Elephant poachers shot dead by rangers at wildlife reserve in Kenya

0
1926

Three poachers have been killed and two others injured following a gun battle with rangers at a Kenyan wildlife reserve.

Ba tên săn trộm đã bị giết và hai tên khác bị thương sau một cuộc đấu súng với các kiểm lâm viên tại một khu bảo tồn động vật hoang dã ở Kenya.

Wildlife troopers had been on a routine patrol at Mount Elgon National Park, which straddles the border of Kenya and Uganda, when they encountered a gang of five men last Thursday.

Những người lính bảo vệ động vật hoang dã đã đi tuần tra thường xuyên tại Công viên Quốc gia Mount Elgon, nằm giữa biên giới Kenya và Uganda, khi họ bắt gặp một băng nhóm năm người đàn ông vào hôm thứ Năm tuần trước.

The rangers, from the Kenya Wildlife Service (KWS) exchanged fire with the poachers, who were reportedly armed with AK-47 rifles.

Các kiểm lâm viên, từ Sở động vật hoang dã Kenya (KWS) đã đấu súng với những kẻ săn trộm, được cho là được trang bị súng trường AK-47.

Troopers killed three of the group during the shoot-out, while two more suspects were able to escape with minor injuries.

Các binh sĩ bắn chết ba tên trong nhóm [săn trộm] trong vụ đấu súng, trong khi hai kẻ tình nghi khác đã trốn thoát với những vết thương nhỏ.

Equipment associated with poaching was later found at the scene, the wildlife service said.

Các thiết bị liên quan đến việc săn trộm sau đó đã được tìm thấy tại hiện trường, cơ quan kiểm soát động vật hoang dã cho biết.

“KWS officers were on patrol inside the park when they spotted the poachers,” Trans Nzoia county police commander Samson ole Kine told Nairobi-based newspaper The Standard.

“Các sĩ quan KWS đang tuần tra bên trong công viên khi họ phát hiện những kẻ săn trộm”, chỉ huy cảnh sát quận Trans Nzoia, Samson ole Kine, nói với tờ báo The Standard có trụ sở ở Nairobi.

“A fierce shoot-out ensued and three of the poachers were gunned down while two others escaped. AK-47 rifles were recovered.”

“Một vụ bắn súng dữ dội đã xảy ra sau đó và ba tên trộm đã bị bắn hạ trong khi hai người khác trốn thoát. Các khẩu súng AK-47 đã bị tịch thu. ”

Poaching has declined sharply in Kenya since reaching a peak in 2012, but issues around the illegal hunting activity still persist.

Săn trộm đã giảm mạnh ở Kenya kể từ khi đạt đỉnh vào năm 2012, nhưng các vấn đề xung quanh hoạt động săn bắt bất hợp pháp vẫn tồn tại.

Last year, 69 elephants were killed for their ivory in the country, while a further nine rhinos were also slaughtered.

Năm ngoái, 69 con voi ở Kenya đã bị giết lấy ngà voi, trong khi thêm 9 con tê giác cũng bị giết.

Earlier this month, three rhinos were found dead with their horns missing in Meru National Park’s Rhino Sanctuary, in what Kenya’s tourism ministry said was an act of poaching.

Đầu tháng này, xác của ba con tê giác đã được với sừng của chúng bị mất tích trong khu bảo tồn tê giác của công viên quốc gia Meru, điều mà Bộ du lịch của Kenya cho biết là một hành động săn trộm.

Three months earlier, a prominent American investigator of the illegal ivory and rhino horn trade was found dead in his Nairobi home with a stab wound in his neck.

Ba tháng trước, một điều tra viên nổi tiếng của Mỹ về buôn bán sừng ngà và sừng tê giác bất hợp pháp được phát hiện đã chết tại nhà của ông ở Nairobi với một vết đâm ở cổ.

Police county commissioner, Erastus Mbui, said authorities had stepped up security and surveillance operations along the Kenya-Uganda border to deter poachers.

Ủy viên cảnh sát quận, Erastus Mbui, cho biết chính quyền đã tăng cường hoạt động an ninh và giám sát dọc theo biên giới Kenya-Uganda để ngăn chặn những kẻ săn trộm.

“More officers have been deployed to conduct regular security patrols at the park and ensure wildlife is protected from the poachers,” he said.

“Nhiều sĩ quan đã được triển khai để tiến hành tuần tra an ninh thường xuyên tại công viên và đảm bảo rằng động vật hoang dã được bảo vệ khỏi những kẻ săn trộm”, ông nói.

“We urge communities around the park to report people they suspect to be on a poaching mission.”

“Chúng tôi kêu gọi các cộng đồng xung quanh công viên báo cáo những người mà họ nghi ngờ là đang đi săn trộm.”

Source: https://www.independent.co.uk/news/world/africa/elephant-poachers-shot-dead-kenya-wildlife-reserve-mount-elgon-national-park-a8388246.html

WORD BANK:

poach /pəʊtʃ/ (v): săn trộm

ranger /ˈreɪn.dʒər/ (n): kiểm lâm viên

patrol /pəˈtrəʊl/ (v, n): tuần tra

encounter /ɪnˈkaʊn.tər/ (v): đối mặt, đối đầu

straddle /ˈstræd.əl/ (v): nằm giữa

rifle /ˈraɪ.fəl/ (n): súng trường

fierce /fɪəs/ [B2] (adj): dữ dội

ensue / ɪnˈsjuː/ (v): xảy ra sau đó

illegal /ɪˈliː.ɡəl/ [B2] (adj): bất hợp pháp

persist /pəˈsɪst/ [C2] (v): tồn tại

ivory /ˈaɪ.vər.i/ (v): ngà voi

slaughter /ˈslɔː.tər/ [C2] (v): giết

sanctuary /ˈsæŋk.tʃʊə.ri/ (n): khu bảo tồn

prominent /ˈprɒm.ɪ.nənt/ [C1] (adj): nổi tiếng

investigator /ɪnˈves.tɪ.ɡeɪ.tər/ (n): điều tra viên

stab /stæb/ (v): đâm

commissioner /kəˈmɪʃ.ən.ər/ (n): ủy viên

step up (v): tăng cường

surveillance /səˈveɪ.ləns/ (n): sự giám sát

deploy /dɪˈplɔɪ/ (v): triển khai

carry out (v): tiến hành

urge sb to do sth /ɜːdʒ/ [C2] (v): kêu gọi, thúc giục ai làm gì

BẠN CÓ THỂ TẢI FILE PDF CỦA BÀI ĐỌC NÀY TẠI: https://short2win.com/zkGRRR4i


ỦNG HỘ TÀI CHÍNH READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới. Chỉ với một số tiền dù nhỏ và 1 phút, bạn đã có thể góp phần xây dựng cộng đồng!

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ Read to Lead