Thứ Tư, Tháng Sáu 19, 2024
Google search engine
HomeLISTENING How to survive a dog attack?

[Mp3] How to survive a dog attack?

 

What to do if you’re attacked by a dog?

 

So, you’re enjoying your morning run in the park before work and then suddenly a stray dog runs up to you, looking like it’s ready to attack you. Well, what should you do in a situation like this? Should you run? Should you fight? Should you give them a dog biscuit? That might be a good idea give them something else to munch on. Here are the most helpful recommendations of experts on how to keep yourself safe from dogs or what to do if you’re attacked?

 

Who is at risk? – Ai có nguy cơ bị chó tấn công?   

Most of the time joggers, cyclers and other fast-moving people get attacked. The thing is dogs react to movement and it triggers a chase instinct. Plus, they may consider some area theirs and if you trespass in their property they might try to protect it. So what to do if you see that a dog is ready to attack you?

 

PART 1: AVOIDING THE ATTACK – PHẦN 1: TRÁNH BỊ CHÓ TẤN CÔNG

Don’t panic. Many people believe that dogs and some other animals can kind of sense human fear. Well, it’s not that they really sense the fear. It’s just that they become more confident when they see that their prey is intimidated. So no matter how hard it is, try to stay calm. If the dog sees that it can’t scare you, it might think you’re a dangerous person to mess with. Don’t dispel its illusions.

 

Don’t try to run – Đừng cố chạy

First things first, dogs are faster. Well, at least most of them. Accept this fact and relax. There’s no chance you can run away. It’s not even worth a try.

 

Secondly, running will provoke the dog’s instinct to chase, so you might create a problem yourself even if the dog didn’t mean any harm in the first place.

 

Stand still – Đứng yên

If you were running, slow down to a walk and then stop completely. Most likely the dog saw you as a threat when you were moving fast. The threat must be eliminated either by you or by the dog. We prefer the former. So, if you stopped moving, chances are the dog will lose interest in you and walk away. Also, it’s better to stand sideways to the dog. This way you will appear slimmer to it, which means you are less of a threat.

 

Don’t make eye contact – Đừng nhìn vào mắt con chó

Direct eye contact may make the dog more aggressive. It may be a reason for an attack. Your best course of action is to keep the dog in sight but avoid direct eye contact. This will signal to the dog that you are not dangerous and it can let you go unharmed.

 

Make fists – Nắm tay lại

No, not for fighting. Fists are necessary to protect your fingers from getting bitten off. Even if the dog bites your fist, it is much easier to break free from that.

 

Distract the dog with another object – Làm con chó phân tán bằng một vật gì khác

If you have something in your hand, throw it in another direction. It can be a bottle of water, your bag or anything else. If you have nothing you are ready to throw away, pretend that you are picking something up from the ground and throw it far away. After all dogs are very playful animals. Maybe this one wasn’t attacking you but trying to attract your attention, all kidding aside. Distracting the dog might give you the necessary time to escape.

 

Command the dog to back away – Bảo con chó lùi lại

If the dog doesn’t want things to go nicely, you have no choice but to be rough, too. Tell it in a firm voice? No. Or “back away!” Make sure you sound confident and strong. If it sounds like a five-year-old child, which is forgivable in this situation, the dog will sense it and you will be in an even bigger danger.

 

But what if you couldn’t avoid the attack? What should you do to get as little damage as possible?

 

PART 2: DEFENDING YOURSELF – PHẦN 2: TỰ VỆ

Fight back – Đánh lại

If the dog starts biting you even after you have demonstrated all your negotiation skills, you’ll have to do all it takes to protect yourself. Try to hit the dog in the nose, in the throat or the back of the head. A good smack might give you the time to escape.

 

Yell for help – Kêu cứu

Dogs can kill. You must realize that. so it’s perfectly okay to ask for help. Maybe somebody will hear you and help you get rid of the dog.

 

Protect your face and neck – Bảo vệ mặt và cổ của bạn

Whatever it takes, don’t let the dog get to your vital parts, your neck or your face. If you do, you won’t be able to protect yourself anymore. Try to put something between you and the dog, hmmm, like that mailman over there. Anyways, use your weight to press the dog against the ground. Its only weapon is its mouth full of teeth. Try to avoid that end. If you manage to keep safe from that, you will win the fight. Your goal is to immobilize the head – you can do that by pressing the dog’s neck. Okay, let’s say that you show the dog who is boss. It gets scared and runs away.

 

What should you do after?

 

PART 3: AFTER THE ATTACK – PHẦN 3: SAU VỤ TẤN CÔNG

See a doctor. Even the smallest wound may be an open door for an infection. Use water to wash the wound and a bandage to stop the bleeding. See a doctor even if you don’t think you should. The dog might be rabid so a series of shots might be necessary.

 

Report the dog – Báo thông tin về con chó

Call the authorities and inform them about the accident. Describe everything you can remember. This information might save someone else’s life.

 

WORD BANK:

stray /streɪ/ (adj): đi lạc

munch on sth /mʌntʃ/ (v): nhai nhồm nhoàm

trigger /ˈtrɪɡ.ər/ (v): kích hoạt

instinct /ˈɪn.stɪŋkt/ [C2] (n): bản năng

trespass /ˈtres.pəs/ (v): xâm nhập

sense /sens/ (v): cảm nhận

prey /preɪ/ [C2] (n): con mồi

intimidate /ɪnˈtɪm.ɪ.deɪt/ (v): hăm dọa, đe dọa

dispel /dɪˈspel/ (v): xua tan

illusion /ɪˈluː.ʒən/ [C2] (n): ảo tưởng

provoke /prəˈvəʊk/ [C2] (v): kích động, kích hoạt

eliminate /iˈlɪm.ɪ.neɪt/ [C1] (v): loại bỏ

the former /ˈfɔː.mər/ [B2] (determiner): đối tượng được nhắc đến trước

sideways /ˈsaɪd.weɪz/ [C2] (adj): nghiêng sang 1 bên, không trực diện

pretend /prɪˈtend/ [B2] (v): giả vờ

all kidding aside (idiom): thật đấy không đùa đâu (nhấn mạnh là mình đang nói nghiêm túc khi mà người khác có thể nghĩ mình đang đùa)

rough /rʌf/ (adj): thô lỗ

forgivable /fəˈɡɪv.ə.bəl/ (adj): có thể tha thứ

demonstrate /ˈdem.ən.streɪt/ [B2] (v): thể hiện, cho thấy

negotiation /nəˌɡəʊ.ʃiˈeɪ.ʃən/ [C1] (n): đàm phán

get rid of [B1] (v): thoát khỏi

vital /ˈvaɪ.təl/ [B2] (adj): quan trọng

immobilize /ɪˈməʊ.bəl.aɪz/ (v): cố định

bandage /ˈbæn.dɪdʒ/ (n): băng gạc

rabid /ˈræb.ɪd/ (adj): bị bệnh dại nên một loạt các mũi tiêm có thể sẽ cần thiết.

the authorities (n): chính quyền


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular