Heatwave blankets Japan, kills 14 people over long weekend

0
1852
FILE PHOTO: A volunteer, for recovery work, wipes his sweat as he takes a break in a heat wave at a flood affected area in Kurashiki, Okayama Prefecture, Japan, July 14, 2018. REUTERS/Issei Kato/File Photo

Đợt nóng kéo dài bao phủ Nhật Bản giết chết 14 người trong những ngày dài cuối tuần.

An intense heatwave killed at least 14 people over a three-day long weekend in Japan, media reported on Tuesday.

High temperatures also hampered the recovery in flood-hit areas where more than 200 people died last week.

Một đợt nắng nóng dữ dội đã giết chết ít nhất 14 người trong ba ngày cuối tuần ở Nhật Bản, báo chí đưa tin hôm thứ Ba.

Nhiệt độ cao cũng cản trở sự phục hồi sau lũ của các khu vực nơi đã có hơn 200 người chết vào tuần trước.

Temperatures on Monday, a national holiday, surged above 39 degrees Celsius (102.2 Fahrenheit) in some inland areas and combined with high humidity to produce dangerous conditions, the Japanese Meteorological Agency (JMA) said.

Nhiệt độ ngày thứ hai, đó là một kỳ nghỉ quốc gia, tăng trên 39 độ C (102,2 độ F) ở một số khu vực nội địa kết hợp với độ ẩm cao tạo ra những tình thế nguy hiểm, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết.

At least 14 people died from the heat over the long weekend, media reports said, including a woman in her 90s who was found unconscious in a field. Thousands more were treated in hospitals for heat-related conditions.

Ít nhất 14 người đã chết vì sức nóng trong những ngày dài cuối tuần, những bản tin trên các phương tiện truyền thông cho biết, bao gồm một phụ nữ ở độ tuổi 90 đã bị bất tỉnh trên một cánh đồng. Hàng ngàn người khác đã được điều trị tại bệnh viện vì các vấn đề liên quan đến cái nóng

The heat was most intense in landlocked areas such as Gifu prefecture, where it soared to 39.3 Celsius (102.7 F) in the town of Ibigawa on Monday – the hottest in the nation. The capital Tokyo recorded a high of 34 Celsius on Monday.

Nhiệt độ mạnh nhất trong các khu vực không tiếp xúc với biển như quận Gifu, nơi đó nhiệt độ đã tăng lên 39,3 độ C (102,7 F) tại thị trấn Ibigawa vào thứ Hai – nóng nhất trong cả nước. Thủ đô Tokyo ghi nhận mức nhiệt cao 34 độ C vào thứ Hai.

Temperatures in parts of western Japan hit by deadly floods reached a high of 34.3 Celsius by midday on Tuesday, creating dangerous conditions for military personnel and volunteers clearing mud and debris.

Nhiệt độ ở các vùng phía tây Nhật Bản nơi đã hứng chịu đợt lũ lụt trí mạng đạt tới mức cao 34,3 độ C vào trưa ngày thứ Ba, tạo nên điều kiện nguy hiểm cho các quân nhân và tình nguyện viên khi dọn dẹp bùn và gạch đổ nát.

“It’s really hot. All we can do is keep drinking water,” one man in Okayama told NHK television.

Temperatures of 35 or above – known in Japanese as “intensely hot days” – were recorded at 200 locations around Japan on Sunday, the JMA said, which is unusual for July but not unprecedented.

“Nó thật nóng. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là tiếp tục uống nước, ”một người đàn ông ở Okayama nói với đài truyền hình NHK.

Mức nhiệt 35 độ C hoặc cao hơn – ở Nhật Bản được coi là “ngày nóng mạnh” – được ghi nhận tại 200 địa điểm trên khắp Nhật Bản vào Chủ Nhật, JMA cho biết, điều này là bất thường cho tháng Bảy nhưng không phải chưa từng có.

Similar scorching temperatures were reported from 213 locations on a July day in 2014.

Last year, 48 people died from heat between May and September, with 31 deaths in July, according to the Fire and Disaster Management Agency.

Mức nhiệt như thiêu đốt tương tự đã được báo cáo từ 213 địa điểm vào một ngày tháng 7 năm 2014.

Năm ngoái, 48 người chết do nhiệt từ tháng 5 đến tháng 9, với 31 người chết trong tháng 7, theo Cơ quan quản lý hỏa hoạn và thiên tai.

The current heatwave was due to the layering of two high pressure systems over much of Japan and is expected to continue for the rest of the week if not longer, the JMA said.

Nắng nóng kéo dài hiện tại là do sự phân tầng của hai hệ thống áp cao trên phần lớn bề mặt nước Nhật và dự kiến sẽ tiếp tục cho đến hết tuần nếu không còn kéo dài nữa, theo JMA.

Source: https://e.vnexpress.net/news/world/heatwave-blankets-japan-kills-14-people-over-long-weekend-3779084.html

WORD BANK:

blanket: (n, a, v) /ˈblæŋ.kɪt/ Cái chăn/ có tính bao trùm/ bao phủ

hamper (v) /ˈhæm.pər/ gây cản trở

surge (v) /sɜːdʒ/ [C1] tăng vọt

high humidity /hai .hjuːˈmɪd.ə.ti/ độ ẩm cao

unconscious (a) /ʌnˈkɒn.ʃəs/ [B2] trạng thái hôn mê bất tỉnh

landlocked (a) /ˈlænd.lɒkt/ không tiếp xúc với biển

prefecture (n) /ˈpriː.fek.tʃər/  quận

soar (v) /sɔːr/ [C2] tăng vọt

deadly (a) /ˈded.li/ [B2] mang tính chết người, trí mạng

military personnel /ˈmɪl.ɪ.tər.i/ /ˌpɜː.sənˈel/ [C1] quân nhân

debris (n) /ˈdeb.riː/ gạch đổ nát, mảnh vụn

unprecedented (a) /ʌnˈpres.ɪ.den.tɪd/ chưa từng xảy ra, chưa từng có