Thứ Năm, Tháng Bảy 25, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB2 - Upper IntermediateFrom war to peace: Vietnam's rubber sandals march on

From war to peace: Vietnam’s rubber sandals march on

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

Made from recycled military truck or aircraft tyres, Vietnam’s hand-made rubber sandals, the famously rugged footwear of the Viet Cong, have traveled vast distances over the decades.

 

In the bustling capital Hanoi, all kinds of shoes are on sale: from $1,000 Gucci heels to $2 plastic slippers.

 

But for those seeking a nod to yesteryear, the hard-soled rubber sandals — evocative of the communist state‘s resourcefulness under fire — are available at markets and small stores alike.

 

Uncle Ho’s sandals

Dao Van Quang paid $8 for a standard pair at a shop outside a Hanoi museum devoted to the country’s revolutionary leader — and dedicated rubber sandal wearer — Ho Chi Minh.

 

“I wore rubber sandals when I was at school, in the 1980s,” the 47-year-old from central Quang Nam province told AFP.

 

“They are of historical value, easy to wear and look nice.”

 

Workers cutting apart a rubber truck tyre outside a workshop in Hanoi.

At the museum, the well-worn pair belonging to the former North Vietnam president known affectionately as “Uncle Ho” are displayed in a glass box with his Chinese-style uniform.

 

Ho’s sandals have even been lauded in national songs praising his simple lifestyle.

 

“These sandals helped Uncle travel a long way, and with them, he overcame difficulties to build the country,” the lyrics of one song say.

 

The Vietnamese first began making rubber sandals in the late 1940s, during the First Indochina War against the French, using tyres from an ambushed army truck.

 

They found the sandals were cheap to make and survived well in wet, muddy and hilly conditions, as soldiers marched through thick jungle.

 

Later, during the Vietnam War, the simple but sturdy footwear became a symbol of the communist Viet Cong forces’ ingenuity in their fight against the United States’ military might.

 

Even in peacetime, the design remains popular for sustainability reasons, said Nguyen Duc Truong, who has spent his life crafting the shoes.

 

“I think there is still much potential for rubber sandals,” the 58-year-old said.

 

Nguyen Duc Truong hand making rubber sandals at a shop in Hanoi.

Rising popularity

Vietnam is one of the world’s top four countries for shoe manufacturing and its factories produce pairs for major brands such as Nike and Adidas.

 

The footwear export industry generated nearly $12 billion in the first half of this year, according to government figures.

 

While the humble rubber sandal does not quite generate the same revenue, it is high on heritage value and its popularity as a casual shoe is rising.

 

Vua Dep Lop, which started as a small business and became Vietnam’s rubber sandal leader, sells the footwear for around $10 a pair.

 

At its workshop in Hanoi, shoemakers use sharp knives and chisels to craft the sandals from huge tyres that are almost the same height as the workers.

 

While the traditional black models are bestsellers, a colourful modern twist is helping the sandal appeal to a younger demographic.

 

Nguyen Tien Cuong took over the business from his father-in-law in 2011, and has sold more than half a million pairs of rubber sandals since then.

 

Workers making rubber sandals at a shop in Hanoi, Vietnam, on July 5, 2022.

“We tried to make them softer and more fashionable. After changing the style and format, we started having more customers,” he said.

 

Source: https://e.vnexpress.net/news/trend/from-war-to-peace-vietnams-rubber-sandals-march-on-4492158.html

WORD BANK:

tyre /taɪər/ [A2] (n): lốp xe

rubber /ˈrʌb.ɚ/ [B2] (n): cao su

rugged /ˈrʌɡ.ɪd/ (adj): bền, khỏe

bustling /ˈbʌs.lɪŋ/ (adj): nhộn nhịp

seek /siːk/ [B2] (v): tìm kiếm

nod /nɒd/ (n): cái gật đầu

sole /səʊl/ (n): đế giày

evocative /ɪˈvɒk.ə.tɪv/ (adj): gợi lên

communist state (n): nhà nước cộng sản

resourcefulness /rɪˈzɔː.sfəl.nəs/ (n): sự tháo vát

devote sth to sth/sb /dɪˈvoʊ.t̬ɪd/ [B2] (v): dành cái gì cho ai/cái gì

revolutionary  /ˌrev.əˈluː.ʃən.ər.i/ [B2] (adj): mang tính cách mạng

dedicated /ˈded.ə.keɪ.t̬ɪd/ [C1] (adj): tận tụy

affectionately /əˈfek.ʃən.ət.li/ (adv): âu yếm, trìu mến

display /dɪˈspleɪ/ (v): trưng bày

laud /lɔːd/ (v): ngợi ca

praise /preɪz/ [B2] (v): tôn vinh

ambush /ˈæm.bʊʃ/ (v): phục kích

survive /sɚˈvaɪv/ [B2[ (v): tồn tại

muddy /ˈmʌd.i/ [B2] (adj): lầy lội

march /mɑːrtʃ/ [C2] (v): hành quân

jungle /ˈdʒʌŋ.ɡəl/ [B1] (n): rừng rậm

sturdy /ˈstɜː.di/ (adj): bền, chắc

ingenuity /ˌɪn.dʒəˈnjuː.ə.ti/ (n): sự tài tình

might /maɪt/ (n): sức mạnh

sustainability /səˌsteɪ.nəˈbɪl.ə.t̬i/ [C2] (n): bền vững

manufacturing /ˌmæn.jəˈfæk.tʃɚ.ɪŋ/ [B2] (n): sự sản xuất

export /ˈek.spɔːrt/ [B2] (v): xuất khẩu

government /ˈɡʌv.ən.mənt/ [B1] (n): chính phủ

figure /ˈfɪɡ.ər/ [B1] (n): số liệu

humble /ˈhʌm.bəl/ [C2] (adj): khiêm tốn

revenue /ˈrev.ə.nuː/ [C1] (n): doanh thu

heritage /ˈher.ɪ.t̬ɪdʒ/ [C2] (n): di sản

chisel /ˈtʃɪz.əl/ (n): cái đục

appeal /əˈpiːl/ [C1] (v): thu hút

demographic /ˌdem.əˈɡræf.ɪk/ (n): nhóm nhân khẩu học


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular