Đai và Con Đường là chính sách cũng liên quan rất nhiều đến chính trị tại Trung Quốc. Với việc chính phủ và các tập đoàn kinh tế do nhà nước sở hữu đầu tư lớn ở các khu vực ngoài Trung Quốc, ông Tập đang khuyến khích các công ty Trung Quốc này chi tiêu vào các dự án trong nước mà sẽ hưởng lợi trực tiếp và, một cách ngẫu nhiên, hưởng lợi lợi từ sự nổi tiếng mà chế độ (ông Tập đang xây dựng). 

Businesses aren’t exactly defying Xi, but they’ve adjusted their plans to fit his. With the Belt and Road project enshrined in the Communist Party’s constitution as of last year, Chinese companies are using it to help them navigate Xi’s restrictions on foreign investment and capital outflows. Many are sheltering their overseas projects under the umbrella of Xi’s pet project to get the state’s blessing. Belt and Road, says Michael Every, head of financial markets research for Rabobank Group in Hong Kong, is “a political special sauce. … If you drizzle it on anything, it tastes better.”

Các doanh nghiệp Trung Quốc không hẳn đều xem thường kế hoạch của ông Tập, nhưng họ đã điều chỉnh các kế hoạch của mình cho phù hợp với kế hoạch của ông. Với việc dự án Vành Đai và Con Đường được đưa vào trong hiến pháp của Đảng cộng sản vào năm ngoái, các công ty của Trung Quốc đang sử dụng dự án này để giúp họ điều hướng sự giới hạn của ông Tập trong việc đầu tư nước ngoài và đưa dòng chảy vốn ra nước ngoài.  Nhiều doanh nghiệp ra sức bảo vệ các dự án ở nước ngoài của họ dưới chiếc ô các dự án của ông Tập để nhận được sự bảo trợ của nhà nước. Vành Đai và Con Đường, theo như Michael Every, chuyên gia nghiên cứu thị trường tài chính của tập đoàn Rabobank Hong Kong cho răng, là “một loại nước sốt chính trị đặc biệt. … nếu bạn rưới nó lên món gì thì vị của món đó sẽ ngon hơn”

At first, the sauce whetted the appetites of many developing countries in Asia and Africa. As the notion of a modern Silk Road gained traction, Belt and Road meandered into places that had never had any connection with ancient caravans. This year it reached South America, the Caribbean, and even the Arctic. In June it rocketed into space: Beijing announced that Belt and Road-participating countries will be among the first in line to plug into China’s new satellite-navigation services.

Đầu tiên, loại nước sốt này sẽ khơi dậy vị giác của các quốc gia đang phát triển ở khu vực Châu Á và Châu Âu. Khi ý tưởng về một con đường tơ lựa ở thời kì hiện đại có được sức hút, Vành Đai và Con đường có thể luồn lách vào những nơi mà thậm chí chưa bao giờ được các đoàn bộ hành cổ xưa sử dụng tới. Trong năm nay nó đã vươn đến Nam Mỹ, vùng Caribe, và thậm chí là Bắc Cực. Vào tháng 6 nó đã lao thẳng lên không gian: Bắc Kinh tuyên bố rằng các quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia vào dự án Vành Đai và Con Đường sẽ là những nước đầu tiên kết nối vào dịch vụ vệ tinh dẫn đường mới của Trung Quốc

Most of the proposed plans are infrastructure-based, such as a new deep-sea port in Myanmar and power lines in the Maldives. But almost any overseas investment gets tagged as being part of the initiative: a freight train carrying Chinese sunflower seeds to Tehran, a new courthouse in Papua New Guinea, an irrigation system in the Philippines.

Hầu hết các kế hoạch được đưa ra đều nhắm trọng tâm vào cơ sở hạ tầng, chẳng hạn như cảng biển nước sâu ở Myanmar và hệ thống điện ở Maldives. Tuy nhiên gần như các khoản đầu tư nước ngoài được gắn vào kế hoạch trên như một phần của sáng kiến Vành Đai và Con Đường: tàu chở hàng mang hạt giống hướng dương Trung Quốc đến Tehran, một tòa án mới ở Papua New Guinea, hệ thống thủy lợi ở Philippines.

Source: https://www.bloomberg.com/news/features/2018-08-01/china-s-empire-of-money-is-reshaping-lives-across-new-silk-road

WORD BANK:

 

initiative /ɪˈnɪʃ.ə.tɪv/ [C1] (n): sáng kiến

promote /prəˈməʊt/ [B2] (v): thúc đẩy

extend /ɪkˈstend/ [B2] (v): mở rộng

influence /ˈɪn.flu.əns/ [B2] (v): ảnh hưởng

massive /ˈmæs.ɪv/ [B2] (adj): lớn, to lớn

empire /ˈem.paɪər/ [C1] (n): đế chế

ambition /æmˈbɪʃ.ən/ [B1] (n): tham vọng

cement /sɪˈment/ (v): củng cố

span /spæn/ (v): bao phủ

far beyond (adj): vượt xa

dynasty /ˈdɪn.ə.sti/ (n): triều đại

millennium /mɪˈlen.i.əm/ [C2] (n): thiên niên kỉ

tangible /ˈtæn.dʒə.bəl/ [C2] (adj): nổi bật

enterprise /ˈen.tə.praɪz/ [C1] (n): doanh nghiệp

charm offensive (n): Sự công kích vào cảm tính

nurture /ˈnɜː.tʃər/ (v): nuôi dưỡng

alliance /əˈlaɪ.əns/ (n): đồng minh

torrent of money (n): dòng tài chính

skeptical /ˈskep.tɪ.kəl/ [B2] (adj): hoài nghi

hint /hɪnt/ [B2] (n): (lời nói) bóng gió

expansion /ɪkˈspænd/ [B2] (n): sử mở rộng

deploy /dɪˈplɔɪ/ (v): triển khai

the forefront /ˈfɔː.frʌnt/ (n): sự đi trước, diễn ra trước

emerge /ɪˈmɜːdʒ/ [B2] (n): hiện lên

laggard /ˈlæɡ.əd/ (n): sự lạc hậu, sự đi sau

catch up (v): bắt kịp

falter /ˈfɒl.tər/ (v): ngập ngừng

beneficiary /ˌben.əˈfɪʃ.ər.i/ (n): người hưởng lợi

intend /ɪnˈtend/ [B2] (v): ý định

clout /klaʊt/ (n): sự ảnh hưởng (về quyền lực)

diplomacy /dɪˈpləʊ.mə.si/ [B2] (n): ngoại giao

state-owned (adj): được sở hữu bởi nhà nước

vast /vɑːst/ [B2] (adj): lớn, quy mô lớn

encourage /ɪnˈkʌr.ɪdʒ/ [B1] (v): khuyến khích

domestic /dəˈmes.tɪk/ [B2] (adj): quốc nội, trong phạm vi một quốc gia

regime /reɪˈʒiːm/ [C2] (n): chế độ, thể chế

defy /dɪˈfaɪ/ [C2] (v): xem thường

adjust /əˈdʒʌst/ [B2] (v): điều chỉnh

enshrine /ɪnˈʃraɪn/ (v): lưu trữ

constitution /ˌkɒn.stɪˈtʃuː.ʃən/ [C1] (n): hiến pháp

navigate /ˈnæv.ɪ.ɡeɪt/ (v): điều hướng

restriction /rɪˈstrɪk.ʃən/ [C2] (n): sự giới hạn

capital outflow (n): dòng tiền (vốn) đổ ra nước ngoài

shelter /ˈʃel.tər/ [C2] (v): bảo vệ

blessing /ˈbles.ɪŋ/ (n): phước lành, bảo hộ

drizzle /ˈdrɪz.əl/ (v): rưới lên

whette the appetite (v): khơi dậy vị giác (tính thèm ăn)

traction /ˈtræk.ʃən/ (n): sức hút

notion /ˈnəʊ.ʃən/ [C1] (n): ý tưởng

meander /miˈæn.dər/ (v): luồn lách

ancient caravan [B2] (n): lữ đoàn cổ xưa

reach /riːtʃ/  [B2] (v): vươn tới

rocket /ˈrɒk.ɪt/ [B2] (v): lao lên

satellite /ˈsæt.əl.aɪt/ [B2] (n): vệ tinh

announce /əˈnaʊns/ [B1] (v): tuyên bố

plug into (v): thêm vào, gia nhập vào

irrigation /ˌɪr.ɪˈɡeɪ.ʃən/ (n): thủy lợi

get tag (v): liên kết vào, gắn vào

TẢI FILE PDF CỦA BÀI ĐỌC TẠI: https://short2win.net/HgH1oPh

ỦNG HỘ TÀI CHÍNH READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead