[MP3] Four of the world’s deadliest venomous

0
7149

You’ve been bitten! And, uh-oh, it’s venomous. How long have you got? Well, that depends on a few factors, including the potency, dose delivered, and speed of distribution. Turns out, not all venoms act the same way. Here are the animals with the fastest acting venom on earth.

Bạn bị cắn! Và, uh-oh, nó độc. Bạn có bao nhiêu thời gian? Vâng, điều đó phụ thuộc vào một vài yếu tố, bao gồm hiệu lực [của chất độc], liều lượng phân phối và tốc độ phân phối [chất độc]. Hóa ra, không phải tất cả các loại chất độc đều hoạt động theo cùng một cách. Dưới đây là những con vật có nọc độc [giết người] nhanh nhất trên trái đất.

Sydney Funnel-web Spider

First up, spiders. There are around 40,000 species of spider and most are venomous. But, thankfully, only a handful pose a threat to humans, including Sydney Funnel-web Spider. It’s venom is 60 times as potent as cyanide and can kill a human in one or two hours. The venom attacks the nervous system, kicking it into overdrive until, ultimately, it shuts down.

Đầu tiên, nhện. Có khoảng 40.000 loài nhện và hầu hết trong số chúng là có độc. Nhưng, may mắn thay, chỉ một số ít gây ra nguy hiểm cho con người, bao gồm Sydney Funnel-web Spider (Nhện tơ phễu Sydney). Nọc độc của nó mạnh gấp 60 lần xyanua và có thể giết chết một người trong một hoặc hai giờ. Nọc độc này tấn công hệ thống thần kinh, kích thích hệ thống này rơi vào tình trạng hoạt động quá nhanh, cuối cùng, dừng hoạt động.

Of course, spiders aren’t the only venomous animals in Australia. It’s home to 20 of the world’s 25 deadliest snakes, including the Eastern Brown Snake, which is responsible for the most snakebite deaths in the country. Its venom is 8,000 times stronger than cyanide and can kill a human in about one hour. Its venom also attacks the central nervous system but, this time, it slows everything down. And, to top it off, the venom has a coagulant that cause the blood in your veins to arteries to clot.

Tất nhiên, nhện không phải là loài động vật có độc duy nhất ở Úc. Đây là nơi sinh sống của 20 trong số 25 loài rắn nguy hiểm nhất thế giới, trong đó có Eastern Brown Snake (rắn nâu miền Đông), gây ra hầu hết các vụ tử vong do rắn cắn ở nước [Úc]. Nọc độc của nó mạnh gấp 8.000 lần cyanide và có thể giết chết một người trong khoảng một giờ. Nọc độc của nó cũng tấn công hệ thần kinh trung ương nhưng, lần này, nó làm chậm mọi thứ. Và, cụ thể, chất độc này có một chất làm đông máu làm cho máu trong tĩnh mạch đến động mạch đông lại.

Between the two, it’s not a good way to go. Now, at this point, you might consider switching your Australian safari to a scuba dive, just to be on the safe side. But, venomous animals live in Australian waters, too, like the Blue-ringed Octopus. It’s venom is 1,000 times more toxic than cyanide and it’ll bring down a human in just 20 to 40 minutes. Bacteria in its saliva makes an extremely potent neurotoxin, which paralyzes your muscles. And, once that paralysis hits your diaphragm and ribs muscles, you have only a few minutes before you suffocate to death.

Giữa hai hướng, chẳng có hướng nào tốt hơn để đi. Bây giờ, tại thời điểm này, bạn có thể xem xét chuyển đổi chuyến đi sang Úc của bạn thành đi lặn biển, để được an toàn. Tuy nhiên, động vật có độc cũng sống trong cả vùng biển của Úc, ví dụ như Blue-ringed Octopus (Bạch tuộc vòng xanh). Nọc độc độc có nó mạnh gấp 1000 lần so với xyanua và nó sẽ hạ gục một người chỉ trong 20 đến 40 phút. Vi khuẩn trong nước bọt của nó tạo ra chất độc thần kinh cực mạnh, làm tê liệt cơ bắp của bạn. Và, một khi cơ hoành cơ sườn của bạn bị tê liệt, bạn chỉ có vài phút trước khi bạn nghẹt thở đến chết.

But another marine animal is even deadlier. The fastest acting venom on earth belongs to the Australian Box Jellyfish, or Sea Wasp. It’s not the most potent venom out there at 2,000 times stronger than cyanide, but encounter one of these guys and you’ll be dead in 15 minutes. That’s because the tentacles are covered with tiny, venom loaded darts called nematocysts, which shoot heart-stopping toxin into the body wherever they make contact.

Nhưng một động vật biển khác thậm chí còn chết người hơn. Nọc độc hành động nhanh nhất trên trái đất thuộc về Australian Box Jellyfish (Sứa hộp Úc), hay còn gọi là Sea Wasp. Đây không phải là loại nọc độc mạnh nhất, gấp 2.000 lần so với xyanua, nhưng gặp phải một trong những sinh vật này và bạn sẽ chết trong 15 phút. Đó là bởi vì các xúc tu của nó được bao phủ bởi những cái gai nhỏ, chứa đầy nọc độc được nạp gọi là nematocysts, chúng bắn chất độc làm dừng nhịp tim vào cơ thể ở bất cứ vị trí tiếp xúc nào.

All of this sounds pretty scary but, remember, you’re less likely to die by venomous spider than by car crashes and infection, or disease. And, it’s not like these animals are after you anyway. They’d just as well prefer that you stick to your own habitat. But, still, be smart, be respectful, be safe.

Tất cả những điều này nghe có vẻ thật đáng sợ nhưng, hãy nhớ rằng, bạn ít có khả năng bị chết bởi nhện độc hơn là do tai nạn xe hơi, nhiễm trùng hay là bệnh tật. Và, không phải là những con vật này luôn theo bạn đi bất cứ đâu. Chúng chỉ muốn bạn ở trong môi trường sống của chính mình. Nhưng, hãy không ngoan, biết tôn trọng, và giữ an toàn.

Source: https://qz.com/1341092/venezuela-is-slashing-five-zeroes-from-the-bolivar/

WORD BANK:

venom /ˈvenəm/ (n): chất độc

venomous /ˈvenəməs/ (adj): có độc

potency /ˈpəʊ.tən.si/ (n): hiệu lực

potent /ˈpəʊ.tənt/ (adj): mạnh, hiệu quả

dose /dəʊs/ [B2] (n): liều lượng

pose a threat to sb/sth (v): đe dọa tới ai/cái gì

cyanide /ˈsaɪə.naɪd/ (n): xyanua – một loạt chất kịch độc có thể giết chết 1 người trong vòng 3 giờ đồng hồ

overdrive (n, v): hoạt động quá nhanh

To top if off (expression): cụ thể là

coagulant /kəʊˈæɡ.jə.lənt/ (hay coagulator) (n): chất làm đông

vein /veɪn/ (n): tĩnh mạch

artery /ˈɑː.tər.i/ (n): động mạch

clot /klɒt/ (v): đông lại, hình thành cục máu đông

safari /səˈfɑː.ri/ (n): chuyến đi (có kế hoạch)

bring down (v): hạ gục

saliva /səˈlaɪ.və/ (n): nước bọt

neurotoxin (n): chất độc thần kinh

paralyze /ˈpær.əl.aɪz/ làm tê liệt

diaphragm /ˈdaɪ.ə.fræm/ (n): cơ hoành (phần cơ giúp tách biệt phần ngực với phần thân dưới của cơ thể)

rib /rɪb/ (n): xương sườn

suffocate /ˈsʌf.ə.keɪt/ (v): nghẹt thở

encounter /ɪnˈkaʊn.tər/ (v): gặp phải, đối mặt

tentacle /ˈten.tə.kəl/ (n): xúc tu

dart /dɑːt/ (n): gai, phi tiêu

respectful /rɪˈspekt.fəl/ [C1] (adj): biết tôn trọng

TẢI FILE PDF CỦA BÀI ĐỌC NÀY TẠI: https://short2win.net/fQGog2w

TẢI FILE MP3 CỦA BÀI ĐỌC NÀY TẠI: https://short2win.net/EqdSC


ỦNG HỘ TÀI CHÍNH READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead