Chinese researchers discovered an agricultural miracle that could feed the planet without destroying it

0
1119

The study was mammoth. It cost $54 million, and involved some 1,000 researchers and 65,000 local bureaucrats. But academics around the globe are calling the results an agricultural miracle.

Đây thực sự là một nghiên cứu ở quy mô lớn. Chi phí lên tới 54 triệu đô la, và có sự tham gia của 1.000 nhà nghiên cứu và 65.000 quan chức địa phương. Nhưng các nhà nghiên cứu trên toàn cầu gọi đây là một phép lạ về nông nghiệp.

The project already saved Chinese farmers more than $12.2 billion over 10 years, and in the process may have unveiled a key to answering one of China’s biggest questions: With the global demand for food expected to double between 2005 and 2050, how will the world’s most populous nation figure out how to feed its people without inflicting serious damage to the environment?

Dự án đã giúp cho nông dân Trung Quốc tiết kiệm hơn 12,2 tỷ đô la trong 10 năm, và trong quá trình này nó có thể tiết lộ một câu trả lời cho một trong những câu hỏi lớn nhất của Trung Quốc: Với nhu cầu lương thực toàn cầu dự kiến sẽ tăng gấp đôi từ năm 2005 đến năm 2050, làm thế nào để quốc gia đông dân nhất thế giới cung cấp đủ lương thực cho người dân mà không gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho môi trường?

From 2005 to 2015, researchers working under guidance from the China Agricultural University in Beijing conducted more than 13,000 on-the-ground field studies throughout China, taking note local farming practices. Following those studies, researchers developed geographically-specific advice for farmers growing rice, corn, and wheat. That advice emphasized the idea that a one-size-fits-all farming method isn’t as efficient as methods tailored for specific crops, regions, and weather conditions.

Từ năm 2005 đến năm 2015, các nhà nghiên cứu làm việc dưới sự hướng dẫn của Đại học Nông nghiệp Trung Quốc ở Bắc Kinh đã tiến hành hơn 13.000 nghiên cứu tại hiện trường trên khắp đất nước, chú ý đến các phương pháp canh tác địa phương. Sau những nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã đưa ra những lời khuyên cụ thể về địa lý cho người nông dân trồng lúa, ngô và lúa mì. Lời khuyên này nhấn mạnh rằng phương pháp canh tác chung không hiệu quả bằng các phương pháp được xây dựng riêng cho các vụ mùa, vùng miền và điều kiện thời tiết cụ thể.

For instance, researchers advised rice growers in northeast China that they could reduce nitrogen-rich fertilizer use by an average of 20% if, rather than spreading it evenly on crops throughout year, they instead focused fertilizing efforts mostly in the late-spring growing season. They also suggested planting their seeds closer together.

Ví dụ, các nhà nghiên cứu khuyên những người trồng lúa ở vùng đông bắc Trung Quốc rằng họ có thể cắt giảm trung bình khoảng 20% lượng phân bón giàu nitơ nếu họ bón phân chủ yếu vào cuối vụ xuân thay vì bón dài trải trong suốt cả năm. Các nhà khoa học cũng khuyên những người nông dân gieo hạt sát nhau hơn.

“The [farmers] were skeptical, but we gained their trust, and then they depended on us – that was our greatest reward,” project leader Cui Zhenling wrote in the study.

Ông Cui Zhenling, giám đốc dự án, cho biết: “Ban đầu những người nông dân rất hoài nghi, nhưng chúng tôi đã lấy được lòng tin của họ, và sau đó họ phụ thuộc vào chúng tôi – đó là phần thưởng lớn nhất của chúng tôi.”

Following researcher advice worked. The study, published this month in the journal Nature, reports crop production for rice, corn, and wheat increased by an average of 11%, with a 15% drop in fertilizer use. In all, that stopped about 1.2 million tons of nitrogen from being introduced to the environment.

Lời khuyên của các nhà khoa học thực sự có hiệu quả. Nghiên cứu, được công bố tháng này trên tạp chí Nature, cho thấy sản lượng lúa, ngô và lúa mì tăng bình quân 11%, trong khi lại giảm được 15% lượng phân bón. Tóm lại, điều đó đã làm giảm khoảng 1,2 triệu tấn nitơ đưa vào môi trường.

These are blockbuster findings because they offer hope that we can effectively feed a growing human population while also lowering our impact on climate. Compared to the rest of the world, Chinese farmers use about four times more nitrogen (305 kg per hectare, or nearly 175,000 lbs per square mile). When the land is overloaded with fertilizer, soil microbes then expel high levels of nitrous oxide, a greenhouse gas.

Đây là những phát hiện đáng kinh ngạc vì chúng chỉ mang lại cho chúng ta hi vọng rằng có thể cung cấp lương thực một cách hiệu quả cho dân số ngày càng tăng trong khi làm giảm tác động của chúng ta đối với khí hậu. So với phần còn lại của thế giới, nông dân Trung Quốc sử dụng nitơ gấp 4 lần (305 kg/ha, hoặc gần 175.000 cân Anh/dặm vuông). Khi đất bị quá tải phân bón, vi khuẩn đất sẽ thải ra lượng lớn nitơ oxit, một loại khí nhà kính.

Nitrogen emissions are a problem everywhere, and play an outsized role in global climate change; the gas is more effective at trapping heat in the atmosphere than carbon dioxide. Given that any farmer would be thrilled to see yield increases, these results should impact farming practices well beyond the border of China.

Phát thải Nitơ là một vấn đề ở mọi nơi, và đóng một vai trò to lớn trong quá trình biến đổi khí hậu toàn cầu; loại khí này giữ nhiệt trong khí quyển tốt hơn carbon dioxide. Và bởi vì người nông dân nào cũng vui khi thấy sản lượng gia tăng, kết quả của nghiên cứu này sẽ ảnh hưởng đến các phương thức canh tác ngoài biên giới Trung Quốc.

 

Source: https://qz.com/1228061/chinas-agricultural-miracle-that-could-feed-the-planet-without-destroying-it/

 

WORD BANK:

mammoth [B2] (adj): vô cùng to lớn

miracle [B2] (n): phép màu

unveil (v): tiết lộ, cho thấy

populous (adj): đông dân

figure out (v): tìm ra, tính toán ra

inflict (v): gây ra (cái gì đó không tốt)

tailor (v): thiết kế

spread [B2] (v): dàn trải

skeptical [C2] (adj): hoài nghi, nghi ngờ

gain one’s trust (phrase): lấy được lòng tin của ai

In all (adv): tóm lại

blockbuster (n): rất thành công (thường dùng cho phim ảnh hay sách)

offer hope (phrase): mang lại niềm hi vọng

growing [B2] (adj): ngày càng tăng

be overloaded with sth (phrase): quá tải cái gì đó

microbe (n): vi sinh vật

expel (v): thải, xả

emissions [C1] (n): lượng khí, việc phát thải khí

outsized (adj): vô cùng to lớn

play an outsized role in sth (phrase)

thrilled [B2] (adj): rất vui

beyond [B1] (pre): vượt quá