Chủ Nhật, Tháng Tư 21, 2024
Google search engine

What is La Niña?

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

La Niña is a climate pattern that describes the cooling of surface-ocean water along the tropical west coast of South America.

 

La Niña is considered to be the counterpart to El Niño, which is characterized by unusually warm ocean temperatures in the equatorial region of the Pacific Ocean.

 

Together, La Niña and El Niño are the “cold” (La Niña) and “warm” (El Niño) phases of the El Nino-Southern Oscillation (ENSO). ENSO is a series of linked weather- and ocean-related phenomena. Besides unusually warm or cool sea-surface temperatures, ENSO is also characterized by changes in atmospheric pressure.

 

La Niña events sometimes follow El Niño events, which occur at irregular intervals of about two to seven years. The local effects on weather caused by La Niña (“little girl” in Spanish) are generally the opposite of those associated with El Niño (“little boy” in Spanish). For this reason, La Niña is also called anti-El Niño and El Viejo (the old man in Spanish).

 

Scientists use the Oceanic Nino Index to measure the deviations from normal sea-surface temperatures that El Niño and La Niña produce in the east-central Pacific Ocean. La Niña events are indicated by sea-surface temperature decreases of more than 0.5 degrees Celsius (0.9 degrees Fahrenheit) for at least five successive three-month seasons.

 

La Niña is caused by a build-up of cooler-than-normal waters in the tropical Pacific, the area of the Pacific Ocean between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. Unusually strong, eastward-moving trade winds and ocean currents bring this cold water to the surface, a process known as upwelling. Upwelling can cause a drastic drop in sea-surface temperature.

 

Coastal sea-surface temperatures near Ecuador and Peru dropped nearly 4 degrees Celsius (7 degrees Fahrenheit) during the 1988-89 La Niña event.

 

Effects of La Niña

Both El Niño and La Niña affect patterns of rainfall, atmospheric pressure, and global atmospheric circulation. Atmospheric circulation is the large-scale movement of air that, together with ocean currents, distributes thermal energy on the surface of Earth. These changes are the main sources of variability in climate for many areas worldwide.

 

La Niña is characterized by lower-than-normal air pressure over the western Pacific. These low-pressure zones contribute to increased rainfall. Rainfall associated with the summer monsoon in Southeast Asia tends to be greater than normal, especially in northwest India and Bangladesh. This generally benefits the Indian economy, which depends on the monsoon for agriculture and industry.

 

However, strong La Niña events are associated with catastrophic floods in northern Australia. The 2010 La Niña event correlates with one of the worst floods in the history of Queensland, Australia. More than 10,000 people were forced to evacuate, and damage from the disaster was estimated at more than two billion dollars.

 

La Niña events are also associated with rainier-than-normal conditions are over southeastern Africa and northern Brazil. La Niña is also characterized by higher-than-normal pressure over the central and eastern Pacific. This results in decreased cloud production and rainfall in that region. Drier-than-normal conditions are observed along the west coast of tropical South America, the Gulf Coast of the United States, and the pampas region of southern South America.

 

La Niña usually has a positive impact on the fishing industry of western South America. Upwelling brings cold, nutrient-rich waters to the surface. Nutrients include plankton eaten by fish and crustaceans. Higher-level predators, including high-value fish species such as sea bass, prey on the crustaceans.

 

La Niña events may last between one and three years, unlike El Niño, which usually lasts no more than a year. Both phenomena tend to peak during the Northern Hemisphere winter.

 

Monitoring La Niña

Scientists collect data about El Niño and La Niña using a number of technologies. The National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), for instance, operates a network of buoys which measure sea-surface temperature, air temperature, currents, winds, and humidity. The buoys are located in about 70 locations, from the Galapagos Islands to Australia. These buoys transmit data to researchers and meteorologists every day.

 

Using buoy data in conjunction with visual information they receive from satellites, scientists are able to more accurately predict ENSO and visualize its development and impact around the globe.

 

Source: https://education.nationalgeographic.org/resource/la-nina/

WORD BANK

climate pattern (n): kiểu hình khí hậu

counterpart /ˈkaʊn.tə.pɑːt/ [C1] (n): đối trọng

characterize /ˈkær.ək.tə.raɪz/ (v): tiêu biểu

unusually  /ʌnˈjuː.ʒu.ə.li/ [B2] (adv): bất thường

equatorial  /ˌek.wəˈtɔː.ri.əl/ (adj): gần xích đạo

phase /feɪz/ [B2] (n): giai đoạn

oscillation /ˌɒs.ɪˈleɪ.ʃən/ (n): sự dao động

phenomena /fəˈnɒmɪnən/ [B2] (plural) (n): hiện tượng

irregular /ɪˈreɡ.jə.lər/ (adv): không đều đặn

interval /ˈɪn.tə.vəl/ [C2] (n): khoảng thời gian

be associated with sth [B2] (PhrV): liên quan đến cái gì

index /ˈɪn.deks/ (n): chỉ số

deviation /ˌdiː.viˈeɪ.ʃən/ (n): độ lệch

indicate  /ˈɪn.dɪ.keɪt/ [B2] (v): biểu thị

successive  /səkˈses.ɪv/ [C2] (adj): liên tiếp

the Tropic of Cancer  /ˌtrɒp.ɪk əv ˈkæn.sər/ (n): chí tuyến Bắc

the Tropic of Capricorn /ˌtrɒp.ɪk əv ˈkæp.rɪ.kɔːn/ (n): chí tuyến Nam

ocean current (n): dòng hải lưu

upwelling (n): nước trồi

rainfall /ˈreɪn.fɔːl/ (n): lượng mưa

atmospheric circulation (n): hoàn lưu khí quyển

distribute  /dɪˈstrɪb.juːt/ [B2] (v): phân phối

thermal  /ˈθɜː.məl/ (adj): nhiệt

variability /ˌveə.ri.əˈbɪl.ə.ti/ (n): tính biến thiên

monsoon  /mɒnˈsuːn/ (n): gió mùa

catastrophic /ˌkæt.əˈstrɒf.ɪk/ (adj): thảm khốc

correlate (sth) with sth (phrase): để (hai vật) tương quan với nhau

evacuate /ɪˈvæk.ju.eɪt/ (v): sơ tán

observe  /əbˈzɜːv/ [B2] (v): quan sát

pampas /ˈpæm.pəs/ (n): đầm lầy

nutrient  /ˈnjuː.tri.ənt/ (n): chất dinh dưỡng

plankton  /ˈplæŋk.tən/ (n): sinh vật phù du

crustacean  /krʌsˈteɪ.ʃən/ (n): động vật giáp xác

predator  /ˈpred.ə.tər/ [C1] (n): động vật săn mồi

sea bass /ˈsiː ˌbæs/ (n): cá vược

hemisphere /ˈhem.ɪ.sfɪər/ (n): bán cầu

operate  /ˈɒp.ər.eɪt/ (v): vận hành

buoy  /bɔɪ/ (n): phao

humidity  /hjuːˈmɪd.ə.ti/ (n): độ ẩm

transmit  /trænzˈmɪt/ [C1] (v): truyền

meteorologist  /ˌmiː.ti.əˈrɒl.ə.dʒɪst/ (n): nhà khí tượng học

in conjunction with sb/sth (formal) (idiom): kết hợp với ai/cái gì

satellite /ˈsæt.əl.aɪt/ [B2] (n): vệ tinh

visualize /ˈvɪʒ.u.əl.aɪz/ (v): hình dung


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular