India is forcing large power consumers to use more renewable energy

0
1703
latest solar panels and wind turbines for homes concept

The Narendra Modi government is pushing the country’s big power consumers to increase the share of renewables in their overall power mix.

Chính quyền [của thủ tướng] Narendra Modi đang thúc đẩy các hãng tiêu thụ điện lớn của đất nước tăng tỷ lệ [sử dụng] năng lượng tái tạo tổng nguồn năng lượng hỗn hợp của họ.

India’s power ministry has increased the renewable purchase obligation (RPO) target from 17% now to 21% by 2022. The RPO mandates state power-distribution companies and certain other private firms to procure a part of their power requirement from renewable sources.

Bộ năng lượng của Ấn Độ đã tăng mục tiêu [tỷ lệ] mua năng lượng tái tạo bắt buộc (RPO) từ 17% hiện nay lên 21% vào năm 2022. RPO ủy nhiệm cho các công ty phân phối điện của nhà nước và một số công ty tư nhân khác mua một phần nhu cầu năng lượng của họ từ các nguồn tái tạo.

As per the new norms, all entities that fall under the RPO should procure 10.5% of their total electricity from solar sources, up from 6.75% now, and another 10.5% of their power from other non-solar renewable sources by 2022, up from 10.25% now.

Theo các tiêu chuẩn mới, tất cả các thực thể thuộc RPO sẽ phải mua 10,5% tổng nguồn điện từ nguồn năng lượng mặt trời, tăng từ 6,75% hiện nay và 10,5% khác từ các nguồn năng lượng tái tạo không từ mặt trời vào năm 2022, tăng từ mức 10,25% hiện nay.

This push comes just weeks after India’s power minister, R K Singh, said the country should increase its renewable energy target to 227,000 megawatts (MW) by 2022, significantly higher than the Modi government’s initial goal of having 175,000 MW.

Yêu cầu này được đưa ra chỉ vài tuần sau khi bộ trưởng bộ năng lượng của Ấn Độ, R K Singh, cho biết nước này sẽ tăng mục tiêu năng lượng tái tạo lên 227.000 megawatts (MW) vào năm 2022, cao hơn đáng kể so với mục tiêu ban đầu của chính phủ Modi là 175.000 MW.

“The target is in sync with the recent decision to increase renewable energy targets,” Vishal Pandya, director of REConnect Energy, a company that helps power consumers meet their RPO requirements, told Quartz. “While a 21% RPO target is good at a national level, enforcement would remain key.”

“Mục tiêu [của chúng tôi] là đồng bộ với quyết định gần đây để tăng mục tiêu năng lượng tái tạo,” Vishal Pandya, giám đốc REConnect Energy, một công ty giúp các hãng tiêu thụ điện đáp ứng yêu cầu RPO của họ, nói với Quartz. “Trong khi ở cấp quốc gia mục tiêu RPO 21% là tốt, việc thực thi mới là quan trọng.”

Rough ride

The RPO mechanism was introduced as part of the Electricity Act 2003 to create demand for renewable power. The targets are set by the various state electricity regulatory commissions (SERC). Large power distributors and consumers – called “obligated entities” – have two options: Either set up wind or solar power farms and use power generated from these or purchase renewable energy certificates (RECs) from India’s power exchanges. RECs are instruments issued to certain registered renewable energy firms in exchange for every megawatt of power they generate and sell.

Con đường gồ ghề

Cơ chế RPO được đưa ra như là một phần của Đạo luật về Điện năm 2003 để tạo ra nhu cầu về năng lượng tái tạo. Các mục tiêu được thiết lập bởi các ủy ban điều tiết điện khác nhau của nhà nước (SERC). Các nhà phân phối điện và các hãng tiêu thụ điện lớn – được gọi là “thực thể bắt buộc” – có hai lựa chọn: Hoặc là xây dựng các trang trại gió hoặc năng lượng mặt trời và sử dụng năng lượng được tạo ra từ các sản phẩm này hoặc mua giấy chứng nhận năng lượng tái tạo (RECs) từ các sàn giao dịch điện của Ấn Độ. REC là công được đưa ra cho một số công ty năng lượng tái tạo đã đăng ký để đổi lấy từng megawatt năng lượng mà họ tạo ra và bán.

But the programme didn’t take off as expected, partly because the regulators didn’t enforce the rules. Most states in the country did not meet their yearly RPO targets last year. Tamil Nadu, Gujarat, and Rajasthan were among the exceptions.

Nhưng chương trình đã không cất cánh như người ta mong đợi, một phần vì các nhà quản lý đã không thực thi các quy định. Hầu hết các bang trên đất nước không đáp ứng các mục tiêu RPO hàng năm của họ vào năm ngoái. Tamil Nadu, Gujarat và Rajasthan nằm trong số các trường hợp ngoại lệ.

Now, however, the tide is turning with the regulators stepping up enforcement. “Overall there has been an improvement with reference to what is needed for RPO compliance. Earlier when RPO came in, people were questioning and challenging the targets and obligations. Those cases are now coming to a rest. We are seeing entities coming to market and buying RECs,” Pandya said.

Bây giờ, tuy nhiên, gió đang đổi chiều với việc các nhà quản lý đẩy mạnh việc thực thi. “Nhìn chung đã có một sự cải tiến khi tham chiếu đến những gì cần thiết cho việc tuân thủ RPO. Trước đó khi RPO được đưa ra, mọi người liên tục đặt câu hỏi và thách thức các mục tiêu và nghĩa vụ. Nhưng điều đó đang đi đến hồi kết. Chúng tôi đang nhìn thấy các thực thể đến thị trường và mua REC,”Pandya nói.

The ministry of new and renewable energy is also moving to enforce the RPOs. For instance, in May, it set up an RPO Compliance Cell to keep an eye on the targets periodically and handle issues of non-compliance.

Bộ năng lượng mới và tái tạo cũng đang chuyển động để thực thi các RPO. Ví dụ, vào tháng 5, họ thiết lập một Ô Thực thi RPO để theo dõi các mục tiêu định kỳ và xử lý các vấn đề về việc không tuân thủ.

“Last year, for example, solar RECs were not getting traded, but they all got sold off in the last four months. This was because those who had large compliance targets realised that the costs may go up,” Pandya pointed out. “The percentage is too large for anyone to ignore now.”

“Năm ngoái, ví dụ, các chứng chỉ năng lượng mặt trời REC đã không được giao dịch, nhưng tất cả chúng đã được bán hết trong 4 tháng qua. Điều này là do những hãng có mục tiêu tuân thủ lớn nhận ra rằng chi phí có thể tăng cao,” Pandya chỉ ra. ” Ngay bây giờ, tỷ lệ là quá lớn để mọi người phớt lờ.”

Even without this pressure, observers estimate that compliance is set to improve since adopting renewable energy now makes commercial sense, particularly for state electricity distribution companies (discoms).

Thậm chí là dù không có áp lực này, các nhà quan sát ước tính rằng sự tuân thủ sẽ được cải thiện kể bởi việc sử dụng năng lượng tái tạo hiện nay có ý nghĩa thương mại, đặc biệt cho các công ty phân phối điện nhà nước (discoms).

“It makes sense for discoms to sign renewable energy power purchase agreements because renewable energy tariffs are quite attractive,” said Ankur Agarwal, a renewable energy analyst with India Ratings and Research.

Ankur Agarwal, một nhà phân tích năng lượng tái tạo của India Ratings and Research cho biết: “Dễ hiểu rằng các công ty phân phối điện nhà nước ký thỏa thuận mua năng lượng tái tạo vì thuế năng lượng tái tạo là khá hấp dẫn”.

Source: https://qz.com/1307648/india-is-forcing-large-power-consumers-to-use-more-renewable-energy/

WORD BANK:

obligation /ˌɒblɪˈɡeɪʃən/ [B2] (n): sự bắt buộc

mandate sb to do sth /ˈmændeɪt/ (v): ủy nhiệm cho ai làm gì

procure /prəˈkjʊər/ (v): mua

As per (pre): Theo như (mang tính so sánh với cái khác)

norm /nɔːm/ [C1] (n): tiêu chuẩn

entity /ˈentɪti/ [C2] (n): thực thể

in sync with /sɪŋk/ (adj): đồng bộ với cái gì

enforcement /ɪnˈfɔːs mənt/ (n): việc thực thi (bắt buộc ai làm gì)

exchange /ɪksˈtʃeɪndʒ/ (n): sàn giao dịch

in exchange for (pre): để đổi lấy cái gì

the tide is turning (expression): gió đang đổi chiều

keep an eye on (idiom): theo dõi, để mắt

periodically /ˌpɪəriˈɒdɪkəli/ (adv): định kỳ

compliance /kəmˈplaɪ əns/ [C1] (n): sự tuân thủ.