Thứ Tư, Tháng Sáu 12, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelC1 - AdvancedHow Italy's high-speed trains helped kill Alitalia

How Italy’s high-speed trains helped kill Alitalia

[Reading level: C1 – Advanced]

Over a decade ago, when Francesco Galietti had to travel from his native Rome to Milan for work, he used to fly the nearly 400-mile route. Today, he takes the train.

Hơn một thập kỷ trước, khi Francesco Gelietti phải từ quê nhà Rome của ông ấy đi đến Milan vì công tác, ông từng bay một đoạn đường dài gần 400 dặm. Nhưng ngày nay, ông quyết định đi tàu lửa.

/bg_collapse]

 

Galietti — CEO of Rome-based political risk consultancy Policy Sonar — is not alone. Figures released in 2019 by Italy state railway company Ferrovie dello Stato show that the number of passengers taking the train on the country’s main business route, between Rome and Milan, has almost quadrupled in a decade, from 1 million in 2008 to 3.6 million by 2018.

Gelietti – CEO của công ty cố vấn rủi ro chính trị Policy Sonar trụ sở tại Rome – không hề cô đơn. Số liệu công bố vào năm 2019 bởi công ty đường sắt quốc gia Ý Ferrovie dello Stato cho thấy số lượng hành khách lựa chọn đi xe lửa trên tuyến đường chính thống của quốc gia, giữa Rome và Milan, đã tăng gấp 4 lần trong thập kỳ vừa qua, từ 1 triệu vào năm 2008 lên đến 3.6 triệu người trước năm 2018.

/bg_collapse]

 

Over two thirds of people traveling between the two cities now takes the train. It’s a remarkable endorsement of Italy’s high-speed rail network, which debuted in 2008.

Hơn 2/3 lượng hành khách di chuyển giữa hai thành phố cũng lựa chọn tàu lửa. Đây là chứng thực hết sức ấn tượng của hệ thống đường sắt cao tốc Ý, được ra mắt vào năm 2008.

/bg_collapse]

 

Traveling those near-400 miles between Milan and Rome takes as little as 2 hours and 59 minutes. And, of course, the train stations are in the city center, and there’s no need to turn up long before your train — the doors close two minutes before departure.

Việc di chuyển gần 400 dặm giữa Milan và Rome chỉ tốn 2 tiếng 59 phút. Tất nhiên, các ga tàu đều nằm ở trung tâm thành phố, và ta không cần phải chờ đợi lâu trước khi tàu đến – cửa sẽ đóng 2 phút trước lúc tàu khởi hành.

/bg_collapse]

 

Contrast that to a minimum half-hour drive to Rome’s Fiumicino, checking in 90 minutes before departure, an hour in the air and then landing outside Milan — Linate airport, the closest, is about 20 minutes’ drive into town — and it’s obvious why people are opting for the train.

Nếu so sánh việc trên với tối thiểu nửa giờ chạy xe đến Fiumicino ở Rome, có mặt trước lúc khởi hành 90 phút, một giờ ngồi máy bay và sau đó hạ cánh ngoài vùng Milan — sân bay Linate có lẽ là lựa chọn gần nhất, với khoảng 20 phút lái xe đến thành phố — và rõ ràng đó là lí do hành khách luôn chọn xe lửa.

/bg_collapse]

 

Which leads you to wonder, as Italy’s national airline prepares to shut down on October 15 — did the high-speed railways kill Alitalia?

Điều này dẫn đến một thắc mắc, khi hàng không quốc gia ở Ý dự kiến đóng cửa vào ngày 15 Tháng Mười – liệu các hãng đường sắt cao tốc đã triệt hạ hoàn toàn Alitalia?

/bg_collapse]

 

Galietti thinks so.

Gelietti nghĩ có thể là như vậy.

/bg_collapse]

 

“Alitalia was a bird with its wings very much clipped from the start — for an international carrier, it was very much focused on the domestic market,” he says.

“Alitalia là con chim bị tước đi đôi cánh ngay từ khi bắt đầu – đối với dạng hình chuyên chở quốc tế, nó lại tập trung chỉ vào thị trường trong nước,” ông ấy nói.

/bg_collapse]

 

Italy’s high-speed stations, like Porta Susa in Turin, are destinations in themselves. – Bản thân các bến tàu cao tốc ở Italy, cũng như Porta Susa ở Turin, là những điểm đến của du khách.

Of course, in one way that makes sense — Italians mostly vacation in Italy, and visitors want to tick off sights the length and breadth of the country. Flying into Milan, and then onwards to Naples or Rome, is a natural step for people coming from countries such as the US, where air travel is common.

Dĩ nhiên theo cách nào đó, điều này hợp lý – người Ý đa số đều nghỉ dưỡng ở Ý, và du khách muốn khám phá mọi cảnh quan của đất nước này. Bay đến Milan, sau đó thẳng tiến đến Naples hoặc Rome, một bước đi tự nhiên đối với những ai đến từ các nước như Hoa Kỳ, nơi mà việc đi lại bằng máy bay rất phổ biến.

/bg_collapse]

 

But, says Galietti, that domestic focus meant that Alitalia was susceptible to competition when the low-cost flight revolution started — and then from the high-speed trains.

Nhưng Galietti cũng nói, việc tập trung vào du lịch trong nước đồng nghĩa rằng Alitalia dễ bị tổn thương trước cạnh tranh khi cuộc cách mạng về hàng không giá rẻ bắt đầu nổi lên – và sau đó là đến các mô hình tàu lửa cao tốc.

/bg_collapse]

 

“It was a nasty cocktail,” he says. “On that [domestic] market they had massive competition from low-cost airlines and trains. Myself, if I have to go to Milan, Turin or Venice, I take the train, like many others. The Frecciarossa (one of the high-speed trains) goes from city center to city center, you don’t land 20 miles outside the suburbs — it’s a terrible competition [for Alitalia].”

Ông ấy nói, “Đó là một ly cốc-tai hỗn loạn. Dựa trên thị trường trong nước, họ có cuộc cạnh tranh quy mô lớn đến từ hàng không giá rẻ và tàu lửa. Bản thân tôi, khi phải đi đến Milan, Turin hoặc Venice, tôi sẽ bắt xe lửa, như bao người khác. Frecciarossa (một trong các loại xe lửa cao tốc) di chuyển giữa các trung tâm thành phố, bạn không phải hạ cánh khu ngoại ô cách đó 20 dặm – đây là một sự cạnh tranh tệ hại [đối với Alitalia].”

/bg_collapse]

 

Tourists feel the same way. Cristina Taylor, a frequent visitor to Italy from the UK, says she finds taking the train “easier.”

Du khách cũng cảm thấy tương tự. Cristina Taylor, một du khách thường xuyên từ Anh đến Ý, cho hay rằng cô ấy thấy đi lại bằng xe lửa dễ dàng hơn.

/bg_collapse]

 

“You leave and arrive from city centers, there’s no airport check-in or transits between airports to the cities. Also they’ve gotten better over the years in terms of accommodating international passengers in the sense that there are proper places to put your suitcases.

“Bạn rời đi và đến trung tâm thành phố, không hề có trạm kiểm duyệt tại sân bay hoặc trạm trung chuyển giữa các sân bay và thành phố. Ngoài ra, xe lửa ngày càng cải thiện hơn trong việc chuyên chở khách hàng quốc tế vì có không gian nhất định để chứa hành lí.

/bg_collapse]

 

“I do think it’s good value — you save time and money.”

“Tôi nghĩ nó rất tốt – bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc.”

/bg_collapse]

 

Trenitalia’s Frecce trains blast through the countryside at 224mph. – Đoàn tàu Frecce của Trenitalia băng xuyên qua vùng nông thôn với vận tốc 224m/h

The new dolce vita

Today’s high-speed system is a far cry from the railway network of Italy’s past, in which trains were slow, outdated and usually late.

Lối sống mới

Hệ thống cao tốc ngày nay vượt xa khỏi mạng lưới đường ray trong quá khứ của Ý, thời kỳ là tàu lửa còn chậm, lỗi thời và thường trễ giờ.

/bg_collapse]

 

There are even two high-speed companies to choose from. Trenitalia, the state operator, has its Frecce (“Arrows”) trains, the Frecciarossa, Frecciabianca and Frecciargento (Red, White and Silver Arrows), each covering a section of Italy, roughly in a T shape along the northern part of the country, and then straight down the Italian peninsula. The fastest Frecciarossa trains can run at 360kmph (224mph).

Thậm chí còn có hai công ty đường sắt cao tốc để lựa chọn. Trenitalia, một công ty nhà nước, có tàu Frecce (“Mũi Tên”), Frecciarossa, Frecciabianca, và Frecciargento (Mũi Tên Đỏ, Trắng và Bạc), mỗi loại sẽ bao phủ một phần của Ý, gần giống hình chữ T dọc theo bộ phận phía Bắc của đất nước, sau đó thẳng tiến xuống bán đảo nước Ý. Tàu Frecciarossa nhanh nhất có thể chạy với vận tốc 360km/h (tương đương 224m/h)

/bg_collapse]

 

Meanwhile, Nuovo Trasporto Viaggiatori, a private company, launched its Italo trains in 2012, covering 54 cities a day. Italy is the only country in the world to have two high-speed train operators. It’s also home to the world’s first high-speed freight service, running between Bologna and Maddaloni, in Campania, in just three and a half hours.

Trong khi đó, Nuovo Trasporto Viaggiatori, một công ty tư nhân, cho ra mắt loạt xe lửa Italo đầu tiên vào năm 2012, bao phủ 54 thành phố một ngày. Ý không phải là quốc gia duy nhất trên thế giới có hai công ty tàu lửa cao tốc. Đó còn là nhà của dịch vụ chuyên chở hàng hóa cao tốc đầu tiên trên thế giới, chạy giữa Bologna và Maddaloni, ở Campania, chỉ trong vòng 3 tiếng rưỡi.

/bg_collapse]

 

Prices are relatively modest — regional (though not high-speed) rail travel is subsidized — Galietti calls the fares “not much” compared to France, Germany and Switzerland. And onboard, the experience is not unlike that of an airline. Every passenger must have a reserved seat to board — nobody is allowed to just hop on and hope to find a spot. Passengers can pick their seat when buying a ticket, and can accrue points that win them status. Both Trenitalia and Italo have lounges at their main stations for top-tier travelers.

Giá cả tương đối vừa phải – du lịch đường sắt trong khu vực (chưa tính đến cao tốc) được trợ cấp – Galietti cho rằng chi phí “không đáng là bao” so với Pháp, Đức và Thụy Sỹ. Và khi ở trên toa, trải nghiệm cũng giống như ở trên máy bay vậy. Mỗi hành khách phải có chỗ ngồi được đặt trước –- không phải ai cũng được phép nhảy lên và hy vọng sẽ có ghế trống. Hành khách có thể chọn chỗ ngồi khi mua vé, và có thể tích lũy điểm giúp tăng hạng. Cả Trenitalia và Italo đều có sảnh lớn tại các trạm chính dành cho những du khách cấp cao.

/bg_collapse]

 

Italy’s rise in high-speed train passengers has coincided with a decline in domestic flights. – Lượng hành khách đi tàu cao tốc gia tăng ở Ý trùng hợp với sự giảm sút các chuyến bay trong nước.

Leading by example

Carlo Barbante is one of them. The director of the Institute of Polar Sciences at Venice’s Ca’ Foscari university, he travels regularly to Rome, and takes the Frecciarossa train.

Dẫn dắt bằng ví dụ

Carlo Barbante là một trong số họ. Giám đốc của Học Viện Khoa Học Nam – Bắc Cực tại đại học Ca’Foscari ở Venice, ông thường đến Rome bằng tàu lửa Frecciarossa.

/bg_collapse]

 

“It’s more convenient for everything,” he says. “I like the carbon footprint first and foremost, but I like that I can check in a few minutes before departure, can walk around easily, and feel very safe and comfortable.”

Ông nói, “Nó tiện lợi hơn cho mọi thứ. Trước hết, tôi rất thích lượng carbon thải ra (tạm dịch), nhưng tôi còn thích chỉ cần soát vé vài phút trước khi khởi hành, đi dạo vòng quanh, cảm thấy vô cùng an toàn và thoải mái.”

/bg_collapse]

 

As a climate scientist, Barbante has always taken the train — “If we’re trying to convince people to reduce their carbon footprint in any way, we have to give the example — be in the first row showing that we’re using public transport,” he says. “I feel it as a duty — the train is one of the most reliable ways to reduce your carbon footprint.”

Là một nhà khoa học về khí hậu, Barbante luôn luôn lựa chọn tàu lửa – “Nếu chúng ta cố thuyết phục mọi người giảm lượng carbon thải ra bằng nhiều cách, ta phải đưa ra minh chứng – ưu tiên sử dụng phương tiện công cộng,” ông bảo. “Nó là bổn phận – tàu lửa là một trong những phương tiện đáng tin cậy nhất để giảm lượng carbon thải ra.”

/bg_collapse]

 

Before the high-speed revolution, however, Italian trains were too slow to make Venice to Rome (about 330 miles) a viable day trip. Instead, he used to take the night trains.

Tuy nhiên, trước cuộc cách mạng cao tốc, tàu lửa người Ý rất chậm chạp khiến cho chuyến đi từ Venice đến Rome (khoảng 330 dặm) không tiện đường lắm. Thay vào đó, ông lựa chọn đi tàu đêm.

/bg_collapse]

 

Until a couple of years ago, he says, there was a super-fast train that just stopped at Venice, Padova and Rome, which took just over three hours. Today, with extra stops at Ferrara, Bologna and Florence, it’s just under four. But that’s still faster door to door than it would be to fly.

Cho đến vài năm trước, ông nói, có một con tàu siêu tốc dừng chân ở Venice, Padova và Rome, chuyến đi chỉ tốn hơn 3 tiếng. Ngày nay, với các trạm dừng chân bổ sung ở Ferrara, Bologna và Florence, chuyến đi chỉ kéo dài dưới 4 tiếng. Nhưng dịch vụ trung chuyển này vẫn nhanh hơn việc phải đi máy bay.

/bg_collapse]

 

Barbante has just come back from a trip to Geneva from Venice, all by train. “It was very comfortable — there was no reason to take a flight. You have all the time to work and relax,” he says.

Barbante quay về từ chuyến đi Venice – Geneva, mọi lần đi đều chọn tàu lửa. “Nó rất thoải mái – không có lí do gì phải đi máy bay. Bạn có thời gian để làm việc và thư giãn,” ông cho hay.

/bg_collapse]

 

“I think the high-speed trains are taking a good part of the domestic flight market. They’re faster and more comfortable.”

“Tôi nghĩ tàu cao tốc đang chiếm thị phần đáng kể từ thị trường hàng không nội địa. Chúng nhanh hơn và thoải mái hơn.”

/bg_collapse]

 

The stats bear him out.

Thông số chứng minh ông đã đúng.

/bg_collapse]

 

Trenitalia commissioned a report in 2019 to look at how things had changed in the first decade of high-speed trains. It showed that the number of trains on the lines had doubled, and that passenger numbers on its high-speed trains had rocketed from 6.5 million in 2008 to 40 million in 2018 — and that’s not including those who use Italo.

Trenitalia ủy quyền báo cáo năm 2019 để nghiên cứu sự thay đổi xuyên suốt thập kỷ đầu tiên của tàu cao tốc. Nó cho thấy số lượng tàu lửa trong hàng chờ đã tăng gấp đôi, và lượng khách hàng sử dụng tàu cao tốc tăng đột biến từ 6.5 triệu người (năm 2008) lên đến 40 triệu người (năm 2018) – trong đó chưa bao gồm những ai dùng Italo.

/bg_collapse]

 

The number of high-speed trains in the fleet had doubled to 144, and in 2018, 69% of all passengers going between Rome and Milan took the train — up 7.4% in just three years. Meanwhile air travel dipped almost 7% in the three years to 2018, with just 19.5% of the market.

Lượng tàu cao tốc được vận hành tăng gấp đôi đến 144, và vào năm 2018, 69% lượng hành khách đi lại giữa Rome và Milan lựa chọn tàu lửa – tăng 7.4% chỉ trong 3 năm. Trong khi đó, du lịch hàng không giảm gần 7% trong 3 năm đến năm 2018, bằng 19.5% thị trường.

/bg_collapse]

 

In a world first, Italo trains are the privately owned rivals to the state-owned Frecce trains. – Tàu Italo tư nhân cạnh tranh với tàu Frecce nhà nước.

Italy’s rail revolution

There were clear knock-on effects, too. While real estate prices in Milan dipped 20.5% from 2008 to 2018, prices for offices around the high-speed stations of Rogoredo and Porta Garibaldi were up around 10%.

Cách mạng đường sắt Ý

Đã có những hiệu ứng gián tiếp. Khi giá bất động sản ở Milan giảm 20.5% từ 2008 đến 2018, giá văn phòng gần các trạm cao tốc ở Rogoredo và Porta Garibaldi tăng lên khoảng 10%.

/bg_collapse]

 

The number of tourists using the trains had rocketed from 1.8 million in 2008 to 7.3 million in 2018. Rome to Florence and Venice are the most popular tourist routes — the latter would, in the old days, have been a prime flight route.

Số lượng du khách dùng tàu tăng mạnh từ 1.8 triệu vào năm 2008 đến 7.3 triệu vào 2018. Tuyến đường từ Rome – Florence và Rome – Venice phổ biến nhất – tuyến đường thứ hai (Rome – Venice), vào những ngày trước, từng là tuyến đường hàng không trọng điểm.

/bg_collapse]

 

In fact, the link between Italy’s trains and planes was made pretty clear in 2019, when a merger was mooted between the fast-sinking Alitalia and Trenitalia.

Thực tế thì quan hệ giữa tàu Ý và máy bay đã được làm rõ năm 2019, khi sự sáp nhập này được khích lệ giữa tuyến đường cao tốc Alitalia và Trenitalia.

/bg_collapse]

 

Former Ferrovie dello Stato Mauro Moretti had a real vision for a possible merger, says Galietti. It was: “Why would you cannibalize each other if we can integrate transport?” He had a grand vision of some stretches on planes, some with trains and the final miles with buses. “We owe the Frecciarossa revolution to him, and it sounded like a very enlightened proposal.”

Mauro Moretti, người từng làm cho Ferrovie dello Stato, có tầm nhìn trước về sự kết hợp khả thi này, Gelietti cho hay. Đó là: “Tại sao ta phải cấu lẫn nhau, trong khi có thể phối hợp trong vận tải? Ông có tầm nhìn vĩ đại về kết hợp giữa hàng không, một chút với đường sắt và một chút với xe buýt ở những quãng đường cuối. Nhờ có ông mà chúng ta có cuộc cách mạng Frecciarossa, và đó có lẽ là đề xuất rất sáng suốt.”

/bg_collapse]

 

However, without Moretti, Galietti calls the idea “fishy” and suggests that the fact that regional train travel is subsidized in Italy could have been a way for Alitalia to rescue itself, had it merged with Ferrovie dello Stato. It would, by that point, he says, have been “no longer visionary but opportunistic.”

Tuy nhiên, không có Moretti, Galietti cho rằng ý tưởng khó thực thi và đưa ra sự thật rằng vận tải đường sắt trong khu vực được tài trợ ở Ý có thể là cách Alitalia tự giải cứu chính mình, tự hòa nhập vào với Ferrovie dello Stato. Khi đó, ông cho rằng, nó sẽ “không còn viễn vông nữa mà là hội thực tế.”

/bg_collapse]

 

Ultimately, Alitalia wasn’t opportunistic enough. “They had surprisingly few flights abroad and were not the masters of their own turf — others were,” says Galietti, who also says their cost structure allowed them to “bleed out.”

Cuối cùng, Alitalia không đủ tiềm năng. “Họ có rất ít chuyến bay sang nước ngoài và họ cũng không làm chủ được lĩnh vực của chính mình – như những hãng khác,” Galietti còn cho rằng hệ thống chi phí khiến cho họ “mất máu” (tạm dịch).

/bg_collapse]

 

And as Alitalia flights take off for the last time on October 14, the Frecce and Italo trains are going from strength to strength.

Và khi các chuyến bay Alitalia cất cánh lần cuối vào ngày 14 Tháng Mười, tàu Frecce và Italo lại đang ngày một lớn mạnh hơn.

/bg_collapse]

 

Source: https://edition.cnn.com/travel/article/italy-high-speed-trains-alitalia/index.html?fbclid=IwAR04KqlvzBfTGxbg5t86-vDvaKkUyeNNCQaozEWFwuelETQK12mHADkxX8A

WORD BANK:

based / -beɪst/ (suffix): có trụ sở tại

debut /ˈdeɪ.bju/ [C1]  (v): ra mắt

tick off sights the length and breadth (v phrase): khám phá mọi cảnh quan

make sense (v phrase): hợp lý

low-cost /ˌloʊˈkɑːst/ (adj): giá rẻ

be a far cry from sth (v phrase): khác xa một thứ gì

peninsula /pəˈnɪn.sə.lə/ (n): bán đảo

hop on (v phrase): nhảy lên

top-tier (n): cấp cao

carbon footprint /ˌkɑːr.bən ˈfʊt.prɪnt/ [B2] (n): lượng khí thải cacbon

bear out something/someone (v phrase): chứng minh ai đó đúng

knock-on effect /ˈnɑːk.ɑːn ɪˌfekt/ (n): hiệu ứng gián tiếp

consultancy /kənˈsʌl.tən.si/ (n): công ty cố vấn

quadruple /kwɑːˈdruː.pəl/ (v): tăng gấp 4 lần

endorsement /ɪnˈdɔːrs.mənt/ (n): minh chứng

clipped /klɪpt/ (adj): bị cắt bỏ

domestic /dəˈmes.tɪk/ [B2] (adj): nội địa/trong nước

suburb /ˈsʌb.ɝːb/ [B2] (n): khu ngoại ô

transit /ˈtræn.zɪt/ (n): trung chuyển

modest /ˈmɑː.dɪst/ [B2] (adj): vừa phải/khiêm tốn

subsidize /ˈsʌb.sə.daɪz/ (v): trợ cấp

accrue /əˈkruː/ (v): tích lũy

dip /dɪp/ [B2] (v): giảm

merger /ˈmɝː.dʒɚ/ [C2] (n): sự sáp nhập (của hai công ty)

moot /muːt/ (v): khích lệ

cannibalize /ˈkæn.ə.bəl.aɪz/ (v): xâu xé

integrate /ˈɪn.t̬ə.ɡreɪt/ [C1] (v): tích hợp/phối hợp

enlightened /ɪnˈlaɪ.t̬ənd/ (adj): sáng suốt


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead


Lớp luyện thi IELTS online

Bạn đang có nhu cầu thi chứng chỉ IELTS cho đầu vào đại học, đi du học, xin việc hay xin cư trú và đang phân vân chưa biết học ở đâu?

Nếu bạn đang tìm kiếm dịch vụ luyện thi IELTS online với giáo viên uy tín và chất lượng, cũng như học phí phải chăng, thì thầy Trung (Admin và dịch giả chính của Read to Lead) có thể là một lựa chọn phù hợp dành cho bạn. 

Hãy liên hệ (nhắn tin) tới trang Facebook cá nhân của mình (https://www.facebook.com/nguyen.trung.509) để tìm hiểu về lớp học và được tư vấn cũng như được học thử nha!

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular