Thứ Tư, Tháng Sáu 19, 2024
Google search engine
HomeDiscovery A brief history of toilets

[Mp4] A brief history of toilets

 

On sunny days, the Roman citizens of Ostia could be found on a long stone bench near the Forum. Friends and neighbors exchanged news and gossip while simultaneously attending to more … urgent business. These public latrines could sit up to 20 Romans at a time, draining waste in water conduits below.

 

Today, most cultures consider trips to the restroom to be a more private occasion. But even when going alone, our shared sewage infrastructure is one of the most pivotal inventions in the history of humanity.

 

While many ancient religious texts contain instructions for keeping waste away from drinking water and campsites, waste management took a more familiar shape as early as 3000 BCE.

 

Ancient Mesopotamian settlements often had clay structures made for squatting or sitting in the most private room of the house. These were connected to pipes which used running water to move waste into street canals and cesspits.

 

Water infrastructure like this flourished in the Bronze Age, and in some parts of the Indus Valley, nearly every house had a toilet connected to a citywide sewage system. Ancient Cretan palaces even offered a manual flushing option.

 

Researchers can’t say for certain what inspired these early sewage systems, but we do know that waste management is essential for public health.

 

Untreated sewage is a breeding ground for dangerous microorganisms, including those that cause cholera, dysentery, and typhoid.

 

It would be several millennia before scientists fully understood the relationship between sewage and sickness. But the noxious odors of sewage have recorded associations with disease as early as 100 BCE.

 

And by 100 AD, more complex sanitation solutions were emerging.

 

The Roman Empire had continuously flowing aqueducts dedicated to carrying waste outside city walls.

 

Chinese dynasties of the same period also had private and public toilets, except their waste was immediately recycled. Most household toilets fed into pig sties, and specialized excrement collectors gathered waste from public latrines to sell as fertilizer.

 

In China, this tradition of waste management continued for centuries, but in Europe the fall of the Roman Empire brought public sanitation into the Dark Ages.

 

Pit latrines called “gongs” became commonplace, and chamber pots were frequently dumped into the street. Castles ejected waste from tall windows into communal cesspits. At night, so-called gong farmers would load up the waste before traveling beyond city limits to dump their cargo.

 

Europe’s unsanitary approach persisted for centuries, but toilets themselves underwent some major changes.

 

By the late Middle Ages, most wealthy families had commode stools – wooden boxes with seats and lids. And in the royal court of England, the commodes were controlled by the Groom of the Stool.

 

In addition to monitoring the king’s intestinal health, the Groom’s … intimate relationship with the monarch made him a surprisingly influential figure.

 

The next major leap in toilet technology came in 1596, when Sir John Harrington designed the first modern flush toilet for Queen Elizabeth. Its use of levers to release water and a valve to drain the bowl still inform modern designs. But Harrington’s invention stank of sewage.

 

Thankfully, in 1775, Scottish inventor Alexander Cumming added a bend in the drainpipe to retain water and limit odors. This so-called S-trap was later improved into the modern U-bend by Thomas Crapper – though the term “crap” predates the inventor by several centuries.

 

By the turn of the 19th century, many cities had developed modern sewage infrastructure and wastewater treatment plants, and today, toilets have a wide range of features, from the luxurious to the sustainable.

 

But roughly 2 billion people still don’t have their own toilets at home. And another 2.2 billion don’t have facilities that properly manage their waste, putting these communities at risk of numerous diseases.

 

To solve this problem, we’ll need to invent new sanitation technologies and address the behavioral, financial, and political issues that produce inequity throughout the sanitation pipeline.

 

Source: TED-ED

WORD BANK:

bench /bentʃ/ (n): ghế dài

Forum /ˈfɔːr.əm/ (n): Quảng trường thời La Mã

gossip /ˈɡɑː.səp/ [B2] (v): nói chuyện phiếm

simultaneously /ˌsaɪ.məlˈteɪ.ni.əs.li/ [B2] (adv): đồng thời, cùng lúc đó

latrine /ləˈtriːn/ (n): nhà vệ sinh

drain /dreɪn/ [C2] (v): rút nước

conduit /ˈkɑːn.duː.ɪt/ (n): ống dẫn

sewage /ˈsuː.ɪdʒ/ (n): nước thải

pivotal /ˈpɪv.ə.t̬əl/ (adj): quan trọng

religious /rɪˈlɪdʒ.əs/ [B2] (adj): thuộc về tôn giáo

settlement /ˈset̬.əl.mənt/ [C2] (n): khu định cư

clay /kleɪ/ (n): đất sét

squat /skwɑːt/ (v): ngồi xổm

canal /kəˈnæl/ [B1] (n): kênh rạch

cesspit /ˈses.pɪt/ (n): hố phân

flourish /ˈflɝː.ɪʃ/ [C2] (v): phát triển mạnh mẽ

palace /ˈpæl.ɪs/ [B1] (n): cung điện

flush /flʌʃ/ (v): xả nước

inspire /ɪnˈspaɪr/ [B2] (v): truyền cảm hứng

untreated /ʌnˈtriː.t̬ɪd/ (adj): chưa được xử lý

breeding ground /ˈbriː.dɪŋ ˌɡraʊnd/ (n): nơi sinh sản

microorganism /ˌmaɪ.kroʊˈɔːr.ɡən.ɪ.zəm/ (n): vi sinh vật

cholera /ˈkɑː.lɚ.ə/ (n): bệnh tả

dysentery /ˈdɪs.ən.ter.i/ (n): kiết lỵ

typhoid /ˌtaɪ.fɔɪd (n): thương hàn

millennium /mɪˈlen.i.əm/ [C2] (n): thiên niên kỷ

noxious /ˈnɑːk.ʃəs/ (adj): độc hại

odor /ˈoʊ.dɚ/ (n): mùi (khó chịu)

sanitation /ˌsæn.əˈteɪ.ʃən/ (n): vệ sinh

emerge /ɪˈmɝːdʒ/ [B2] (v): xuất hiện

aqueduct /ˈæk.wə.dʌkt/ (n): cống dẫn nước

dedicated to sth /ˈded.ə.keɪ.t̬ɪd/ [C1] (adj): chuyên để làm gì

dynasty /ˈdaɪ.nə.sti/ (n): triều đại

excrement /ˈek.skrə.mənt/ (n – formal): phân

fertilizer /ˈfɝː.t̬əl.aɪ.zɚ/ (n): phân bón

pit /pɪt/ (n): cái hố

commonplace /ˈkɑː.mən.pleɪs/ (adj): phổ biến

communal /kəˈmjuː.nəl/ (adj): công cộng

unsanitary /ˌʌnˈsæn.ə.ter.i/ (adj): mất vệ sinh

persist /pɚˈsɪst/ [C2] (v): tồn tại

commode /kəˈmoʊd/ (n): tủ đựng đồ

stool /stuːl/ (n): ghế đẩu

lid /lɪd/ [B2] (n): nắp đậy

the royal court /ˈrɔɪ.əl kɔːrt/ (n): cung đình hoàng gia

monitor /ˈmɑː.nə.t̬ɚ/ (v): theo dõi

intestinal /ˌɪnˈtes.tɪn.əl/ (adj): thuộc về đường ruột

intimate /ˈɪn.tə.mət/ [C2] (adj): thân thiết

monarch /ˈmɑː.nɚk/ (n): quốc vương

influential /ˌɪn.fluˈen.ʃəl/ [C1] (adj): có sức ảnh hưởng

figure /ˈfɪɡ.jɚ/ (n): nhân vật

leap /liːp/ [C2] (n): bước nhảy vọt

lever /ˈlev.ɚ/ (n): đòn bẩy

valve /vælv/ (v): van

stink /stɪŋk/ (v – informal): có mùi hôi

bend /bend/ [B2] (n): đoạn uốn cong

drainpipe /ˈdreɪn.paɪp/ (n): ống thoát nước

retain /rɪˈteɪn/ [C2] (v – formal): giữ lại

predate sth /ˌpriːˈdeɪt/ (v): có trước

crap /kræp/ (n): phân

inequity /ɪˈnek.wɪ.t̬i/ (n): sự bất bình đẳng


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular