Inside the futuristic restaurant where a robot has replaced the bartender

0
1716

A robotic bartender prepares drinks Wednesday in Prague before the Cyberdog wine bar’s official opening. – Một nhân viên pha chế robot chuẩn bị đồ uống vào thứ Tư tại Prague trước khi quán rượu Cyberdog khai trương chính thức của.

With architecture dating to the Middle Ages, Prague is a city whose modern identity is still defined by its many layers of ancient history, much of which remains gloriously intact.

Với kiến trúc có từ thời Trung cổ, Prague là một thành phố mà bản sắc hiện đại vẫn được xác định bởi nhiều lớp lịch sử cổ đại, phần lớn vẫn còn nguyên vẹn.

And, yet, it is here – among a city of baroque palaces, ornate Renaissance-era chapels and cobblestone streets – that one of the first flashes of the future has suddenly, randomly emerged.

Tuy nhiên, chính ở nơi đây – giữa một thành phố của những cung điện baroque (Ba rốc), những nhà nguyện thời kỳ Phục hưng và những con đường lát đá cuội – rằng một trong những tia sáng đầu tiên của tương lai đã bất ngờ, ngẫu nhiên xuất hiện.

It has been dubbed Cyberdog. Though the name conjures images of an Eastern European Internet Cafe frequented by backpackers, it belongs to a newly opened wine bar. Unlike other wine bars in the Czech capital, however, this one has a new twist: It is staffed by a robotic bartender who serves drinks ordered via a smartphone app, according to Reuters.

Nó được đặt tên là Cyberdog. Mặc dù cái tên gợi lên hình ảnh của một quán cà phê Internet Đông Âu mà những anh tây ba lô thường lui tới, nó thuộc về một quán rượu mới mở. Tuy nhiên, không giống như các quán rượu khác ở thủ đô của Cộng hòa Séc, quán rượu này có một bước ngoặt mới: Nó có nhân viên pha chế là robot phục vụ đồ uống được đặt hàng qua ứng dụng điện thoại thông minh, theo Reuters.

Convinced that robots will soon replace waitstaff all over the world, following a trend that has redefined the manufacturing world, the bar’s owner, Marcel Soural, told Reuters that he thinks his business is embracing an inevitable shift in how restaurants operate.

Tin chắc rằng robot sẽ sớm thay thế nhân viên bồi bàn trên toàn thế giới, theo một xu hướng đã định nghĩa lại ngành sản xuất, chủ sở hữu quán bar, ông Marcel Soural, nói với Reuters rằng công việc kinh doanh của mình đang bám vào một sự thay đổi không thể tránh khỏi trong cách thức hoạt động của các nhà hàng.

“I am deeply convinced that in some time, when you will be served in a restaurant by a real person, it will be a terribly expensive restaurant because it will be unique,” he said.

Ông nói: “Tôi tin chắc rằng vào một lúc nào đó, khi bạn được một con người thực sự phục vụ trong một nhà hàng, đó sẽ là một nhà hàng đắt khủng khiếp bởi vì nhà hàng đó sẽ rất độc đáo.”

How does it work?

Nó hoạt động thế nào?

The wine bar, which opened Wednesday and also serves food prepared by humans, is situated inside a two-story steel structure that looks as if it belongs at the bottom of the ocean or in an Antarctic research compound.

Quán bar này, mở cửa vào hôm thứ Tư và cũng phục vụ thức ăn do con người chế biến, nằm bên trong một cấu trúc thép hai tầng trông như thể nó nằm dưới đáy đại dương hoặc trong một tổ hợp nghiên cứu ở Nam Cực.

Perched behind an austere-looking caged barricade on the bottom floor, the quick-moving, bright orange robot arm — its sound a mixture of an electric beard trimmer and a kid’s remote-controlled car — chooses from a list of wines cooling in a nearby box. Once orders have been placed, the robot can pour as many as four glasses simultaneously, Reuters reported.

Được đặt phía sau một hàng rào lồng trông thật khắc khổ ở tầng dưới, cánh tay robot màu cam sáng, di chuyển nhanh – nó nghe có vẻ như là hỗn hợp giữa một chiếc tông đơ cạo râu điện và một chiếc xe điều khiển từ xa của con nít – lựa chọn từ một danh sách các loại rượu ở cái hộp gần đó. Một khi các đơn đặt hàng đã được đặt, robot có thể rót tới bốn ly cùng lúc, Reuters đưa tin.

The machine then places the glasses on a tray, which is delivered to nearby tables table using a mechanical system in the ceiling.

Sau đó, cỗ máy sẽ đặt những chiếc ly lên một khay, thứ được đưa đến những bàn gần đó bằng hệ thống cơ khí trên trần nhà.

“When he has no order, he is bored and he shows that by making moves according to what he has in his programming,” Soural told Reuters, noting that the machine performs dances.

Khi cỗ máy không có đơn đặt hàng, nó cảm thấy buồn chán và cho thấy điều đó rằng bằng cách thực hiện các động tác theo những gì nó được lập trình, anh Soural nói với Reuters, lưu ý rằng cỗ máy thực hiện các điệu nhảy.

Robots are becoming increasingly common in restaurants around the world as business owners look to lower costs, increase efficiency and capitalize on what remains a futuristic novelty, experts say.

Các robot đang ngày càng trở nên phổ biến trong các nhà hàng trên khắp thế giới khi mà các ông chủ tìm cách giảm chi phí, tăng hiệu quả và tận dụng những thứ vẫn còn là một sự mới lạ của tương lai, các chuyên gia nói.

Thus far, human workers continue to play a crucial role in restaurants staffed by robots. At a California fast-food restaurant this year, a burger-flipping robot named “Flippy” lasted only a day on the job before he was replaced by his human colleagues after quickly burning out. The robot, a specialized industrial six-axis robotic arm bolted to the kitchen floor, later returned to action and began pushing out 300 burgers per day, according to USA Today.

Cho đến nay, con người vẫn tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong các nhà hàng có nhân viên robot. Tại một cửa hàng đồ ăn nhanh ở California năm nay, một con robot lật bánh có tên là Flippy, chỉ làm việc được một ngày trước khi nó bị thay thế bởi các đồng nghiệp con người sau khi nhanh chóng bốc cháy. Robot này, một cánh tay robot sáu trục công nghiệp chuyên dụng được bắt vít xuống sàn bếp, sau đó đã quay lại hoạt động và bắt đầu cho ra 300 chiếc bánh mì kẹp thịt mỗi ngày, theo USA Today.

On the other side of the country, in Boston, a restaurant that replaced human chefs with seven automated cooking pots that simultaneously whip up meals in three minutes or less has been a success. Opened in May by a group of 20-something robotics engineers from the Massachusetts Institute of Technology, Spyce recently announced $21 million in funding and plans to expand along the East Coast, according to Eater.

Ở phía bên kia của nước [Mỹ], tại Boston, một nhà hàng đã thay thế đầu bếp con người bằng bảy nồi nấu tự động đồng thời làm ra bữa ăn trong ba phút hoặc ít hơn đã thành công. Khai trương vào tháng 5 bởi một nhóm gồm khoảng 20 kỹ sư robot của Viện Công nghệ Massachusetts, Spyce mới đây đã công bố [thu được] 21 triệu đô la tài trợ và kế hoạch mở rộng dọc theo Bờ biển phía Đông, theo Eater.

Source: https://www.washingtonpost.com/technology/2018/11/29/inside-futuristic-restaurant-where-robot-has-replaced-bartender/?fbclid=IwAR16Q1CVCYCNhR7HQGV3EPzySq2i8Y4A4lP_S1ERpqH5q9nws_WAUei6wI0&utm_term=.68b8e986fbe3

WORD BANK:

bartender /ˈbɑːˌten.dər/ [B2] (n): nhân viên pha chế

gloriously /ˈɡlɔː.ri.əs.li/ (adv): một cách vẻ vang

intact /ɪnˈtækt/ [C2] (adj): nguyên vẹn

palace /ˈpæl.ɪs/ [B1] (n): cung điện

ornate /ɔːˈneɪt/ (n): văn hoa

Renaissance /rəˈneɪ.səns/ (n): (thời kỳ) Phục hưng

chapel /ˈtʃæp.əl/ [C2] (n): nhà nguyện

cobblestone /ˈkɒb.əl stəʊn/ (n): đá cuội

emerge /ɪˈmɜːdʒ/ [B2] (v): xuất hiện

dub /dʌb/ (v): đặt tên

conjure /ˈkʌn.dʒər/ (v): gợi lên

redefine /ˌriː.dɪˈfaɪn/ (v): định nghĩa lại

embrace /ɪmˈbreɪs/ [C1] (v): bám vào, bám lấy, đón nhận

inevitable /ɪˈnev.ɪ.tə.bəl/ [C1] (adj): không thể tránh khỏi

shift /ʃɪft/ [C1] (n): sự thay đổi

perch /pɜːtʃ/ (v): đặt

austere /ɔːˈstɪər/ (adj): khắc khổ

barricade /ˈbær.ɪ.keɪd/ (n): hàng rào

trimmer /ˈtrɪm.ər/ (n): tông đơ, máy cắt

simultaneously /ˌsɪm.əlˈteɪ.ni.əs.li/ [B2] (adv): cùng lúc

capitalize /ˈkæp.ɪ.təl.aɪz/ (v): tận dụng

novelty /ˈnɒv.əl.ti/ [C2] (n): sự mới lạ

thus far (idiom): cho đến nay

axis /ˈæk.sɪs/ (n): trục

bolt /bəʊlt/ (v): bắt vít


ỦNG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead