[Mp3] Why do India and China have so many people?

0
11217

India and China, together, are home to over 2.7 billion people. That’s as many humans as in the next 20 most populous countries combined, or in the whole other 170 countries in the world.

Ấn Độ và Trung Quốc, cùng nhau, là nhà của hơn 2,7 tỷ người. [Con số] đó tương đương với [dân số của] 20 quốc gia đông dân tiếp theo cộng lại, hay toàn bộ [dân số của] 170 quốc gia khác trên thế giới.

Over the last 300 years, India and China each added more than a billion people to their populations, way more than any other country, but they have actually been growing at about the same rate as the rest of the world.

Trong 300 năm qua, Ấn Độ và Trung Quốc đều đã có thêm hơn 1 tỷ người vào dân số của họ, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác, nhưng thực tế tốc độ phát triển dân số của họ cũng tương tự như phần còn lại của thế giới.

They have a lot more people today because they had a lot more people a few hundred years ago, when the world began its period of modern, and rapid, population growth. It’s like comparing a big bank account and a small one. If they both grow at about the same rate over many years, the big one gains a lot more money, simply because it started with more.

Ngày nay, 2 quốc gia này có nhiều người hơn bởi vì họ có nhiều người hơn vài trăm năm trước, khi thế giới bắt đầu giai đoạn phát triển dân số hiện đại và nhanh chóng. Điều đó cũng giống như khi so sánh một tài khoản ngân hàng lớn và một tài khoản nhỏ. Nếu cả hai đều tăng trưởng với tốc độ tương tự nhau trong nhiều năm, thì tài khoản lớn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, đơn giản là vì nó bắt đầu với nhiều tiền hơn.

So the billion-dollar, er, billion-person question, is why did India and China have so many people when they started their rapid growth? We can’t know for sure, since so many variables factor into long-term population dynamics, but the two most plausible explanations are food and area.

Vậy thì, với câu hỏi tỷ đô la, à, tỷ người, tại sao Ấn Độ và Trung Quốc lại có nhiều người đến vậy khi ở thời điểm bắt đầu tăng trưởng? Chúng ta không thể biết chắc, vì có quá nhiều yếu tố tạo nên động lực dân số dài hạn, nhưng hai sự giải thích hợp lý nhất là lương thực và diện tích.

Having lots of fertile land and good access to fresh water makes it possible to grow lots of food, which in turn makes it possible to nourish a lot of people. Even today, the 10 most populated countries in the world all have a relatively large amount of farmland. And Asia – and in particular south and east Asia – has tons of farmland, lots of river valleys, and the ability to grow food year-round. Plus, domestication of plants and animals essentially started in Asia, giving populations an early leg – or wing – up. As such, Asia’s been the most densely populated region of the world for a really long time.

Có rất nhiều đất đai màu mỡ và khả năng tiếp cận thuận lợi tới nguồn nước ngọt giúp cho [2 quốc gia này] có thể sản xuất rất nhiều thực phẩm, do đó có thể nuôi sống rất nhiều người. Thậm chí ngày nay, 10 quốc gia đông dân nhất trên thế giới đều có số lượng đất nông nghiệp tương đối lớn. Và châu Á – và đặc biệt là phía nam và phía đông châu Á – có rất nhiều đất nông nghiệp, nhiều lưu vực sông và khả năng sản xuất lương thực quanh năm. Thêm vào đó, việc thuần hóa thực vật và động vật cơ bản đã bắt đầu ở châu Á, tạo cho họ một cơ hội để phát triển dân số từ sớm. Như vậy, châu Á đã là khu vực đông dân nhất trên thế giới trong một thời gian dài.

Area matters too; countries like Pakistan and Bangladesh may be filled with farms and densely-populated, but because they’re smaller in area than India and China, they simply cannot contain as many people.

Diện tích cũng quan trọng; các nước như Pakistan và Bangladesh có thể được lấp đầy với các trang trại và đông dân cư, nhưng vì 2 quốc gia này nhỏ hơn về diện tích so với Ấn Độ và Trung Quốc, 2 đất nước này đơn giản là không thể có đủ chỗ cho nhiều người.

Of course, a few other things happened in India and China in the last few thousand years, and some of them helped the populations grow, and some of them shrank the populations, but through it all, the large and fertile lands of India and China were able to sustain lots of people, such that when the era of modern population growth came around, they had a head start. Or rather, a hundred-million-head start.

Tất nhiên, một vài điều khác đã xảy ra ở Ấn Độ và Trung Quốc trong vài nghìn năm qua, và vài trong số các yếu tố đó đã giúp dân số phát triển, và một số khác lại làm giảm dân số, nhưng trên tất cả, các vùng đất rộng lớn và màu mỡ của Ấn Độ và Trung Quốc đã có thể nuôi sống rất nhiều người, như vậy khi đến thời đại của sự tăng trưởng dân số hiện đại, 2 quốc gia này đã có một xuất phát điểm ở phía trước. Hay đúng hơn, một khởi đầu với hàng trăm triệu dân nhiều hơn [so với các nước khác].

WORD BANK:

populous /ˈpɒp.jə.ləs/ (adj): đông dân

populated /ˈpɒp.jə.leɪ.tɪd/ (adj): đông dân

densely populated /ˈdens.li ˈpɒp.jə.leɪ.tɪd/ (adj): đông dân (mật độ cao)

variable /ˈveə.ri.ə.bəl/ [C1] (n): yếu tố biến đổi, yếu tố khác nhau

dynamic /daɪˈnæm.ɪk/ (n): động lực

plausible /ˈplɔː.zə.bəl/ [C2] (adj): hợp lý, có lý

fertile /ˈfɜː.taɪl/ [C2] (adj): màu mỡ

nourish /ˈnʌr.ɪʃ/ (v): nuôi dưỡng

relatively /ˈrel.ə.tɪv.li/ (adv): tương đối

domestication /dəˌmes.tɪˈkeɪ.ʃən/ (n): sự thuần hóa

river valley /ˈrɪv.ər ˈvæl.i/ (n): lưu vực sông

give sb a leg-up (idiom): giúp cho ai có một cơ hội để phát triển

shrink /ʃrɪŋk/ [B2] (v): làm co lại, làm giảm số lượng

sustain /səˈsteɪn/ [C2] (v): duy trì, chịu đựng

TẢI FILE MP3 CỦA BÀI ĐỌC TẠI: https://short2win.net/zvYtD

TẢI FILE PDF CỦA BÀI ĐỌC TẠI: https://short2win.net/mMJiX6

ỦNG HỘ TÀI CHÍNH READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead