IMO Toolkits to tackle maritime emissions

0
923

The International Maritime Organization (IMO) has published a new set of toolkits for shippers and ports, to assess ways of reducing emissions across the maritime sector.

Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) đã xuất bản bộ công cụ mới cho các hãng tàu và các cảng, để đánh giá các biện pháp giảm phát thải trong toàn ngành hàng hải.

The Ship Emissions Toolkit and Port Emissions Toolkit have been developed under the Global Maritime Energy Efficiency Partnerships (GloMEEP) Project, the IMO working in collaboration with the Institute of Marine Engineering, Science and Technology (IMarEST) and the International Association of Ports and Harbours (IAPH).

Bộ công cụ về Phát thải từ Tàu và Bộ công cụ về Phát thải từ Cảng đã được phát triển theo Dự án Hợp tác Hiệu quả Năng lượng Hàng hải Toàn cầu (GloMEEP), IMO phối hợp với Viện Kỹ thuật Hàng hải, Khoa học và Công nghệ (IMAREST) và Hiệp hội Cảng và Cảng Quốc tế ( IAPH).

Astrid Dispert, GloMEEP Technical Adviser, has stated that the new guides will help countries seeking to develop and strengthen regulatory frameworks related to the prevention of air pollution, as well as the reduction of greenhouse gas emissions from ships.

Astrid Dispert, cố vấn kỹ thuật của GloMEEP, đã tuyên bố rằng các hướng dẫn mới sẽ giúp các nước tìm cách phát triển và tăng cường các khuôn khổ pháp lý liên quan đến phòng ngừa ô nhiễm không khí, cũng như giảm phát thải khí nhà kính từ tàu.

Dispert said: “Both the ship and port emission toolkits provide practical guidance on assessing emissions so that a national emission reduction strategy for the maritime sector can be developed.

Dispert cho biết: “Cả bộ công cụ phát thải tàu và cảng đều cung cấp hướng dẫn thực tiễn về các đánh giá phát thải để có thể phát triển chiến lược giảm phát thải quốc gia cho ngành hàng hải.

“The GloMEEP guides provide a wealth of information on assessment techniques and how to develop a national strategy, as well as links to further practical guidance.”

“Hướng dẫn GloMEEP cung cấp rất nhiều thông tin về kỹ thuật đánh giá và cách phát triển chiến lược quốc gia, cũng như các liên kết tới các đến hướng dẫn thực tế hơn nữa”.

According to a statement, both toolkits have been developed through extensive testing and feedback, gathered from their practical use during national and regional training activities.

Theo một tuyên bố, cả hai bộ công cụ đã được phát triển thông qua thử nghiệm và phản hồi rộng rãi, được thu thập từ các ứng dụng thực tế của chúng trong các hoạt động đào tạo quốc gia và khu vực.

Both toolkits feature decision support tools for evaluating emissions reduction opportunities, including guidance for conducting a rapid assessment that generates both quantitative and qualitative information.

Cả hai bộ công cụ đều các công cụ hỗ trợ quyết định để đánh giá các khả năng giảm phát thải, bao gồm hướng dẫn tiến hành đánh giá nhanh mà [có thể] đưa ra cả thông tin định lượngđịnh tính.

Dispert added: “Ports and shipping are intrinsically linked – as such, efforts to reduce maritime emissions need to extend beyond seagoing ships alone.

Dispert nói thêm: “Các cảng và hoạt động tải chuyển được liên kết nội tại – như vậy, những nỗ lực giảm phát thải hàng hải cần phải mở rộng ra không chỉ với tàu biển.

“IMO’s MARPOL Annex VI regulations on air pollution and energy efficiency are aimed at ships, but it is clear that for port emissions to be reduced, national authorities need to consider emissions from all sources, including cargo handling equipment, trucks – as well as domestic vessels.”

Các quy định về ô nhiễm không khí và hiệu quả năng lượng của IMO là nhắm vào tàu [biển], nhưng rõ ràng là giảm phát thải cảng cũng cần phải được giảm thiểu, các nhà chức trách cấp quốc gia cần xem xét lượng phát thải từ tất cả các nguồn, bao gồm thiết bị xử lý hàng hóa, xe tải – cũng như các tàu nội địa.”

Source: https://www.porttechnology.org/news/imo_toolkits_to_tackle_maritime_emissions?fbclid=IwAR0FlrJ9u67bSivboPgnDYEsLK7OlvG8-wc6Db5tR6gNLZ6zCkZf055UBBo

WORD BANK:

(set of) toolkit (n): bộ công cụ

across /əˈkrɒs/ (pre): toàn bộ

regulatory framework /ˌreɡ.jəˈleɪ.tər.i ˈfreɪm.wɜːk/ [C2] (n): khuôn khổ pháp lý

a wealth of /welθ/ [C2] (quant): rất nhiều

extensive /ɪkˈsten.sɪv/ [B2] (adj): rộng rãi

feature /ˈfiː.tʃər/ [B2] (v): có đặc điểm là gì

conduct /kənˈdʌkt/ [B2] (v): tiến hành

quantitative /ˈkwɒn.tɪ.tə.tɪv/ (adj): định lượng

qualitative /ˈkwɒl.ɪ.tə.tɪv/ (adj): định tính

intrinsic /ɪnˈtrɪn.zɪk/ [C2] (adj): nội tại

cargo /ˈkɑː.ɡəʊ/ [C2] (n): hàng hóa

ỦNG HỘ TÀI CHÍNH READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead