China’s Silicon Valley threatens to swallow up Hong Kong

0
2000

The completion of one of the world’s longest bridges stands as the biggest monument to China’s success in reuniting its colonial-era concessions. Overcoming the political divide might prove much more difficult.

Việc hoàn thành một trong những cây cầu dài nhất thế giới là tượng đài lớn nhất [đại diện] cho sự thành công của Trung Quốc trong việc tái hợp các vùng đất nhượng bộ thời thuộc địa của họ. [Nhưng] vượt qua sự phân chia chính trị có thể sẽ khó khăn hơn nhiều.

The 55km span connects the former European outposts of Hong Kong and Macau for the first time and ties them both to southern China. It is tipped to carry some 29,000 cars and trucks daily over blue tropical waters formerly patrolled by three navies, and across borders the People’s Liberation Army once guarded mostly to keep defectors from leaving.

[Cây cầu] dài 55km lần đầu tiên nối liền các tiền đồn trước đây của châu Âu là Hồng Kông và Ma Cao và kết nối cả hai vùng đất này với miền Nam Trung Quốc. Cây cầu được cho là sẽ chở khoảng 29.000 xe hơi và xe tải hàng ngày trên vùng biển nhiệt đới trước đây được tuần tra bởi ba [lực lượng] hải quân, và qua vùng biên giới [mà trước kia] Quân đội Giải phóng Nhân dân [Trung Hoa] chủ yếu tuần tra để ngăn những người đào tẩu [di chuyển sang Hồng Kông và Ma Cao].

A boat sails pass a section of the Hong Kong-Zhuhai-Macau Bridge (HZMB) standing offshore in Zhuhai, China, on Wednesday, March 28, 2018. The multibillion dollar bridge will provide a road transport and trade link between the three hubs of Zhuhai, Hong Kong, and Macau in the Pearl River Delta region of China. Photographer: Justin Chin/Bloomberg

The US$15 billion bridge is only one piece of Chinese President Xi Jinping’s (習近平) sweeping plan to knit the region into a high-tech megalopolis to rival Silicon Valley in California. This so-called Greater Bay Area – with 67 million residents – would boast a US$1 trillion economy and eclipse Japan as the world’s fourth-largest exporter, according to HSBC Holdings.

Cây cầu trị giá 15 tỷ đô la Mỹ chỉ là một phần của kế hoạch đầy tham vọng của Tổng thống Trung Quốc Tập Cận Bình để đan khu vực này thành một siêu đô thị công nghệ cao để cạnh tranh với Thung lũng Silicon ở California. Cái gọi là Khu vực Greater Bay Area này – với 67 triệu cư dân – sẽ tự hào về một nền kinh tế trị giá 1 nghìn tỷ USD và vượt qua Nhật Bản để trở thành nhà xuất khẩu lớn thứ tư thế giới, theo HSBC Holdings.

While the project envisions a better marriage between China’s industrial might, Hong Kong’s capital markets and Macau’s casinos, it also risks aggravating rising tensions over Beijing’s influence on the reclaimed colonies.

Trong khi dự án này gợi ra một cuộc hôn nhân tốt đẹp hơn giữa sức mạnh công nghiệp của Trung Quốc, thị trường vốn của Hồng Kông và sòng bạc của Ma Cao, nó cũng có thể làm trầm trọng thêm căng thẳng ngày càng gia tăng đối trước ảnh hưởng của Bắc Kinh đối với các thuộc địa mà họ đã lấy lại.

Hong Kong in particular is confronting difficult questions about whether it can profit from China’s rise while still maintaining the “high degree of autonomy” promised before its return from Britain.

Đặc biệt, Hồng Kông đang đối mặt với những câu hỏi khó về việc liệu họ có thể vừa hưởng lợi từ sự trỗi dậy của Trung Quốc trong khi vẫn duy trì “mức độ tự chủ cao” như lời hứa trước khi [vùng đất này được nước Anh trao trả lại Trung Quốc].

“Hong Kong needs to diversify – it could be a San Francisco and much more to the Bay Area’s Silicon Valley,” said Albert Wong (黃克強), chief executive officer of Hong Kong Science and Technology Parks, a public corporation set up by the Hong Kong Government that runs start-up incubators. “Hong Kong can’t afford to miss this boat.”

“Hồng Kông cần đa dạng hóa – đó có thể [có tác động nh] một San Francisco và nhiều hơn nữa đến Thung lũng Silicon của Bay Area”, Albert Wong, giám đốc điều hành của Công viên Khoa học và Công nghệ Hồng Kông, một tổ chức công lập bởi Chính phủ Hồng Kông vốn điều hành những vườn ươm doanh nghiệp khởi nghiệp. “Hong Kong không thể bỏ lỡ cơ hội này.”

The Greater Bay Area could serve as a new growth engine for Hong Kong, Macau and Shenzhen, the economic powerhouse one of Xi’s predecessors, Deng Xiaoping (鄧小平), built almost four decades ago.

Greater Bay Area có thể đóng vai trò như một động cơ tăng trưởng mới cho Hồng Kông, Ma Cao và Thâm Quyến, một trọng tâm kinh tế của một trong những người tiền nhiệm của ông Tập, Đặng Tiểu Bình, được xây dựng gần bốn thập kỷ trước.

To make it work, China must figure out a way to move people and capital more efficiently between its one-party state and the liberal, capitalist bastions of Hong Kong and Macau – with their own passports, currencies, trade policies, courts and civil rights.

Để làm cho [trung tâm kinh tế này] có tác dụng, Trung Quốc phải tìm ra cách để di chuyển con người và vốn hiệu quả hơn giữa nhà nước một đảng của họ và các thành lũy tự do, tư bản của Hồng Kông và Ma Cao – với hộ chiếu, đồng tiền, chính sách thương mại, tòa án và quyền công dân riêng.

Success could help quiet a persistent source of angst toward the Chinese Communist Party (CCP) and provide a launching point for China’s Belt and Road Initiative to integrate trade and infrastructure networks across Africa, Asia and Europe. Failure risks undermining an economic system credited with making Hong Kong a top financial center and former Portuguese possession Macau the world’s biggest gaming hub.

Thành công có thể giúp làm nguôi sự tức giận đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và đưa ra một điểm khởi đầu cho Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc để tích hợp các mạng lưới thương mại và cơ sở hạ tầng trên khắp Châu Phi, Châu Á và Châu Âu. [Trái lại] thất bại có thể sẽ làm suy yếu hệ thống kinh tế được ghi nhận là đã biến Hồng Kông thành một trung tâm tài chính hàng đầu và biến vùng đất trước kia của Bồ Đào Nha, Macau thành trung tâm giải trí lớn nhất thế giới.

The challenge facing Xi was clear during the three-year debate over China’s US$11 billion project to connect Hong Kong to its prized high-speed rail network via Shenzhen, where Internet giant Tencent Holdings and smartphone maker Huawei Technologies are based. To make the commute more appealing, authorities sought to station the Chinese border crossing at a futuristic new rail terminus overlooking Hong Kong’s Victoria Harbor.

Thách thức đối với ông Tập là rõ ràng trong cuộc tranh luận kéo dài ba năm về dự án trị giá 11 tỷ USD của Trung Quốc để kết nối Hồng Kông với mạng lưới đường sắt cao tốc được đánh giá cao thông qua Thâm Quyến, nơi mà gã khổng lồ Internet Tencent Holdings và nhà sản xuất điện thoại thông minh Huawei Technologies đặt trụ sở. Để làm cho tuyến đường trở lên hấp dẫn hơn, các nhà chức trách đã tìm cách cho nó đi qua biên giới Trung Quốc tại một ga cuối nhìn ra Cảng Victoria của Hồng Kông trong tương lai.

The plan faced resistance from democracy advocates, who argued it would undermine a constitutional ban on Chinese law enforcement officers operating in the territory. Hong Kong finally passed the necessary legislation in June, but only after China’s National People’s Congress stepped in to ratify the plan and six opposition lawmakers were purged from the local council for a variety of violations.

Kế hoạch này đã phải đối mặt với sự chống đối của những người ủng hộ dân chủ, cho rằng nó sẽ làm suy yếu lệnh cấm theo hiến pháp đối với các viên chức thực thi pháp luật của Trung Quốc hoạt động trên lãnh thổ [Hồng Kông]. Cuối cùng thì Hồng Kông đã thông qua [các quy định] luật pháp cần thiết vào tháng 6 vừa qua, nhưng chỉ sau khi Quốc hội Nhân dân Trung Quốc can thiệp để phê chuẩn kế hoạch và sáu nhà lập pháp đối lập đã bị thanh trừng khỏi hội đồng địa phương vì nhiều vi phạm.

Source: http://www.taipeitimes.com/News/editorials/archives/2018/09/04/2003699750

WORD BANK:

monument /ˈmɒn.jə.mənt/ [B2] (n): tượng đài

colony /ˈkɒl.ə.ni/ (n): thuộc địa

concession /kənˈseʃ.ən/ (n): sự nhượng bộ

outpost (n): tiền đồn

defector /dɪˈfek·tər/ (n): kẻ đào tẩu

sweeping /ˈswiː.pɪŋ/ (adj): có ảnh hưởng rộng lớn

megalopolis (n): siêu đô thị

rival /ˈraɪ.vəl/ [C1] (v): cạnh tranh với ai, cái gì

the so-called … (expression): cái được gọi là …

boast /bəʊst/ [B2] (v): tự hào về cái gì

eclipse /ɪˈklɪps/ (v): vượt qua ai đó về tầm quan trọng

envision /ɪnˈvɪz·ən/ (v): mường tượng, hình dung ra cái gì

might /maɪt/ (n): sức mạnh

aggravate /ˈæɡ.rə.veɪt/ (v): làm trầm trọng thêm

confront /kənˈfrʌnt/ [C2] (v): đối mặt với cái gì

autonomy /ɔːˈtɒn.ə.mi/ (n): sự tự chủ

diversify /daɪˈvɜː.sɪ.faɪ/ (v): đa dạng hóa

incubator /ˈɪŋ.kjə.beɪ.tər/ (n): vườn ươm

miss the boat (or bus) (idiom): bỏ lỡ cơ hội

economic powerhouse (n): trọng tâm kinh tế

predecessor /ˈpriː.dɪˌses.ər/ [C2] (n): người tiền nhiệm

bastion /ˈbæs.ti.ən/ (n): thành lũy

persistent /pəˈsɪs.tənt/ (adj): dai dẳng

angst /æŋst/ (n): sự tức giận, sự phản đối

integrate /ˈɪn.tɪ.ɡreɪt/ [C1] (v): tích hợp, hòa nhập

undermine /ˌʌn.dəˈmaɪn/ [C2] (v): làm suy yếu, hủy hoại

hub /hʌb/ (n): trung tâm

appealing /əˈpiː.lɪŋ/ (adj): hấp dẫn

terminus /ˈtɜː.mɪ.nəs/ (n): ga cuối

resistance /rɪˈzɪs.təns/ [C2] (n): sự chống đối

democracy /dɪˈmɒk.rə.si/ [B2] (n): dân chủ

advocate /ˈæd.və.keɪt/ [C2] (n): người ủng hộ

territory /ˈter.ɪ.tər.i/ [B2] (n): lãnh thổ

legislation /ˌledʒ.ɪˈsleɪ.ʃən/ [C2] (n): luật pháp

ratify /ˈræt.ɪ.faɪ/ (v): phê chuẩn, thông qua

purge /pɜːdʒ/ (n): thanh trừng

BẠN CÓ THỂ TẢI FILE PDF CỦA BÀI ĐỌC NÀY TẠI: http://vnurl.xyz/fhWFCJpaz

ỦNG HỘ TÀI CHÍNH READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead