Four cups of coffee a day linked to improved heart health, study finds

0
3135

The health benefits of coffee may be regularly disputed, but a new study has linked caffeine consumption with improved heart health.

Người ta vẫn thường tranh cãi về lợi ích sức khỏe của cà phê, nhưng một nghiên cứu mới đã liên hệ việc tiêu thụ caffeine với sự cải thiện sức khỏe tim mạch.

In fact, consuming four cups of coffee a day could help protect cardiovascular cells from damage and also help them to repair.

Trên thực tế, việc tiêu thụ 4 cốc cà phê mỗi ngày có thể giúp bảo vệ các tế bào tim mạch khỏi bị hư hại và cũng có thể giúp chúng phục hồi.

In a study published in PLOS Biology, researchers from Heinrich-Heine-University and the IUF-Leibniz Research Institute for Environmental Medicine in Düsseldorf, Germany, found that caffeine may improve the health of the cells which line the arteries and veins, thus strengthening their ability to recover from damage.

Trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí PLOS Biology, các nhà nghiên cứu từ Đại học Heinrich-Heine và Viện nghiên cứu Y học môi trường IUF-Leibniz ở Düsseldorf, Đức đã phát hiện ra rằng caffeine có thể cải thiện sức khỏe của các tế bào hình thành động mạchtĩnh mạch, do đó củng cố khả năng phục hồi do thiệt hại.

The researchers suggest drinking coffee – or other caffeinated beverages – could be particularly beneficial for the elderly, who are more at risk of heart problems than younger people.

Các nhà nghiên cứu đề nghị uống cà phê – hoặc các loại đồ uống có chứa cafein khác – có thể mang lại lợi ích đặc biệt cho người cao tuổi, những người có nhiều nguy cơ mắc các vấn đề về tim hơn những người trẻ hơn.

According to the study, caffeine induces the movement of a protein called p27 into mitochondria which ultimately leads to protecting heart muscle cells from cell death and helps repair heart muscle.

Theo nghiên cứu, caffein thúc đẩy sự chuyển động của một loại protein gọi là p27 thành ty thể mà cuối cùng dẫn đến việc bảo vệ tế bào cơ tim khỏi bị chết và giúp phục hồi cơ tim.

The study was conducted on mice, but the researchers concluded that drinking four cups of coffee was optimum in humans.

Nghiên cứu được tiến hành trên chuột, nhưng các nhà nghiên cứu kết luận rằng việc uống bốn tách cà phê là tối ưu ở người.

In the experiment, caffeine was protective against heart damage in pre-diabetic, obese mice, and in aged mice.

Trong thí nghiệm, caffeine bảo vệ tim khỏi bị tổn thương ở những con chuột tiền tiểu đường, béo phì và ở chuột già.

“Our results indicate a new mode of action for caffeine, one that promotes protection and repair of heart muscle through the action of mitochondrial p27,” said study author Professor Judith Haendeler.

“Kết quả của chúng tôi cho thấy một dạng hoạt động mới của caffeine, thúc đẩy bảo vệ và phục hồi cơ tim thông qua các hoạt động của ty thể p27,” tác giả nghiên cứu, giáo sư Judith Haendeler nói.

“These results should lead to better strategies for protecting heart muscle from damage, including consideration of coffee consumption or caffeine as an additional dietary factor in the elderly population.”

“Những kết quả này sẽ dẫn đến các chiến lược tốt hơn để bảo vệ cơ tim khỏi bị hư hại, bao gồm việc tiêu thụ cà phê hoặc caffeine như là một yếu tố bổ sung trong chế độ ăn uống ở người già.”

“Furthermore, enhancing mitochondrial p27 could serve as a potential therapeutic strategy not only in cardiovascular diseases but also in improving healthspan.”

“Hơn nữa, việc cải thiện ti thể p27 có thể có tác dụng như một chiến lược điều trị tiềm năng không chỉ trong các bệnh tim mạch mà còn trong việc cải thiện sức khỏe.”

Commenting on the research, Professor Tim Chico, Professor of Cardiovascular Medicine and Honorary Consultant Cardiologist, University of Sheffield, said:

Bình luận về nghiên cứu, Giáo sư Tim Chico, Giáo sư Y học tim mạch và Chuyên gia tư vấn danh dự về tim mạch, Đại học Sheffield, cho biết:

“These researchers have discovered that p27 is important for recovery after heart attack in mice, and that p27 function is boosted by caffeine. These are very interesting findings but need to be confirmed in clinical trials before we can tell whether caffeine is truly helpful after a heart attack in humans.

“Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng p27 rất quan trọng trong việc phục hồi sau khi bị đau tim ở chuột, và chức năng của p27 được tăng cường bởi caffeine. Đây là những phát hiện rất thú vị nhưng cần phải được xác nhận trong các thử nghiệm lâm sàng trước khi chúng ta có thể biết liệu caffeine có thực sự hữu ích sau khi các ca đau tim ở người hay không.

“There is already some evidence suggesting coffee might protect against some diseases, which if true could be due to the effect of caffeine on p27.”

“Đã có một số bằng chứng cho thấy rằng cà phê có thể bảo vệ chúng ta khỏi một số bệnh tật, nếu đúng nó có thể là là do ảnh hưởng của caffeine lên p27.”

“I do not think people need to drink more coffee in response to this study, but that people who already drink coffee can be reassured that it might have health benefits (as long as they don’t use it to wash down an enormous muffin, cake, or doughnut).”

“Tôi không nghĩ rằng mọi người cần uống nhiều cà phê để lại nghiên cứu này, nhưng những người đã uống cà phê có thể yên tâm rằng nó có thể có lợi cho sức khỏe (miễn là họ không sử dụng nó để ăn cho nhanh một chiếc bánh xốp lớn, bánh ngọt, hoặc bánh rán).”

Source: https://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/coffee-four-cups-day-heart-health-conditions-study-caffeine-effects-a8411231.html

WORD BANK:

dispute /dɪˈspjuːt/ [C2] (v): tranh cãi

cardiovascular /ˌkɑːdiəʊˈvæskjələr/ (adj): thuộc về tim mạch

artery /ˈɑː.tər.i/ (n): động mạch

vein /veɪn/ (n): tĩnh mạch

induce /ɪnˈdʒuːs/ (v): gây ra, thúc đẩy

optimum /ˈɒptɪməm/ (adj): tối ưu

pre-diabetic /prɪˌdaɪəˈbetɪk/ (adj): tiền tiểu đường

therapeutic /ˌθerəˈpjuːtɪk/ [C1] (adj): thuộc về trị liệu

healthspan /helθspæn/ (n): khoảng thời gian trong đời mà một người sống khỏe mạnh

clinical trial (n): thử nghiệm lâm sàng

be reassured /ˌriːəˈʃɔːrd/ (v): yên tâm