[Mp3] How instant ramen became an overnight success

0
6815

Some people associate instant noodles with broke college students, but instant ramen wasn’t created for a bunch of hungry 20 year olds. The man who invented them was much more ambitious. He set out to solve a hunger crisis in Japan.

Nhiều người thường gắn mì ăn liền với những sinh viên đại học cháy túi, nhưng mì ăn liền được tạo ra không phải là cho một nhóm thanh niên 20 tuổi đang đói meo. Người phát minh ra mỳ ăn liền tham vọng hơn nhiều. Ông đã bắt đầu [làm ra loại thực phẩm này] để giải quyết một cuộc khủng hoảng lương thực ở Nhật Bản.

After World War II, food shortages plagued Japanese cities, so the US supplied wheat flour and encouraged the Japanese to make bread. One man named Momofuku Ando didn’t understand why his people would make bread instead of noodles, something that was already part of their culture. Ando decided to take matters into his own hands and create a new ramen made to last.

Sau Chiến tranh thế giới II, nạn thiếu lương thực quấy rầy các thành phố ở Nhật Bản, nên nước Mỹ cung cấp bột mỳ và khuyến khích người Nhật làm bánh mỳ. Một người đàn ông có tên Momofuku Ando không hiểu vì sao người Nhật phải làm bánh mỳ mà không phải là mỳ sợi, thứ vốn đã là một phần văn hóa của họ. Ando quyết định tự mình giải quyết vấn đề này và tạo ra một loại mỳ sợi có thể để giữ được lâu dài.

He spent a year trying to figure out how to preserve the noodles. He needed a nonperishable tasty, and easy recipe, but it was a challenge to maintain the robust flavors and unique texture that most people were accustomed to. It wasn’t until his wife was making dinner one night and he threw some noodles in a bowl of hot tempura oil then he realized flash frying the noodles was the answer he was looking for. This method not only dehydrated them, it left small perforations that allowed the noodles to recook quickly.

Ông đã dành ra 1 năm trời để tìm ra cách bảo quản mỳ sợi. Ông cần có một công thức khó bị hư, ngon và dễ nấu, nhưng thật khó để giữ được hương vị mạnhkết cấu [sợi mỳ] độc đáo mà hầu hết mọi người đã quen thuộc. Mãi cho đến một ngày khi vợ ông chuẩn bị bữa tối và ông bỏ một ít mỳ vào một tô dầu tempura nóng thì ông mới nhận ra rằng rán mỳ là câu trả lời mà mình đang tìm kiếm. Phương pháp này không chỉ làm sợi mỳ mất nước mà còn để lại các lỗ nhỏ cho phép sợi mỳ có thể được nấu trở lại một cách nhanh chóng.

And there you have it, instant ramen noodles became an instant success. Ando’s products gained notoriety when he introduced the packaged ramen in the 1950s and later Cup Noodles in 1978. His company began selling upwards of 40 billion units every year, and Momofuku Ando became a culinary icon in Japan.

Và thế là mì ramen ăn liền đã trở thành một thành công tức thì. Các sản phẩm của Ando trở nên nổi tiếng khi ông giới thiệu mỳ đóng gói vào những năm 1950 và sau này là Cup Noodles (mỳ sợi trong cốc) vào năm 1978. Công ty của ông bắt đầu bán được tới 40 tỷ sản phẩm mỗi năm, và Momofuku Ando trở thành biểu tượng ẩm thực ở Nhật Bản.

So, the next time you heat up a cup of instant noodles, remember, you’re slurping down a little piece of history.

Vì vậy, lần sau mỗi khi bạn nấu một bát mì ăn liền, hãy nhớ, bạn đang xì xụp một phần của lịch sử.

WORD BANK:

associate sth with sth /əˈsəʊ.si.eɪt/ [C1] (v): gắn cái gì với cái gì

crisis /ˈkraɪ.sɪs/ [B2] (n): cuộc khủng hoảng

shortage /ˈʃɔː.tɪdʒ/ [B2] (n): sự thiếu hụt

plague /pleɪɡ/ [C2] (v): quấy rầy, gây khó khăn

nonperishable /nɒnˈpɛrɪʃəbl/ (adj): khó bị hỏng

recipe /ˈres.ɪ.pi/ [B1] (n): công thức nấu ăn

robust /rəʊˈbʌst/ (adj): mạnh

texture /ˈteks.tʃər/ (n): kết cấu

be accustomed to sth /əˈkʌs.təmd/ [C1] (adj): quen thuộc với cái gì

dehydrate /ˌdiː.haɪˈdreɪt (v): làm mất nước

perforation /ˌpɜː.fərˈeɪ.ʃən/ (n): lỗ

instant /ˈɪn.stənt/ [B2] (adj): ngay lập tức

slurp down /slɜːp/ (v – informal): xì xụp

TẢI FILE MP3 CỦA BÀI ĐỌC TẠI: https://short2win.net/DfUb

TẢI FILE PDF CỦA BÀI ĐỌC TẠI: https://short2win.net/v4SgcA3

ỦNG HỘ TÀI CHÍNH READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead