Thứ Năm, Tháng Bảy 25, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB2 - Upper IntermediateHow much money would you need to live your ideal life?

How much money would you need to live your ideal life?

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

Picture your ideal life – everything from where you’d live and what projects you’d pursue to the vacations you’d take, the hobbies you’d invest in, the food you would eat, and the kinds of clothes you’d wear.

 

How much money would it take to satisfy all your desires?

 

 

That’s the question at the crux of a recent study published in the journal Nature Sustainability, which surveyed about 220 people in each of 33 countries about the amount of wealth they’d require to live their version of an ideal life. Based on this number, participants were asked to choose the prize they’d hope to win in a lottery, with options ranging from $10,000 at the low end to $100 billion at the high end – an amount so large, the study’s author’s say, that it’s tantamount to unlimited wealth.

 

One might expect the majority of people to choose the $100 billion, unlimited wealth option. After all, the field of economics tends to hold that people are basically insatiable when it comes to their desire to consume goods and services, an assumption that helps to justify the pursuit of perpetual economic growth. Very wealthy people like Elon Musk and Jeff Bezos certainly seem interested in making more money even when they already have billions of dollars. Plus, the more money you have, the more options you have – so presumably, with unlimited wealth, the possibilities are endless.

 

But this study suggests that most people don’t think they need unlimited wealth to lead the life of their dreams. Overall, the majority of the study’s participants went for the comparatively moderate (and purely hypothetical) $1 million or $10 million prize options. For a 38-year-old with a life expectancy of age 78, the study points out, $1 million works out to just $25,000 per year.

 

Psychological researchers Paul Bain and Renata Bongiorno, who co-authored the paper, say this finding has important implications when it comes to how cultures normalize excessive consumerism.

 

“The ideology of unlimited wants, when portrayed as human nature, can create social pressure for people to buy more than they actually want,” Bain, the study’s lead author and a reader at the University of Bath in the UK, said in a recent press release. “Discovering that most people’s ideal lives are actually quite moderate could make it socially easier for people to behave in ways that are more aligned with what makes them genuinely happy and to support stronger policies to help safeguard the planet.”

 

Does money buy happiness?

To be sure, some people in every country wanted as much money as possible to satisfy their desires. In one of two surveys conducted for the experiment, 32% of Americans chose the $100 billion option, compared to just 8% of people in China.

 

In the second survey, Indonesia was the country with the highest portion of people who chose the maximum option at 39%, while just 8% of people in Russia went with $100 billion.

 

People who opted for unlimited wealth weren’t necessarily motivated by selfishness or greed. The study didn’t offer perimeters about what an ideal life might look like – leaving it up to participants to decide whether they interpreted the question to encompass altruistic goals or to focus on their individual fulfillment. Indeed, the authors note that the people who chose the unlimited option were more likely than others to mention taking action on social issues, though overall both the unlimited and limited groups said they’d use the money on themselves and their friends and family.

 

 

The study builds on previous research that’s explored the connections between money and happiness. Research suggests that up to a certain point, greater wealth is associated with greater happiness. But studies have also shown that there’s a cutoff point after which, for the average person, more money no longer seems to increase life satisfaction. (In the US, that cutoff point is an annual household income of $105,000.)

 

There’s no doubt that having enough money to satisfy needs like food and shelter and achieve basic finalcial security makes an enormous difference in people’s happiness. After those basic needs have been met, money can also boost happiness by helping us to reach our bigger aspirations.

 

What this new study suggests is that for most of us, achieving even the life of our wildest dreams wouldn’t require the kinds of sums that the richest people in the world have accumulated. Instead, the authors write, most people aspire to be “comfortable but not extravagant.”

 

Source: https://qz.com/2185504/how-much-money-would-you-need-to-live-your-ideal-life/?utm_source=FB&utm_medium=paid&utm_campaign=email-offer&fbclid=IwAR22TKcvTmIrHjZkkizBhGs4np-fZJTPw7nzxiSc6o5IGUaHQfb_t3dhiAc

WORD BANK:

picture /ˈpɪk.tʃər/ [C1] (v): hình dung

project/ˈprɒdʒ.ekt/ [B2] (n): dự án

pursue /pəˈsjuː/ (v): theo đuổi

invest /ɪnˈvest/ [B2] (v): đầu tư

satisfy /ˈsæt̬.ɪs.faɪ/ [B2] (v): thỏa mãn

desire /dɪˈzaɪr/ [B2] (n): mong muốn

crux /ˈkrʌks/ (n): điểm mấu chốt

study /ˈstʌd.i/ [B2] (n): nghiên cứu

publish /ˈpʌb.lɪʃ/ [B1] (v): công bố

survey /ˈsɝː.veɪ/ [B2] (n): khảo sát

participant /pɑːrˈtɪs.ə.pənt/ [C1] (n): người tham gia

tantamount to sth /ˈtæn.tə.maʊnt/ (adj): tương đương với cái gì

unlimited /ʌnˈlɪm.ɪ.t̬ɪd/ [B2] (adj): không giới hạn

wealth /welθ/ [B2] (n): sự giàu có

majority /məˈdʒɑː.rə.t̬i/ [B2] (n): phần lớn

field /fiːld/ (n): lĩnh vực

insatiable /ɪnˈseɪ.ʃə.bəl/ (adj): lòng tham vô hạn

consume /kənˈsuːm/ [C1] (v): tiêu dùng

assumption /əˈsʌmp.ʃən/ [C1] (n): giả định

justify /ˈdʒʌs.tə.faɪ/ [B2] (v): biện minh

perpetual /pəˈpetʃ.u.əl/ (adj): vĩnh viễn

growth /ɡroʊθ/ [B2] (n): tăng trưởng

presumably /prɪˈzuː.mə.bli/ [B2] (adv): có lẽ

possibility /ˌpɒs.əˈbɪl.ə.ti/ [B1] (n): khả năng

endless /ˈend.ləs/ [B2] (adj): vô tận

comparatively /kəmˈper.ə.t̬ɪv.li/ [C1] (adv): tương đối 

moderate /ˈmɑː.dɚ.ət/ [C1] (adj): vừa phải

purely /ˈpjʊr.li/ [C1] (adv): hoàn toàn

hypothetical /ˌhaɪ.pəˈθet.ɪ.kəl/ (adj): giải thuyết

life expectancy /ˈlaɪf ɪkˌspek.tən.si/ (n): tuổi thọ

psychological /ˌsaɪ.kəˈlɑː.dʒɪ.kəl/ [B2] (adj): tâm lý học

implication /ˌɪm.pləˈkeɪ.ʃən/ [C2] (n): ý nghĩa

normalize /ˈnɔː.mə.laɪz/ (v): bình thường hóa

excessive /ɪkˈsesɪv/ [C1] (adj): quá mức

consumerism /kənˈsjuː.mə.rɪ.zəm/ (n): chủ nghĩa tiêu dùng

ideology /ˌaɪ.diˈɒl.ə.dʒi/ (n): mơ tưởng

portray /pɔːrˈtreɪ/ [C2] (adv): mô tả

pressure /ˈpreʃ.ɚ/ [C2] (n): áp lực

press release /ˈpres rɪˌliːs/ (n): thông cáo báo chí

moderate /ˈmɒd.ər.ət/ [C1] (adj): ôn hòa

aligned /əˈlaɪnd/ (adj): phù hợp

genuinely /ˈdʒen.ju.ɪn.li/ [B2] (adv): thực sự

policy /ˈpɑː.lə.si/ [B2] (n): chính sách

conduct /kənˈdʌkt/ [B2] (adv): thực hiện

experiment /ɪkˈsper.ɪ.mənt/ [B1] (n): thử nghiệm

portion /ˈpɔːr.ʃən/ [C1] (n): tỷ lệ

opt /ɑːpt/ [C1] (v): chọn

necessarily /ˈnes.ə.ser.ɪl.i/ [B2] (adv): cần thiết

motivated /ˈməʊ.tɪ.veɪ.tɪd/ (adj): được thúc đẩy

selfishness /ˈsel.fɪʃ.nəs/ [C1] (n): sự ích kỷ

greed /ɡriːd/ [C1] (n): lòng tham

perimeter /pəˈrɪm.ɪ.tər/ (n): giới hạn

encompass /ɪnˈkʌm.pəs/ (v): bao gồm

altruistic /ˈæl.tru.ɪ.zəm/ (adj): vị tha

interpret /ɪnˈtɜː.prɪt/ [C1] (v): giải thích

fulfillment /fʊlˈfɪl.mənt/ [C2] (n): sự thỏa mãn

previous /ˈpriː.vi.əs/ (adj): trước đó

cutoff point (n): điểm hạn chế

income /ˈɪn.kʌm/ [B2] (n): thu nhập

financial /faɪˈnæn.ʃəl/ [B1] (adj): tài chính

security /sɪˈkjʊə.rə.ti/ (n): sự an toàn

enormous /ɪˈnɔː.məs/ [B1] (adj): lớn

boost /buːst/ [B2] (v): thúc đẩy

aspiration /ˌæs.pɪˈreɪ.ʃən/ [C2] (n): khát vọng

accumulate /əˈkjuː.mjə.leɪt/ [C2] (v): tích lũy

extravagant /ɪkˈstræv.ə.ɡənt/ [C2] (adj): xa hoa


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead


Lớp luyện thi IELTS online

Bạn đang có nhu cầu thi chứng chỉ IELTS cho đầu vào đại học, đi du học, xin việc hay xin cư trú và đang phân vân chưa biết học ở đâu?

Nếu bạn đang tìm kiếm dịch vụ luyện thi IELTS online với giáo viên uy tín và chất lượng, cũng như học phí phải chăng, thì thầy Trung (Admin và dịch giả chính của Read to Lead) có thể là một lựa chọn phù hợp dành cho bạn. 

Hãy liên hệ (nhắn tin) tới trang Facebook cá nhân của mình (https://www.facebook.com/nguyen.trung.509) để tìm hiểu về lớp học và được tư vấn cũng như được học thử nha!

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular