Foreign tourists in Hanoi received fake money from taxi driver: police

0
2061

Khách du lịch nước ngoài tại Hà Nội nhận tiền giả từ tài xế taxi – nguồn tin từ cảnh sát

Initial media reports of two foreigners being cheated with joss paper earlier this week contained several errors, Hanoi authorities say.

Các thông tin ban đầu từ các phương tiện truyền thông về việc hai người nước ngoài bị lừa trả bằng tiền âm phủ vào đầu tuần nay đã có một số lỗi, chính quyền Hà Nội cho hay.

The two foreigners who were cheated with joss paper as change in the capital city this week were Spanish, not French, and the fake money came from a taxi driver, not a cyclo driver as earlier reported, police said on Saturday.

Hai người nước ngoài bị lừa bằng tiền âm phủ khi đưa tiền thối lại ở thủ đô Hà Nội tuần này là người Tây Ban Nha, chứ không phải người Pháp, và tiền giả đến từ một tài xế taxi, không phải là người lái xe xích lô như báo đã đưa trước đó.

Miguel Angel Fernandez Lamelas and his girlfriend arrived in Hanoi on July 15.

The day after, the couple took a ride with Tran Van Phong, 29, from a restautant to their hotel in Long Bien District at around 7 p.m. for VND37,000 ($1.62). They gave Phong a VND500,000 ($21.84) note and he returned them with VND900,000 in joss paper, which is usually burnt as offerings for deceased relatives in Vietnam, investigation found.

Miguel Angel Fernandez Lamelas và bạn gái đến Hà Nội vào ngày 15 tháng 7.

Ngày hôm sau, cặp đôi này bắt xe của tài xế Trần Văn Phong, 29 tuổi, từ một nhà hàng đến khách sạn của họ ở Quận Long Biên vào khoảng 7 giờ tối. với giá 37.000 đồng (1,62 đô la). Họ đã đưa cho Phong một khoản tiền 500.000 đồng (21,84 đô la Mỹ) và Phong đã trả lại cho họ 900.000 đồng tiền âm phủ, thứ thường được đốt để cung cấp cho người thân đã qua đời tại Việt Nam, các điều tra cho thấy.

The tourists said they hadn’t noticed how much the change was because it was dark.

They said it was the first time they were visiting the country, so they were not able to distinguish between the ‘real’ paper money and joss paper.

Khách du lịch cho biết họ đã không để ý tiền thừa là bao nhiêu bởi vì trời tối.

Họ nói đây là lần đầu tiên họ đến thăm đất nước, nên họ không thể phân biệt giữa tiền thật và tiền âm phủ.

It was only a day later, when they used the money to pay Huu Phuc, another taxi driver, that they realized they’d been cheated and given joss paper.

Chỉ một ngày sau đó, khi họ sử dụng số tiền để trả cho Hữu Phúc, một người lái xe taxi khác, họ mới nhận ra rằng họ đã bị lừa và đưa tiền âm phủ.

Phuc shared the tourists’ story on his Facebook page, prompting tourism officials and police officers to step in.

Phúc chia sẻ câu chuyện của khách du lịch trên trang Facebook của mình, khiến các quan chức trong ngành du lịch và các sĩ quan cảnh sát vào cuộc.

Police are working on the case. They are also investigating the tourists’ report that they were charged VND1.5 million for a one-hour cyclo ride in Hanoi on Monday. It is said that the normal rate ranges between VND100,000 and VND300,000 per person per hour.

Cảnh sát đang tiếp tục làm việc về vụ án. Họ cũng đang điều tra báo cáo của hai khách du lịch rằng họ bị tính phí 1,5 triệu đồng cho một chuyến đi xích lô kéo dài một giờ tại Hà Nội vào thứ Hai. Người dân cho hay mức giá thông thường dao động từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng / người / giờ.

Earlier media reports said the cyclo driver, Nguyen Van Chinh, had given them the joss paper money.

Các báo cáo từ các phương tiện truyền thông trước đó cho biết người lái xe xích lô Nguyễn Văn Chính, đã cho họ tiền giấy.

But Lamelas said Chinh simply used sign language to demand three VND500,000 note and did not give them any change.

Nhưng Lamelas nói Chính chỉ đơn thuần sử dụng ngôn ngữ ký hiệu để yêu cầu ba tờ 500.000 đồng và không đưa cho họ bất kỳ đồng tiền thừa nào.

Hanoi welcomed more than three million foreign visitors in the first half of this year, up 26 percent from a year ago.

Hà Nội đón hơn 3 triệu du khách nước ngoài trong nửa đầu năm nay, tăng 26% so với một năm trước đó.

Source: https://e.vnexpress.net/news/news/foreign-tourists-in-hanoi-received-fake-money-from-taxi-driver-police-3781149.html

WORD BANK:

joss paper (n) /ˈdʒɒs ˈpeɪ.pər/ tiền hàng mã, tiền âm phủ

authority (n) /ɔːˈθɒr.ə.ti/ [C1] chính quyền/ người cầm quyền

take a ride (v) bắt xe/ đi nhờ xe (kể cả xe 2 bánh hay 4 bánh)

note (n) /nəʊt/ tiền giấy

deceased (a) /dɪˈsiːst/ [C2] đã chết

investigation (n) /ɪnˌves.tɪˈɡeɪ.ʃən/ [B2] sự điều tra

change (n) /tʃeɪndʒ/ [B1] tiền thừa/ tiền thối lại

prompt sb to do st (v) /prɒmpt/ [C2] thúc đẩy ai làm gì