Chủ Nhật, Tháng Tư 14, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelC1 - AdvancedHerbivore body size influences grazing behavior, poop quality

Herbivore body size influences grazing behavior, poop quality

[Reading level: C1 – Advanced]

Researchers disentangle complex connections among vegetation, herbivores, and dung in the South African savanna.

 

Animals eat plants. Animals poop. Poop nourishes plants. It may sound simple, but it’s not. Elizabeth le Roux, an ecologist and Newton International Fellow at the University of Oxford, studies this complex cycle in the South African savanna, particularly as it relates to larger animals and how they differ from small species in their effects on ecosystems.

 

As a graduate student at Nelson Mandela University in South Africa, le Roux began investigating how animal dung varies across the grassy plains of Hluhluwe-iMfolozi Park and whether that variation influences the local plant life. At 15 sites, she and her colleagues assessed the density of the vegetation, used camera traps to record how many of each animal species frequented a particular area and how long they stayed, surveyed the amount of dung and noted what species it came from, and sampled dung, soil, and plants to assess nitrogen and phosphorus levels.

 

BIG DUNG: Areas with denser vegetation and thus lower visibility (left) are more likely to be frequented by larger animals—which have less to fear from predators—than by smaller animals, according to a recent study. Compared with smaller herbivores such as impala, large herbivores such as elephants and rhinos produce dung with relatively lower phosphorus content. These differences in dung are associated with variable availability of nutrients for plants growing in the savanna, the researchers found, suggesting that the animals’ body sizes could influence ecosystem functioning.

 

The team hypothesized that vegetation-dense, low-visibility areas would be frequented by large animals, which are less likely to be targets for lions and other predators that sneak up in the foliage. Indeed, camera traps showed that smaller grazers such as impala stick mainly to open areas, while elephants and rhinos often graze at denser sites.

 

When it came to the animals’ dung, the team predicted that larger animals would excrete proportionally less phosphorus. That’s because larger animals have relatively larger skeletons, le Roux says, and thus may require more phosphorus from their food. This hypothesis, too, was supported by the data—phosphorus was scarcer in larger animals’ dung, both as a proportion of dung mass and relative to nitrogen content.

 

The researchers also analyzed the grasses at their sites to see if dung nutrient differences were reflected in plant tissue. Here, the data hinted that phosphorus:nitrogen ratios may be lower in grasses in vegetation-dense areas frequented by large herbivores, but the effect was weak. That’s not surprising, le Roux says, as plant nutrient ratios are influenced by factors other than dung, such as soil microbes and fire.

 

Ecologist Harry Olde Venterink of Vrije Universiteit Brussel praises the study for its innovative use of camera traps to collect quantitative data on animal behavior, and says it provides good evidence that larger animals are using sites differently than smaller ones and may be influencing nutrient availability via their dung. His team recently showed that herbivore dung quality in Europe influences plant community diversity (Sci Rep, 9:5675, 2019), and he says the new study is a further step toward deciphering how animals influence nutrient cycles.

 

However, Venterink questions some of the study’s assertions—in particular, the idea that species with larger skeletons need more phosphorus, a connection le Roux agrees isn’t well established. Venterink suggests that differences in dung nutrients could simply reflect differences in animals’ diets.

 

Le Roux says the findings could help researchers understand the effects of adding or removing larger species from ecosystems. As humans influence wild animal populations, often “we’re changing the average [body] size of the herbivore community,” she says. “We need to understand: What are the consequences?”

 

Source: https://www.the-scientist.com/the-literature/Herbivore-Body-Size-Influences-Grazing-Behavior-Poop-Quality-68082

WORD BANK

vegetation /ˌvedʒ.ɪˈteɪ.ʃən/ [C1] (n): thực vật

disentangle /ˌdɪs.ɪnˈtæŋ.ɡəl/ (v): gỡ rối

herbivore /ˈhɜː.bɪ.vɔːr/ (n): động vật ăn cỏ

dung /dʌŋ/ (n): phân

savanna /səˈvæn.ə/ (n): đồng cỏ xavan

poop /puːp/ (v, n): thải phân, phân

nourish /ˈnʌr.ɪʃ/ (v): nuôi dưỡng

ecologist /iˈkɒl.ə.dʒɪst/ (n): nhà sinh thái học

relate to sb/sth /rɪˈleɪt/ [C2] (v): liên quan đến ai/cái gì

ecosystem /ˈiː.kəʊˌsɪs.təm/ (n): hệ sinh thái

differ from sb/sth /ˈdɪf.ər/ [B2] (v): khác với ai/cái gì

effect /ɪˈfekt/ (n): ảnh hưởng

investigate /ɪnˈves.tɪ.ɡeɪt/ [B2] (v): điều tra

vary /ˈveə.ri/ (v): phân bố đa dạng

assess /əˈses/ (v): đánh giá

density /ˈden.sɪ.ti/ [C2] (n): mật độ

frequent /frɪˈkwent/ (v): thường xuyên lui tới

nitrogen /ˈnaɪ.trə.dʒən/ (n): nitơ

phosphorus /ˈfɒs.fər.əs/ (n): phốt pho

dense /dens/ [B2] (adj): dày đặc

visibility /ˌvɪz.əˈbɪl.ə.ti/ (n): tầm nhìn

be likely to do sth /ˈlaɪ.kli/ [B1] (adj): có khả năng là sẽ làm gì

impala /ɪmˈpɑː.lə/ (n): linh dương impala

content /ˈkɒn.tent/ [C2] (n): hàm lượng

associate /əˈsəʊ.si.eɪt/ [C1] (v): liên quan đến

nutrient /ˈnjuː.tri.ənt/ (n): chất dinh dưỡng

hypothesize /haɪˈpɒθ.ə.saɪz/ (v): đưa ra giả thuyết

target /ˈtɑː.ɡɪt/ (n): mục tiêu

sneak up /snik/ (phrasal verb): lẻn, lén lút

foliage /ˈfəʊ.li.ɪdʒ/ (n): tán cây, tán lá

stick to sth /stɪk/ (v): bám vào

graze /ɡreɪz/ (v): ăn cỏ

excrete /ɪkˈskriːt/ (v): bài tiết

proportionally /prəˈpɔː.ʃən.əl.i/ (adv): tương xứng

skeleton /ˈskel.ə.tən/ [B2] (n): khung xương, bộ xương

scarce /skeəs/ [C1] (adj): khan hiếm

analyze /ˈæn.əl.aɪz/ (v): phân tích

reflect /rɪˈflekt/ (v): phản ánh

tissue /ˈtɪʃ.uː/ (n): mô

hint /hɪnt/ (v): gợi ý

ratio /ˈreɪ.ʃi.əʊ/ [C1] (n): tỉ lệ

other than [C1]: ngoại trừ, ngoài, khác

microbe /ˈmaɪ.krəʊb/ (n): vi khuẩn

praise sb/th for sth/doing sth /preɪz/ [B2] (v): khen ngợi ai/cái gì vì điều gì

innovative /ˈɪn.ə.və.tɪv/ [C1] (adj): đổi mới, sáng tạo, cải tiến

quantitative /ˈkwɒn.tɪ.tə.tɪv/ (adj): định lượng

decipher /dɪˈsaɪ.fər/ (v): giải mã

assertion /əˈsɜː.ʃən/ (n): khẳng định

well established /ˌwel ɪˈstæb.lɪʃt/ (adj): vững vàng


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular