Thứ Tư, Tháng Sáu 12, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB2 - Upper IntermediateHow long does alcohol stay on your breath?

How long does alcohol stay on your breath?

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

How long does alcohol stay on your breath?

The somewhat “sweet” smell of alcohol on your breath occurs when you drink more than your liver is ready to process. Once alcohol enters your body, it’s in your bloodstream in just 30 seconds.

 

The bloodstream moves the alcohol throughout your body, and the smell of it on your breath originates from your lungs. As the blood circulates, some of the alcohol will actually be trapped by small air sacs in the lungs.

 

As for how long alcohol stays in your system, keep in mind that the burn-off rate for alcohol is about 0.015 grams per hour. Using that rate, if someone had a 0.16 breath alcohol content (BAC), it would take roughly 10 hours for the alcohol to metabolize out of the body.

 

How long does one beer stay on your breath?

On average, there are about 14 grams of alcohol in a standard drink, including one beer. This increases the BAC of an average person to 0.02.

 

Assuming you drink no other alcoholic beverages, your BAC should be nearly zero about one hour later.

 

The problem comes when you have more than one drink within that hour. For example, three or four drinks will cause the average person’s BAC to read 0.08, which could take about five hours to reach zero.

 

Drinking that much just before you go to bed could mean that you’d still have a high BAC when you wake up in the morning – a real problem if you need to drive to work.

 

How long can a breathalyzer detect alcohol?

As soon as 15 minutes from your first drink, a breathalyzer device should be able to detect alcohol. Assuming the police officer is using the device correctly, the detection of alcohol should be possible as long as alcohol remains in your system.

 

It’s important to note that about 10 percent of the alcohol will leave your body through your sweat, urine, and breath. The other 90 percent will be metabolized into the body.

 

With our burn rate formula of 0.015 in mind, every hour you wait means your BAC will go down by 0.015. So, if your BAC is 0.030, a breathalyzer device should no longer detect alcohol in your system after two hours.

 

Keep in mind, though, that things like body temperature, acid reflux, medications, and other variables can prevent a breathalyzer device from getting an accurate reading.

 

How do I get rid of alcohol breath for a breathalyzer?

Hydration with non-alcoholic drinks is your best option for reducing the strength of alcohol on your breath. Drinking water weakens the amount of alcohol and buys more time for it to be metabolized in your body.

 

Other suggestions include:

  • Sipping your drinks rather than gulping them down
  • Having no more than one drink per hour
  • Avoid taking part in drinking games
  • Stay active
  • Stick with standard drink sizes, so that you’re better able to keep track of your alcohol consumption (12 ounces for beer, five ounces for wine, and 1.5 ounces for spirits).
  • It also helps to eat while you’re consuming alcohol. Drinking on an empty stomach is never a good idea. Consuming food while drinking will slow the process of alcohol absorption into your bloodstream.

 

Source: atlantaduilawyer.com/blog/how-long-does-alcohol-stay-on-your-breath/?fbclid=IwAR0CH7oFfOGtDrORad8-NN9jxCzdczoASnAinN0NWsTecETtUezdsmYn7Zc

WORD BANK:

liver /ˈlɪv.ər/ (n): gan

circulate /ˈsɜː.kjə.leɪt/ (v): lưu thông, tuần hoàn

trap /træp/ (v): bẫy, giữ lại

air sac /ˈeə ˌsæk/ (n): túi khí

burn-off rate (n): tốc độ thải loại (cồn)

roughly /ˈrʌf.li/ [B2] (adv): khoảng

metabolize /məˈtæb.əl.aɪz/ (v): chuyển hóa

standard /ˈstæn.dəd/ [B2] (adj): tiêu chuẩn

assume /əˈsjuːm/ [B2] (v): giả sử

breathalyzer /ˈbreθ.əl.aɪz.ɚ/ (n): thiết bị phân tích hơi thở

detect /dɪˈtekt/ [C1] (v): phát hiện

urine /ˈjʊə.rɪn/ (n): nước tiểu

acid reflux /ˌæs.ɪd ˈriː.flʌks/ (n): trào ngược axit

medication /ˌmed.ɪˈkeɪ.ʃən/ [C2] (n): thuốc men

variable /ˈveə.ri.ə.bəl/ [C1] (n): yếu tố, biến

hydration /haɪˈdreɪ.ʃən/ (n): ẩm hóa

buy time (idiom): câu giờ

sip /sɪp/ [C1] (v): nhấp, nhấm nháp

gulp sth down /ɡʌlp/ (v): nốc cạn, chén sạch

absorption /əbˈzɔːp.ʃən/ (n): hấp thụ


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular