Korean government will soon allow men to do volunteer work in place of military service

0
1313

Chính phủ Hàn Quốc sẽ sớm cho phép nam giới làm công việc tình nguyện thay cho nghĩa vụ quân sự

This comes as welcome news to conscientious objectors!

Đây là tin tức rất được hoan nghênh đối với những người không muốn nhập ngũ!

South Korea is one of a very small number of countries that require all men to serve time in the military, but for the first time ever, men will be allowed complete community service instead of serving in the military.

Hàn Quốc là một trong số rất ít quốc gia yêu cầu tất cả nam giới phải có thời gian phục vụ trong quân đội, nhưng đây là lần đầu tiên nam giới sẽ được phép chỉ cần phục vụ cộng đồng thay vì phục vụ trong quân đội.

A few days ago, South Korea’s Constitution Court ruled that Article 5 of the Military Service Act was unconstitutional because it didn’t offer any kind of alternative service.

Một vài ngày trước, Tòa án Hiến pháp của Hàn Quốc đã phán quyết rằng Điều 5 của Luật Nghĩa vụ Quân sự là vi hiến bởi vì nó không cung cấp bất kỳ loại hình dịch vụ thay thế nào.

“The state can no longer delay resolving this problem.”

“Nhà nước không còn có thể trì hoãn việc giải quyết vấn đề này nữa.”

The court’s ruling marks the first time that the country will allow conscientious objectors to do some kind of community service instead of the regular 2 years of military service. At the same time, the court also stated that any objections to serving or volunteering would be seen as a violation of the constitution.

Phán quyết của tòa án đánh dấu lần đầu tiên nước này sẽ cho phép những người phản đối nhập ngũ làm một số công việc lao động công ích thay vì 2 năm phục vụ quân sự theo lệ thường. Đồng thời, tòa án cũng tuyên bố rằng bất kỳ phản đối nào đối với việc đi nghĩa vụ hay làm tình nguyện sẽ bị coi là vi phạm hiến pháp.

The decision came after the entire system made international headlines when soccer fans begged for an exemption for Song Heung Min and Cho Hyun Woo. A petition soon circulated asking President Moon Jae In to exempt the two, as had previously been done for other star athletes like Olympic gold medalist Park Tae Hwan.

Quyết định này được đưa ra sau khi toàn bộ cơ chế được đưa lên trang nhất các báo quốc tế khi những người hâm mộ bóng đá khẩn cầu Song Heung Min và Cho Hyun Woo được miễn nghĩa vụ. Một bản kiến nghị nhanh chóng được lưu hành, yêu cầu Tổng thống Moon Jae In miễn nghĩa vụ cho cả hai, như trước đây đã thực hiện với các vận động viên ngôi sao khác như huy chương vàng Olympic Park Tae Hwan.

When someone is granted exemption they are still required to do four weeks of basic military training but will be placed on the reserve roster afterward.

Khi ai đó được miễn, họ vẫn phải hoàn thành bốn tuần huấn luyện quân sự cơ bản nhưng sẽ được đưa vào danh sách dự bị sau đó.

This news is very welcome, especially to those who identify themselves as pacifists. Luckily, the Defense Ministry has also agreed to the court’s ruling and has not tried to make an appeal on the decision.

Tin này rất được hoan nghênh, đặc biệt là đối với những người tự nhận mình là người theo chủ nghĩa hòa bình. May mắn thay, Bộ Quốc phòng cũng đã đồng ý với phán quyết của tòa án và đã không kháng cáo.

Previously those who refused to serve were imprisoned for up to three years and were often ostracized by the community after their release.

Trước đây những người từ chối đi nghĩa vụ đã bị cầm tù đến ba năm và thường bị tẩy chay bởi cộng đồng sau khi được thả.

Right now, there have been no decisions on what type of volunteer work will be done, although some speculate that it could include working at a homeless shelter or hospital or even working as a firefighter or police officer. There have also been no clarifications as to who exactly would be eligible for the alternative.

Hiện vẫn chưa có quyết định về loại công việc tình nguyện sẽ được thực hiện, mặc dù một số người suy đoán rằng có thể bao gồm làm việc tại nơi tị nạn cho người vô gia cư hoặc bệnh viện hoặc thậm chí làm lính cứu hỏa hoặc cảnh sát. Cũng không có giải thích rõ ràng về việc ai mới chính xác đủ điều kiện chọn giải pháp thay thế.

“The ministry has been reviewing alternatives that cannot be abused by men wishing to avoid serving in the military.” Defense Ministry

“Bộ đã xem xét các giải pháp thay thế mà không thể bị lạm dụng bởi những người muốn tránh phục vụ trong quân đội.” – Bộ Quốc phòng cho hay.

According to the new ruling, South Korea’s government and parliament have until the end of next year to revise the law and come up with their alternative plan.

Theo phán quyết mới, chính phủ và quốc hội Hàn Quốc có từ giờ đến cuối năm sau để sửa đổi luật và đưa ra kế hoạch thay thế của họ.

So within the next year, we may see some even more exciting changes that could potentially influence the entertainment industry, giving everyone who loves K-Pop and K-Dramas some hope!

Vì vậy, trong năm tới, chúng ta có thể thấy một số thay đổi thú vị hơn có khả năng ảnh hưởng đến ngành công nghiệp giải trí, tạo cho những người yêu K-Pop và K-Dramas một số hy vọng!

In May, an amendment to the Military Service Law made it impossible for those 28 and older to delay their service, as well as, putting travel restrictions on males 25 to 27-years-old. With this new ruling by the court, the travel restrictions may also come under investigation and we may even see some idols taking the community service avenue.

Vào tháng Năm, một sửa đổi trong Luật Nghĩa vụ Quân sự đã khiến những người từ 28 tuổi trở lên không thể trì hoãn nghĩa vụ cũng như hạn chế du lịch đối với nam giới từ 25 đến 27 tuổi. Với phán quyết mới này của tòa án, các hạn chế du lịch cũng có thể được xem xét lại và chúng ta thậm chí có thể thấy một số thần tượng chọn con đường lao động công ích.

Source: https://www.koreaboo.com/news/korean-government-will-soon-allow-men-volunteer-work-instead-military-service/

WORD BANK:

conscientious objector /ˌkɒnʃiˌenʃəs əbˈdʒektə(r)/ (n): người từ chối nhập ngũ (vì lý do tôn giáo hoặc lương tâm)

constitution /ˌkɒnstɪˈtjuːʃn/ [C1]: hiến pháp

unconstitutional /ˌʌnˌkɒnstɪˈtjuːʃənl/ (adj) : không phù hợp với hiến pháp, vi hiến

ruling /ˈruːlɪŋ/ [C2] (n): phán quyết, quyết định

exemption /ɪɡˈzempʃn/ (n): sự miễn trừ

petition /pəˈtɪʃn/ (n): bản kiến nghị

circulate /ˈsɜːkjəleɪt/ (v): lưu hành

roster /ˈrɒstə(r)/ (n): danh sách, bảng phân công

pacifist /ˈpæsɪfɪst/ (n): người theo chủ nghĩa hòa bình, người hòa bình

ostracize /ˈɒstrəsaɪz/ (v): tẩy chay

speculate /ˈspekjuleɪt/ [C2] (v): suy đoán, phỏng đoán

clarification /ˌklærəfɪˈkeɪʃn/ [C1] (n): sự làm rõ

eligible /ˈelɪdʒəbl/ [C1] (adj): đủ điều kiện, đủ tiêu chuẩn

parliament /ˈpɑːləmənt/ [B2] (n): quốc hội

amendment /əˈmendmənt/ [C2] (n): sự sửa đổi