Japan top investor in Vietnam again

0
2265

Japan’s investments reached $6.47 billion in the first half of 2018, accounting for 31.8 percent of the total FDI reported for the period.

Đầu tư của Nhật Bản đạt 6,47 tỷ USD trong nửa đầu năm 2018, chiếm 31,8% tổng FDI được báo cáo trong giai đoạn này.

A smart city megaproject in Hanoi has catapulted Japan back to the top of the list of foreign investors in Vietnam.

Một siêu dự án đô thị thông minh ở Hà Nội đã đưa Nhật Bản trở lại dẫn đầu danh sách các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

The project pushed Japan’s investments in the first half of 2018 to $6.47 billion, 31.8 percent of the total FDI reported for the period.

Dự án này đã đẩy các khoản đầu tư của Nhật Bản trong nửa đầu năm 2018 lên 6,47 tỷ đô la, tương đương 31,8% tổng số vốn FDI được báo cáo trong giai đoạn này.

In second place is South Korea with an FDI of $5.06 billion, 24.9 percent of the total, followed by Singapore with 11.8 percent at $2.39 billion.

Đứng ở vị trí thứ hai là Hàn Quốc với số vốn FDI là 5,06 tỷ USD, chiếm 24,9% tổng số, tiếp theo là Singapore với 11,8% với 2,39 tỷ USD.

The significant spurt in Japanese FDI owes a lot to a $4.138-billion smart city megaproject in Hanoi. Japan had been Vietnam’s top foreign investor in 2017, but lost that spot in the first quarter of this year, before regaining it this month.

Sự bùng nổ vốn FDI từ Nhật Bản chủ yếu là kết quả của siêu dự án trị thành phố thông minh giá 4,138 triệu USD tại Hà Nội. Nhật Bản là nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu của Việt Nam vào năm 2017, nhưng đánh mất vị trí đó trong quý đầu tiên của năm nay, trước khi quay trở lại trong tháng này.

Total FDI in the first six months of the year jumped 5.7 percent year-on-year to $20.33 billion, according to the Foreign Investment Agency on June 27.

Tổng vốn FDI trong 6 tháng đầu năm tăng 5,7% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 20,33 tỷ USD, theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài vào ngày 27/6.

The manufacturing sector has led the field in attracting FDI, accounting for 38.9 percent of the first half total at $7.91 billion. Retailing stayed far behind at $1.5 billion, for 7.4 percent.

Lĩnh vực sản xuất dẫn đầu trong việc thu hút FDI, chiếm 38,9% tổng số vốn đầu tư nửa đầu năm với 7,91 tỷ đô la. Ngành bán lẻ ở mức thấp hơn nhiều với 1,5 tỷ USD, tương đương 7,4%.

Despite many incentives in terms of tax and land, FDI investors have lagged behind their domestic counterparts in tax contributions, with the two sectors accounting for 25.28 and 43.82 percent of the total, respectively, said Dau Anh Tuan, Director of Legal and Compliance Department under the Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI).

Mặc dù có nhiều ưu đãi về thuế và đất đai, các nhà đầu tư FDI đã tụt hậu so với các nhà đầu tư trong nước về đóng góp thuế, với lần lượt 25,28% và 43,82% trên tổng số, theo ông Đậu Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Tuân thủ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

So far this year, $8.37 billion in FDI has been disbursed, up 8.4 percent over the same period last year.

Tính đến nay, 8,37 tỷ USD vốn FDI đã được giải ngân, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Source: https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/child-poverty-increases-benefit-cuts-public-sector-pay-freeze-government-tuc-study-a8337056.html?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#link_time=1525688057

WORD BANK:

catapult /ˈkætəpʌlt/ (v): ném mạnh cái gì / khiến ai trở nên nổi tiếng

spurt /spɜːt/ (v): tăng rất nhanh, tăng đột ngột

owe sth to sth /əʊ/ [C2] (v): cho rằng cái gì là kết quả của cái gì

year-on-year (expression): so với cùng kỳ năm ngoái

incentive /ɪnˈsen.tɪv/ [C2] (n): sự ưu đãi, sự khuyến khích

lag behind (v): thụt lùi, tụt hậu

disburse /dɪsˈbɜːs/ (v): chi tiêu (cho 1 mục đích cụ thể)