Chủ Nhật, Tháng Tư 21, 2024
Google search engine
HomeLISTENING The history of chocolate

[Mp3] The history of chocolate

 

If you can’t imagine life without chocolate, you’re lucky you weren’t born before the 16th century. Until then, chocolate only existed in Mesoamerica in a form quite different from what we know.

 

As far back as 1900 BCE, the people of that region had learned to prepare the beans of the native cacao tree. The earliest records tell us the beans were ground and mixed with cornmeal and chili peppers to create a drink – not a relaxing cup of hot cocoa, but a bitter, invigorating concoction frothing with foam.

 

And if you thought we make a big deal about chocolate today, the Mesoamericans had us beat. They believed that cacao was a heavenly food gifted to humans by a feathered serpent god, known to the Maya as Kukulkan and to the Aztecs as Quetzalcoatl.

 

Aztecs used cacao beans as currency and drank chocolate at royal feasts, gave it to soldiers as a reward for success in battle, and used it in rituals.

 

The first transatlantic chocolate encounter occurred in 1519, when Hernán Cortés visited the court of Moctezuma at Tenochtitlan. As recorded by Cortés’s lieutenant, the king had 50 jugs of the drink brought out and poured into golden cups.

 

When the colonists returned with shipments of the strange new bean, missionaries’ salacious accounts of native customs gave it a reputation as an aphrodisiac.

 

At first, its bitter taste made it suitable as a medicine for ailments, like upset stomachs, but sweetening it with honey, sugar, or vanilla quickly made chocolate a popular delicacy in the Spanish court.

 

And soon, no aristocratic home was complete without dedicated chocolate ware. The fashionable drink was difficult and time consuming to produce on a large scale. That involved using plantations and imported slave labor in the Caribbean and on islands off the coast of Africa.

 

The world of chocolate would change forever in 1828 with the introduction of the cocoa press by Coenraad van Houten of Amsterdam. Van Houten’s invention could separate the cocoa’s natural fat, or cocoa butter. This left a powder that could be mixed into a drinkable solution or recombined with the cocoa butter to create the solid chocolate we know today.

 

Not long after, a Swiss chocolatier named Daniel Peter added powdered milk to the mix, thus inventing milk chocolate.

 

By the 20th century, chocolate was no longer an elite luxury but had become a treat for the public. Meeting the massive demand required more cultivation of cocoa, which can only grow near the equator.

 

Now, instead of African slaves being shipped to South American cocoa plantations, cocoa production itself would shift to West Africa with Cote d’Ivoire providing two-fifths of the world’s cocoa as of 2015.

 

Yet along with the growth of the industry, there have been horrific abuses of human rights. Many of the plantations throughout West Africa, which supply Western companies, use slave and child labor, with an estimation of more than 2 million children affected.

 

This is a complex problem that persists despite efforts from major chocolate companies to partner with African nations to reduce child and indentured labor practices.

 

Today, chocolate has established itself in the rituals of our modern culture. Due to its colonial association with native cultures, combined with the power of advertising, chocolate retains an aura of something sensual, decadent, and forbidden.

 

Yet knowing more about its fascinating and often cruel history, as well as its production today, tells us where these associations originate and what they hide. So as you unwrap your next bar of chocolate, take a moment to consider that not everything about chocolate is sweet.

 

Source: Ted-ed

WORD BANK:

cocoa bean /ˈkəʊ.kəʊ ˌbiːn/ (n): hạt cacao

ground /ɡraʊnd/ (past participle of grind /ɡraɪnd/): nghiền

cornmeal /ˈkɔːn.mɪəl/ (n): bột ngô

invigorate /ɪnˈvɪɡ.ər.eɪt/ (v): tăng lực

concoction /kənˈkɒk.ʃən/ (n): sự pha chế, đồ uống pha chế

froth /frɒθ/ (n): bọt

foam /fəʊm/ (n): bọt

beat /biːt/ [B1] (v): đánh bại

heavenly /ˈhev.ən.li/ (adj): thuộc về thiên đường

feathered /ˈfeð.əd/ (adj): có lông vũ

serpent /ˈsɜː.pənt/ (n): rắn

currency /ˈkʌr.ən.si/ [B1] (n): tiền tệ

feast /fiːst/ (n): bữa yến tiệc

reward /rɪˈwɔːd/ [B1] (n): phần thưởng

ritual /ˈrɪtʃ.u.əl/ [C2] (n): nghi lễ

transatlantic /ˌtræn.zətˈlæn.tɪk/ (adj): xuyên Đại Tây Dương

encounter /ɪnˈkaʊn.tər/ (n): sự tiếp xúc, sự gặp mặt

court /kɔːt/ (n): triều đình

lieutenant /lefˈten.ənt/ (n): trung úy

jug /dʒʌɡ/ [B1] (n): bình

colonist /ˈkɒl.ə.nist/ (n): tên thực dân

shipment /ˈʃɪp.mənt/ (n): chuyến hàng

missionary /ˈmɪʃ.ən.ri/ (n): nhà truyền giáo

salacious /səˈleɪ.ʃəs/ (adj): mang tính dâm ô

account /əˈkaʊnt/ [B2] (n): câu chuyện

reputation /ˌrep.jəˈteɪ.ʃən/ [B2] (n): danh tiếng

aphrodisiac /ˌæf.rəˈdɪz.i.æk/ (n): thuốc kích thích tình dục

ailment /ˈeɪl.mənt/ (n): bệnh thông thường

delicacy /ˈdel.ɪ.kə.si/ (n): món ngon

aristocratic /ˌær.ɪ.stəˈkræt.ɪk/ (adj): quý tộc

dedicated /ˈded.ɪ.keɪ.tɪd/ [C1] (adj): dành riêng

ware /weər/ (n): đồ đạc

plantation /plænˈteɪ.ʃən/ (n): đồn điền

slave /sleɪv/ [B2] (n): nô lệ

cocoa butter /ˈkəʊ.kəʊ ˌbʌt.ər/ (n): bơ ca cao

solution /səˈluː.ʃən/ [B1] (n): dung dịch

chocolatier /ˈtʃɒk.lət.ɪər/ (n): người làm sô cô la

elite /iˈliːt/ [C2] (adj): ưu tú

luxury /ˈlʌk.ʃər.i/ [B1] (n): sự xa xỉ

treat /triːt/ (n): món ăn

equator /ɪˈkweɪ.tər/ (n): xích đạo

horrific /həˈrɪf.ɪk/ (adj): khủng khiếp

abuse /əˈbjuːz/ (v, n): lạm dụng

human rights /ˌhjuː.mən ˈraɪts/ [B2] (n): nhân quyền

persist /pəˈsɪst/ [C2] (v): vẫn tồn tại, kéo dài (một vấn đề tiêu cực)

indenture /ɪnˈden.tʃər/ (v, n): giao kèo, khế ước

association /əˌsəʊ.siˈeɪ.ʃən/ [C1] (n): liên hệ, sự dính líu

retain /rɪˈteɪn/ [C2] (v): giữ lại 

aura /ˈɔː.rə/ (n): hào quang

sensual /ˈsen.sju.əl/ (adj): gợi cảm

decadent /ˈdek.ə.dənt/ (adj): suy đồi

forbidden /fəˈbɪd.ən/ [B1] (adj): bị cấm đoán

cruel /ˈkruː.əl/ [B1] (adj): tàn khốc


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular