Most Vietnamese IT staff want to switch jobs

0
973

Most IT respondents said that they deserve a higher salary and expect increases of between $300 and $1,000. – Hầu hết các nhân viên IT tham gia cuộc khảo sát nói rằng họ xứng đáng được hưởng mức lương cao hơn và mong đợi mức tăng từ 300 đến 1.000 đô la.

Over 60 percent of Vietnam’s IT employees want to switch jobs in the next six months, mostly for higher incomes.

Hơn 60% nhân viên IT Việt Nam muốn chuyển đổi công việc trong sáu tháng tới, chủ yếu là do muốn có thu nhập cao hơn.

A report on survey results recently released by VietnamWorks says 47.5 percent of the Information Technology (IT) staff cited “wanting higher salary” as their reason for the switch.

Một báo cáo về kết quả khảo sát do VietnamWorks công bố gần đây cho biết 47,5% nhân viên Công nghệ thông tin (CNTT) nói rằng “muốn có mức lương cao hơn” là lý do khiến họ muốn chuyển công tác.

“Wanting to be promoted” ranked as the second reason at 15.7 percent, while “wanting a new work environment” came in third at 10 percent.

“Muốn được thăng chức” là lý do thứ hai ở mức 15,7%, trong khi “muốn có một môi trường làm việc mới” đứng ở vị trí thứ ba ở mức 10%.

Most IT respondents said that they deserve a higher salary and expect increases of between $300 and $1,000. Senior developers in Ho Chi Minh City, for example, receive an average salary of $1,098 a month, but they expect this figure to be $1,563.

Hầu hết các nhân viên IT tham gia khảo sát nói rằng họ xứng đáng được hưởng mức lương cao hơn và mong đợi mức tăng từ 300 đến 1.000 USD (tương đương từ khoảng 7 đến 23 triệu đồng). Chẳng hạn, các nhà phát triển cao cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhận mức lương trung bình là 1.098 đô la (khoảng 25 triệu đồng) một tháng, nhưng họ hy vọng con số này sẽ là 1.563 đô la (khoảng 36 triệu đồng).

The gap increases with higher positions. IT managers in HCMC earn on average $1,550 a month, but they desire $2,625.

Khoảng cách này còn lớn hơn với vị trí cao hơn. Các nhà quản lý CNTT tại TP HCM kiếm được trung bình 1.550 đô la một tháng, nhưng con số họ mong muốn là 2.625 đô la (khoảng 60 triệu đồng).

Although most respondents received bonuses and incentives, over 20 percent were not happy. According to 28.9 percent of unhappy respondents, the bonus amount was too low, and 25.1 percent said the types of bonuses given were insufficient.

Mặc dù hầu hết những người được hỏi nhận được tiền thưởng và các ưu đãi, hơn 20% không cảm thấy hài lòng. Theo như 28,9% số người được hỏi nói rằng họ không hài lòng, số tiền thưởng quá thấp và 25,1% cho biết các hình thức thưởng được đưa ra là không đủ.

Gaku Echizenya, CEO of Navigos Group, the parent company of VietnamWorks, said that the increasing demand for IT human resources in the digital age has led to challenges in attracting and keeping employees in Vietnam.

Ông Gaku Echizenya, CEO của Navigos Group, công ty mẹ của VietnamWorks, cho rằng nhu cầu nhân lực CNTT ngày càng tăng trong thời đại kỹ thuật số đã dẫn đến những thách thức trong việc thu hút và giữ nhân viên tại Việt Nam.

“We believe that the salary, bonus and incentives for employees need to be improved to meet their expectations.”

“Chúng tôi tin rằng tiền lương, tiền thưởng và ưu đãi cho nhân viên cần được cải thiện để đáp ứng mong đợi của họ.”

The survey polled 1,083 IT employees in 2018.

Cuộc khảo sát đã thăm dò 1.083 nhân viên CNTT vào năm 2018.

A report by IT recruiting firm TopDev released in January said that the Vietnamese IT sector faces a big shortage, as demand is set to go up from 320,000 engineers this year to 400,000 in 2020.

Báo cáo của công ty tuyển dụng CNTT TopDev công bố vào tháng 1 cho biết lĩnh vực CNTT của Việt Nam phải đối mặt với sự thiếu hụt lớn, vì nhu cầu sẽ tăng từ 320.000 kỹ sư trong năm nay lên 400.000 vào năm 2020.

The shortfall is 75,000 this year, and set to increase to 100,000 in 2020, it added.

Báo cáo này cũng cho biết mức thiếu hụt hiện tại là 75.000 nhân viên, và được cho là tăng lên 100.000 vào năm 2020.

Source: https://e.vnexpress.net/news/business/data-speaks/most-vietnamese-it-staff-want-to-switch-jobs-3894639.html

WORD BANK:

cite /saɪt/ (v): trích dẫn / nói rằng

respondent /rɪˈspɒn.dənt/ (n): người tham gia khảo sát

deserve /dɪˈzɜːv/ [B1] (v): xứng đáng

incentive /ɪnˈsen.tɪv/ [C2] (n): ưu đãi

insufficient /ˌɪn.səˈfɪʃ.ənt/ [C1] (adj): không đủ

poll /pəʊl/ (v, n): thăm dò

shortage /ˈʃɔː.tɪdʒ/ (n): sự thiếu hụt


ỦNG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead