Japan arrests three Vietnamese nationals after massive shoplifting haul

0
2990

Japanese police have arrested three Vietnamese nationals after discovering 1,700 stolen items in a house in Saitama Prefecture.

Cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ ba công dân Việt Nam sau khi phát hiện 1.700 món đồ bị đánh cắp trong một ngôi nhà ở Tỉnh Saitama.

The three arrested persons are all unemployed. One of them has been identified as Pham Trong Ha, 26, Japan’s Sankei newspaper reported on Monday.

Ba người bị bắt đều thất nghiệp. Một trong số họ đã được xác định là Phạm Trọng Hà, 26 tuổi, báo Sankei của Nhật Bản đưa tin hôm thứ Hai.

Police from Ishikawa Prefecture busted the trio following the discovery of the 1,700 shoplifted items, about 300 of which were medicines and cosmetics, in Ha’s house in Kawaguchi City, Saitama Prefecture.

Cảnh sát từ tỉnh Ishikawa đã tạm giữ ba người này sau khi phát hiện ra 1.700 mặt hàng bị ăn cắp, khoảng 300 trong số đó là thuốc và mỹ phẩm, tại nhà của Hà ở thành phố Kawaguchi, tỉnh Saitama.

The goods are suspected to have been shoplifted by several Vietnamese groups before being stored in Ha’s house, from where they would be shipped to Vietnam for sale.

Cảnh sát nghi ngờ rằng các món hàng đã bị một số nhóm người Việt Nam ăn trộm trước khi được cất giữ tại nhà của Hà, từ đó chúng sẽ được chuyển về Việt Nam để bán.

Ha’s criminal activities were uncovered following statements by another unnamed Vietnamese shoplifter that Ishikawa Prefecture Police had arrested in May, the Sankei report said.

Các hành vi phạm pháp của Hà đã bị phát hiện sau lời khai của một tên trộm cửa hàng khác người Việt Nam được giấu tên mà Cảnh sát tỉnh Ishikawa đã bắt giữ vào tháng 5, theo báo cáo của tờ Sankei.

Ha has confessed to knowing that the items stored in his house were most likely stolen goods.

Hà đã thú nhận rằng anh ta biết các món đồ được cất trữ trong nhà của mình hầu hết là hàng hóa bị đánh cắp.

Vietnamese expats in Japan have committed more crimes than any other foreign non-permanent residents living in the country last year, according to Kyodo News.

Vào năm ngoái, người Việt tại Nhật Bản phạm tội nhiều hơn bất kỳ cư dân không thường trú nào khác ở nước này, theo tờ Kyodo News.

Police recorded 5,140 crimes committed by Vietnamese people in 2017, up from 3,177 the year before, accounting for 30.2 percent of the total number of crimes committed by foreign nationals.

Cảnh sát đã ghi nhận 5.140 vụ phạm tội của người Việt Nam vào năm 2017, tăng lên so với con số 3.187 vào năm 2016, chiếm 30,2% tổng số tội phạm của công dân nước ngoài.

Shoplifting was the dominant crime, with 2,037 cases, while burglary jumped to 325 in 2017 from just 12 the previous year.

Ăn trộm ở cửa hàng là tội phổ biến nhất, với 2.037 trường hợp, trong khi số vụ đột nhập đã tăng từ 12 vụ năm 2016 lên tới 325 vụ vào năm 2017.

Vietnamese have surpassed Brazilians to become the fourth biggest minority group in Japan after the number of non-permanent residents in the country grew more than six-fold between 2008 and 2017, when it reached about 260,000.

Người Việt Nam đã vượt qua Brazil để trở thành nhóm thiểu số lớn thứ tư tại Nhật Bản sau khi số lượng cư dân không thường trú người Việt Nam ở Nhật Bản tăng hơn sáu lần trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến năm 2017, khi nó đã là 260.000 người.

Source: https://e.vnexpress.net/news/news/japan-arrests-three-vietnamese-nationals-after-massive-shoplifting-haul-3789679.html

WORD BANK:

bust /bʌst/ (v): tạm giữ

trio /ˈtriː.əʊ/ [C2] (n): nhóm 3 người hoặc 3 vật, bộ ba

uncover /ʌnˈkʌv.ər/ [C1] (v): phát hiện

expat /ɛksˈpat/ (viết tắt của expatriate /ɪksˈpatrɪət/) (n): người dân sống ở nước ngoài

national /ˈnæʃ.ən.əl/ (n): công dân

dominant /ˈdɒm.ɪ.nənt/ [C1] (adj): chủ yếu, chủ đạo

shoplifting /ˈʃɒp.lɪf.tɪŋ/ (n): ăn trộm ở cửa hàng

burglary /ˈbɜː.ɡlər.i/ [B2] (n): đột nhập và ăn trộm

surpass /səˈpɑːs/ [C2] (v): vượt qua

minority group /maɪˈnɒr.ə.ti ɡruːp/ (n): nhóm thiểu số

BẠN CÓ THỂ TẢI FILE PDF CỦA BÀI ĐỌC NÀY TẠI: http://vnurl.net/T6EAlDfG61


ỦNG HỘ TÀI CHÍNH READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới. Chỉ với một số tiền dù nhỏ và 1 phút, bạn đã có thể góp phần xây dựng cộng đồng!

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead