Chinese construction firm erects 57-storey skyscraper in 19 days

0
806

 

A Chinese construction company is claiming to be the world’s fastest builder after erecting a 57-storey skyscraper in 19 working days in central China.

Một công ty xây dựng của Trung Quốc đang tự xưng là hãng xây dựng nhanh nhất thế giới sau khi dựng lên một tòa nhà chọc trời cao 57 tầng chỉ trong vòng 19 ngày làm việc ở miền trung Trung Quốc.

Broad Sustainable Building, a prefab construction firm, put up the rectangular, glass and steel Mini Sky City in the Hunan provincial capital of Changsha, assembling three floors a day using a modular method, the vice-president, Xiao Changgeng, said.

Broad Sustainable Building, một công ty xây dựng đúc sẵn, đã xây tòa nhà hình chữ nhật, kính và thép [với tên gọi] Mini Sky City ở thủ phủ Trường Sa của tỉnh Hồ Nam, bằng cách lắp ráp ba tầng một ngày bằng phương pháp mô đun, theo phó chủ tịch Xiao Changgeng.

The company now has ambitions to assemble the world’s tallest skyscraper, at 220 floors, in only three months.

Công ty này hiện có tham vọng lắp ráp tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới, với 220 tầng, chỉ trong ba tháng.

It worked on Mini Sky City in two bursts interrupted by bad weather. Its time-lapse video of the rapid build has become popular on Chinese video sharing sites since it was first uploaded to YouTube.

Hãng này xây dựng Mini Sky City trong hai đợt bị gián đoạn do thời tiết xấu. Video tua nhanh của hãng về quá trình xây dựng tốc độ này đã trở nên phổ biến trên các trang chia sẻ video của Trung Quốc kể từ khi nó được tải lên YouTube lần đầu tiên.

“With the traditional method they have to build a skyscraper brick by brick, but with our method we just need to assemble the blocks,” the company engineer Chen Xiangqian said.

“Với phương pháp truyền thống, người ta phải xây dựng một tòa nhà chọc trời bằng từng viên gạch, nhưng với phương pháp của chúng tôi, chúng tôi chỉ cần lắp ráp các khối,” kỹ sư của công ty ông Chen Xiangqian cho biết.

Modular methods have been used for high-rise apartment blocks elsewhere, including in Britain and the US. Some critics say the method could lead to cityscapes with overly uniform architecture.

Phương pháp mô-đun đã được sử dụng cho các khu chung cư cao tầng ở những nơi khác, kể cả ở Anh và Mỹ. Một số nhà phê bình cho rằng phương pháp này có thể dẫn đến cảnh quan thành phố với kiến trúc quá đồng đều.

Liu Peng, the associate director of the engineering consulting firm Arup Beijing, said the method was worth developing because it could become a safe and reliable way to build skyscrapers quickly.

Liu Peng, phó giám đốc của công ty tư vấn kỹ thuật Arup Bắc Kinh, cho biết phương pháp này đáng để phát triển vì nó có thể trở thành một cách an toàn và đáng tin cậy để xây dựng các tòa nhà chọc trời một cách nhanh chóng.

“But it is not perfect, and it does not meet all kinds of personalised demands,” Liu said. “People nowadays want more personalised architecture.”

Tuy nhiên, phương pháp này không hoàn hảo và không đáp ứng được tất cả các loại nhu cầu cá nhân hóa, ông Liu Liu nói. Ngày nay, người dân muốn có kiến trúc mang tính cá nhân hơn.

Mini Sky City has 19 atriums, 800 apartments and office space for 4,000 people, with space in the building going on sale in May. The structure is safe and can withstand earthquakes, according to Xiao.

Mini Sky City có 19 sảnh lớn, 800 căn hộ và văn phòng cho 4.000 người, và không gian trong tòa nhà sẽ được bán vào tháng 5 tới. Cấu trúc này an toàn và có thể chịu được động đất, theo Xiao.

Broad Sustainable Building spent four and a half months fabricating the building’s 2,736 modules before construction began. The first 20 floors were completed last year, and the remaining 37 were built from 31 January to 17 February this year, Xiao said.

Tòa nhà bền vững rộng đã dành bốn tháng rưỡi để chế tạo 2.736 mô-đun của tòa nhà trước khi bắt đầu xây dựng. Xiao cho biết, 20 tầng đầu tiên đã được hoàn thành vào năm ngoái và 37 tầng còn lại được xây dựng từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 17 tháng 2 năm nay.

The company had honed its technology to speed up its construction from two floors to three floors a day, he added. “This is definitely the fastest speed in our industry.”

Công ty đã mài giũa công nghệ của mình để tăng tốc độ xây dựng từ hai tầng lên ba tầng một ngày, ông nói thêm. Đây chắc chắn là tốc độ nhanh nhất trong ngành của chúng tôi.

The company is awaiting approval for its 220-floor building, called Sky City, which will also be in Changsha.

Công ty đang chờ giấy phép phê duyệt cho tòa nhà 220 tầng của mình, được gọi là Sky City, cũng sẽ ở Trường Sa.

Source: https://www.theguardian.com/world/2015/apr/30/chinese-construction-firm-erects-57-storey-skyscraper-in-19-days

WORD BANK:

erect /ɪˈrekt/ (v): dựng lên, xây

prefab construction /ˈpriː.fæb kənˈstrʌk.ʃən/ (n): xây dựng đúc sẵn

rectangular /rekˈtæŋ.ɡjə.lər/ [B2] (adj): hình chữ nhật

assemble /əˈsem.bəl/ [C2] (v): lắp ráp

burst /bɜːst/ (n): đợt gián đoạn

overly /ˈəʊ.vəl.i/ (adv): quá

atrium /ˈeɪ.tri.əm/ (n): sảnh lớn

hone /həʊn/ (v): mài giũa


ỦNG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead