McDonald’s to switch to paper straws in UK after customer campaign

0
768

Fast-food chain, which uses 1.8m straws a day, says plastic straws will go by 2019.

Chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh, sử dụng 1.8 triệu ống hút một ngày, cho biết ống hút bằng nhựa sẽ hoàn toàn bị loại bỏ vào năm 2019.

McDonald’s will end the use of plastic straws in its British restaurants next year, after nearly half a million people called on the company to ditch them.

McDonald’s sẽ chấm dứt việc sử dụng ống hút bằng nhựa trong các nhà hàng của họ ở Anh vào năm tới, sau khi gần nửa triệu người kêu gọi công ty này loại bỏ chúng.

The decision by the US fast-food chain to switch from plastic to paper straws follows a trial at a number of outlets in the past two months. The firm uses around 1.8m straws a day in the UK.

Quyết định của chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh của Mỹ chuyển đổi từ ống hút nhựa sang ống hút giấy [được đưa ra] sau một thử nghiệm tại một số cửa hàng trong hai tháng qua. Công ty này sử dụng khoảng 1.8 triệu ống hút một ngày ở Anh.

The switch will affect McDonald’s 1,361 outlets in the UK, but not the rest of its 36,000 restaurants worldwide.

Việc chuyển đổi sẽ được thực hiện trên 1.361 cửa hàng McDonald ở Vương quốc Anh, nhưng không phải là 36.000 nhà hàng còn lại của họ trên toàn thế giới.

The Sum of Us petition calling for the change had warned that plastic straws ended up polluting the ocean, harming seabirds and marine life.

Bản thỉnh cầu của The Sum of Us để kêu gọi sự thay đổi đã cảnh báo rằng ống hút bằng nhựa đã làm ô nhiễm đại dương, gây hại cho các loài chim biển và sinh vật biển.

McDonald’s said it had listened to customer concerns and would begin phasing out plastic straws in September, completing the process at some point in 2019.

McDonald cho biết họ đã lắng nghe mối quan tâm của khách hàng và sẽ bắt đầu loại bỏ dần ống hút bằng nhựa trong tháng 9 này, và phần nào hoàn thành quá trình này trong năm 2019.

Paul Pomroy, the chief executive of McDonald’s UK and Ireland, said: “Reflecting the broader public debate, our customers told us they wanted to see a move on straws but to do so without compromising their overall experience when visiting our restaurants.”

Paul Pomroy, giám đốc điều hành McDonald của Vương quốc Anh và Ireland, nói: “Phản ánh một cuộc tranh luận công khai [trên quy mô] rộng hơn, khách hàng của chúng tôi nói với chúng tôi rằng họ muốn thấy sự thay đổi đối với ống hút nhưng không làm ảnh hưởng đến trải nghiệm chung của họ khi đến các cửa hàng của chúng tôi”.

The paper straws will be sourced from suppliers in Northern Ireland and Wales.

Các ống hút giấy sẽ được cung cấp từ các nhà ở Bắc Ireland và xứ Wales.

Initially, only a limited number of the chain’s restaurants will have recycling facilities for the paper straws, but the company has committed to ensuring they can be recycled at all stores by the end of 2019.

Ban đầu, chỉ có một số nhà hàng nhất định trong chuỗi cửa hàng ăn nhanh này có thiết bị tái chế cho ống hút giấy, nhưng công ty đã cam kết đảm bảo có thể tái chế tại tất cả các cửa hàng vào cuối năm 2019.

The government warned earlier this year that plastic straws, along with other single-use plastic items such as cotton buds, could be banned as part of its efforts to cut marine pollution.

Chính phủ [Anh] đã cảnh báo vào đầu năm nay rằng các ống hút bằng nhựa, cùng với các vật dụng nhựa dùng một lần khác như bông ngoáy tai, có thể bị cấm như là một phần trong nỗ lực cắt giảm ô nhiễm biển.

McDonald’s is the latest in a string of high street names in the process of replacing plastic straws with paper or biodegradable straws, including Costa Coffee, Wetherspoons and Pizza Express.

McDonald’s là cái tên mới nhất trong số các chuỗi cửa hàng trong quá trình thay thế ống nhựa bằng ống hút giấy hoặc ống hút phân hủy sinh học, bao gồm Costa Coffee, Wetherspoons và Pizza Express.

Waitrose has said it would no longer stock them, while Pimms and other drinks at Wimbledon will be served with paper rather than plastic straws.

Waitrose đã nói rằng họ sẽ không còn dự trữ chúng (ống hút nhựa), trong khi Pimms và đồ uống khác tại [giải đấu] Wimbledon sẽ được phục vụ bằng [ống hút] giấy chứ không phải là ống hút bằng nhựa.

Other parts of McDonald’s global empire are experimenting with alternatives to plastic straws, and trials are due later this year in the US, France, Sweden and Norway.

Các phần khác trong đế chế toàn cầu của McDonald đang thử nghiệm các sự thay thế cho ống hút bằng nhựa và các thử nghiệm sẽ được thực hiện vào cuối năm nay tại Hoa Kỳ, Pháp, Thụy Điển và Na Uy.

Source: https://www.theguardian.com/business/2018/jun/15/mcdonalds-to-switch-to-paper-straws-in-uk-after-customer-concern

WORD BANK:

call on sb to do sth [C1] (v): kêu gọi ai làm gì

fast-food chain (n): chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh

outlet [C2] (n): một cửa hàng trong một chuỗi cửa hàng

phase out (v): loại bỏ dần dần

initially /ɪˈnɪʃəlɪ/ [B2] (adj): ban đầu

biodegradable /ˌbaɪəʊdɪˈɡreɪdəbəl/ (adj): có khả năng phân hủy sinh học/tự phân hủy

experiment with sth /ɪkˈsperɪment/ [B2] (v): thử nghiệm với cái gì