Thứ Tư, Tháng Sáu 19, 2024
Google search engine
HomeNEWSEconomyGhana leader fears Chinese are illegally mining gold

Ghana leader fears Chinese are illegally mining gold

Chinese residing in Ghana may be making off with the country’s gold. – Người Trung Quốc cư trú ở Ghana có thể đang làm giàu từ vàng của quốc gia này.

TOKYO — Ghana President Nana Akufo-Addo said China may be engaging in unauthorized mining of gold and other mineral resources in the West African country.

Tổng thống Ghana, ông Nana Akufo-Addo, cho biết Trung Quốc có thể đang dính líu tới việc khai thác trái phép vàng và các tài nguyên khoáng sản khác ở quốc gia Tây Phi này.

The government of Ghana will conduct a systematic and detailed investigation into the matter, Akufo-Addo said during an interview with Nikkei in Tokyo.

Chính phủ Ghana sẽ tiến hành một cuộc điều tra có hệ thống và chi tiết về vấn đề này, theo ông Akufo-Addo nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ Nikkei ở Tokyo.

Chinese state companies are active in Ghana, developing roads, railways and the power sector.

Các công ty nhà nước Trung Quốc đang hoạt động tại Ghana, phát triển đường bộ, đường sắt và ngành điện.

“Ghana and China have a strong relationship,” Akufo-Addo said. “However, we have a big problem in Chinese involvement in illegal mining activity in Ghana … [and] we have decided to do something about it.”

“Ghana và Trung Quốc có mối quan hệ bền chặt”, ông Akufo-Addo nói. “Tuy nhiên, chúng tôi có một vấn đề lớn với việc Trung Quốc tham gia vào hoạt động khai thác bất hợp pháp ở Ghana … [và] chúng tôi đã quyết định phải hành động.”

In June 2013, 124 Chinese nationals were detained in Ghana for illegally mining gold. Unlawful mining of mineral resources continues and is gravely affecting Ghana’s economy, the president said.

Vào tháng 6 năm 2013, 124 công dân Trung Quốc đã bị giam giữ tại Ghana vì khai thác vàng trái phép. Việc khai thác tài nguyên khoáng sản bất hợp pháp vẫn tiếp tục và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế của Ghana, tổng thống nói.

Noting that Chinese residing in Ghana are possibly exporting illegally mined gold to the United Arab Emirates, Akufo-Addo said there was a disparity of $5 billion between official trade statistics and actual gold exports in 2017.

Lưu ý rằng người Trung Quốc cư trú tại Ghana có thể xuất khẩu vàng khai thác trái phép sang Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, ông Akufo-Addo cho biết giữa thống kê thương mại chính thức và xuất khẩu vàng thực tế vào năm 2017, mức chênh lệch lên tới 5 tỷ USD.

Ghana has close ties with China, a major source of loans and other funding. According to the SAIS China-Africa Research Institute of Johns Hopkins University, Chinese banks extended the African country a total of $3.17 billion in loans between 2000 and 2015, making Ghana the seventh largest African recipient of Chinese lending.

Ghana có quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc, một nguồn cho vay chính và các tài trợ khác. Theo Viện nghiên cứu SAIS Trung Quốc-Châu Phi của Đại học Johns Hopkins, các ngân hàng Trung Quốc đã mở rộng cho quốc gia châu Phi này tổng cộng 3,17 tỷ đô la tiền vay từ năm 2000 đến 2015, đưa Ghana trở thành nước nhận khoản vay lớn thứ 7 của châu Phi.

Ghana President Nana Akufo-Addo says he will not allow his country to fall under the IMF again. – Tổng thống Ghana, ông Nana Akufo-Addo, nói rằng ông sẽ không cho phép đất nước mình phụ thuộc vào IMF một lần nữa.

Chinese companies are also involved in oil exploration, electric power generation and many other development projects in Ghana.

Các công ty Trung Quốc cũng tham gia vào hoạt động khai thác dầu, sản xuất điện và nhiều dự án phát triển khác ở Ghana.

Akufo-Addo said Ghana has strong ties with China, but his words reflect growing concern about the relationship.

Ông Akufo-Addo cho biết Ghana có mối quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc, nhưng những lời nói của ông phản ánh sự lo lắng ngày càng gia tăng về mối quan hệ này.

Regarding International Monetary Fund support for Ghana that began in 2015, Akufo-Addo said Ghana will graduate from the program at the end of the year.

Về việc Quỹ Tiền tệ Quốc tế hỗ trợ cho Ghana bắt đầu vào năm 2015, ông Akufo-Addo cho biết Ghana sẽ “tốt nghiệp” chương trình này vào cuối năm nay.

Akufo-Addo’s predecessor asked the IMF for support in 2015, after global prices for natural resources fell. Ghana received a $918 million loan from the IMF for promises to cut government spending.

Người tiền nhiệm của ông Akufo-Addo đã yêu cầu IMF hỗ trợ vào năm 2015, sau khi giá tài nguyên thiên nhiên toàn cầu giảm. Ghana đã nhận được khoản vay 918 triệu USD từ IMF với lời hứa sẽ cắt giảm chi tiêu chính phủ.

According to the IMF, the ratio of Ghana’s fiscal deficit is expected to drop to 3.8% of its gross domestic product in 2018, from 12% in 2013.

Theo IMF, tỷ lệ thâm hụt tài khóa của Ghana dự kiến sẽ giảm xuống còn 3,8% tổng sản phẩm quốc nội vào năm 2018, so với mức 12% vào năm 2013.

In an effort to maintain financial health, the government has since passed a law to limit its yearly fiscal deficit to no higher than 5% of GDP.

Trong nỗ lực duy trì sức khỏe tài chính, chính phủ [Ghana] đã thông qua luật hạn chế thâm hụt ngân sách hàng năm ở mức không cao hơn 5% GDP.

“When we finish the IMF program this year,” Akufo-Addo said, we will “never go back. We will maintain discipline.”

“Khi kết thúc chương trình của IMF trong năm nay”, Akufo-Addo nói, chúng tôi sẽ “không bao giờ quay lại. Chúng tôi sẽ duy trì kỷ luật.”

Source: https://asia.nikkei.com/Economy/Ghana-leader-fears-Chinese-are-illegally-mining-gold?fbclid=IwAR0hVma_fjpGAGDNsAhaTJlPGMKeBLskW-O3Vi98J7O2fKA0kDmpc69byx8

WORD BANK:

reside /rɪˈzaɪd/ (v): cư trú

engage in /ɪnˈɡeɪdʒ/ (v): có liên quan tới, dính líu tới

unauthorized /ʌnˈɔː.θə.raɪzd/ (adj): trái phép

conduct /kənˈdʌkt/ [B2] (v): tiến hành

national /ˈnæʃ.ən.əl/ (n): công dân

detain /dɪˈteɪn/ (v): giam giữ

gravely /ˈɡreɪv.li/ (adv): nghiêm trọng

disparity /dɪˈspær.ə.ti/ (n): chênh lệch

recipient /rɪˈsɪp.i.ənt/ (n): người nhận

predecessor /ˈpriː.dɪˌses.ər/ [C2] (n): người tiền nhiệm

fiscal /ˈfɪs.kəl/ (adj): thuộc về tài chính

deficit /ˈdef.ɪ.sɪt/ [C1] (n): thâm hụt


ỦNG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular