Korean family gets $19,000 bill for a bottle of formula from a San Francisco hospital

0
2128

Một gia đình Hàn Quốc nhận được hóa đơn trị giá $19.000 cho một chai sữa bột từ một bệnh viện San Francisco

And the bill came after 2 years!

phải tận 2 năm sau họ mới nhận được hóa đơn này!

A South Korean couple got one of the biggest shocks ever when they received a medical bill amounting to nearly $19,000 USD two years after their son was treated at a hospital in San Francisco.

Một cặp vợ chồng Hàn Quốc đã gặp phải một trong những cú sốc lớn nhất từ trước đến nay khi họ nhận được một hóa đơn y tế trị giá gần $19.000 USD hai năm sau khi con trai của họ được điều trị tại một bệnh viện ở San Francisco.

In 2016, the couple was on a vacation with their 8-month-old son when the unthinkable happened. Their son suddenly took a tumble off the bed and hit his head on the floor. They quickly took him to the hospital where doctors determined that he was fine, gave him some formula, and let him take a nap before he was discharged a few hours later.

Vào năm 2016, cặp đôi này đi nghỉ với cậu con trai 8 tháng tuổi của họ khi một điều không ai ngờ đến xảy ra. Đứa con trai của họ đột nhiên khỏi giường và đập đầu xuống sàn nhà. Họ nhanh chóng đưa bé đến bệnh viện, ở đây các bác sĩ xác định rằng bé ổn, cho bé uống một ít sữa bột, và để bé ngủ một giấc trước khi bé được xuất viện vài giờ sau đó.

The big shock came two years later when the couple received a bill of $18,836 for the treatment. Luckily, the couple had travel insurance. Unfortunately, the insurance will only cover $5,000 which means the couple still has to pay over $13,000 for a nap and bottle!

Hai năm sau đó, cặp đôi nhận được một cú sốc lớn khi một hóa đơn điều trị trị giá 18.836 đô la được gửi đến họ. May thay, cặp đôi này có bảo hiểm du lịch. Nhưng không may là, bảo hiểm sẽ chỉ chi trả $5.000, có nghĩa là đôi vợ chồng này vẫn phải trả hơn $13.000 cho một giấc ngủ và một chai sữa!

Reportedly, the most expensive part of the bill was for “trauma activation” which amounted to a staggering $15,000!

Được biết, phần đắt tiền nhất của hóa đơn là “kích hoạt chấn thương” với số tiền đáng kinh ngạc là 15.000 đô la!

The story has been making the rounds on the internet and hopefully, all of this activity surrounding the couple and their son will result in a quick and positive resolution of the matter.

Câu chuyện đã được chia sẻ trên internet và hy vọng rằng, tất cả các hoạt động xung quanh cặp vợ chồng này và con trai của họ sẽ dẫn đến một cách giải quyết nhanh chóng và tích cực cho vấn đề này.

Source: https://www.koreaboo.com/stories/korean-family-gets-19000-bill-bottle-formula-san-francisco-hospital/

WORD BANK:

amount to /əˈmɑʊnt·tə/ (v): trị giá

unthinkable /ʌnˈθɪŋkəbl/ [C1] (adj): không thể tưởng tượng được

tumble /ˈtʌmbl/ (v): té, ngã, tụt dốc

determine /dɪˈtɜːmɪn/ [C1] (v): xác định

discharge /dɪsˈtʃɑːdʒ/ (v): thả, cho ra, xuất viện

activation /ˌæktɪˈveɪʃn/ (n): sự kích hoạt, sự hoạt hóa, sự kích động

staggering /ˈstæɡərɪŋ/ [C1] (adj): đáng kinh ngạc, đáng ngạc nhiên