Thứ Tư, Tháng Sáu 19, 2024
Google search engine
HomeLISTENING The benefits of blood donation

[Mp4] The benefits of blood donation

 

While most people view blood donation as a charitable or benevolent gesture, some people also consider the potential health benefits of donating – one in particular. The claim seems too good to be true, but is giving blood linked to losing weight?

 

For starters, an average person has about ten pints of blood in their body at any given time, and the average donation size is 1 pint. Obviously, when a pint of blood is suddenly drained from the body, it does not go unnoticed.

 

Peritubular cells, specialized cells found in the kidney, detect the drop of oxygen in the blood due to the sudden loss of red blood cells. These cells then release a protein that travels through the body until it reaches the bone marrow, where stem cells are produced. The protein signals stem cells to increase the number of cells that turn into red blood cells, speeding up the blood replacement process.

 

You may not be aware of this, but every second of every day, millions of red blood cells die and are replaced in your body, so the body is accustomed to the relentless pace of RBC (red blood cell) production.

 

However, producing new blood also causes the iron stored in your body to be pulled out of storage to produce hemoglobin. Your body replaces the red blood cells within 48 hours, but it can take 6-12 weeks for hemoglobin levels to stabilize after blood donation.

 

As mentioned above, the average donation is 1 pint of blood, which weighs about 1 pound, so right off the bat, you’re walking out of the donation center 1 pound lighter. However, this weight is easily put back on with the liquids you’re instructed to drink after donating, along with cookies or other sweet treats to boost your blood sugar.

 

Obviously, every action requires energy, including the production of billions of new red blood cells. Replacing one pint of blood burns approximately 650 calories, which equals about an hour of cardio!

 

So, if you donate once every two months, that’s equivalent to about an hour of exercise, but the benefits of blood donation are a bit more complex when it comes to weight loss.

 

To begin with, new blood cells are better at holding and transporting oxygen than old blood cells, which gives your muscles and metabolism a helpful boost. As your body receives more oxygen, your energy level increases, and your body naturally burns more calories during its daily activities.

 

Apart from the small increase in metabolism and calorie burning through blood donations, you can also help protect against cardiovascular disease and cancer by reducing excess iron in the blood. Your iron levels shouldn’t be too low, nor too high, and donating blood helps keep that balance in check.

 

In terms of cancer prevention, oxidative stress is closely related to the accumulation of free radicals and the mutation of healthy cells into cancer cells and tumors. By reducing excess iron in the blood, you can reduce the likelihood of this oxidative danger.

 

As you can see, aside from saving the lives of millions of people every year, donating blood has a host of other health and wellness benefits that you may have never expected!

 

WORD BANK:

charitable /ˈtʃer.ə.t̬ə.bəl/ (adj): có tính từ thiện

benevolent /bəˈnev.əl.ənt/ (adj): nhân từ

drain /dreɪn/ [C2] (v): rút ra

go unnoticed (v): không được chú ý tới

pint /paɪnt/ [B2] (n): khoảng 0,5 lít

stem cell /ˈstem ˌsel/ (n): tế bào gốc

peritubular cell (n): tế bào quanh ống (thận)

kidney /ˈkɪd.ni/ (n): thận

bone marrow /ˈboʊn ˌmær.oʊ/ (n): tủy xương

be accustomed to /əˈkʌs.təmd/ [C1] (adj): quen với cái gì

relentless /rɪˈlent.ləs/ [C2] (adj): không ngừng nghỉ

pace /peɪs/ [B2] (n): tốc độ

pull out (v): rút ra

hemoglobin /ˌhiː.məˈɡloʊ.bɪn/ (n): huyết sắc tố

stabilize /ˈsteɪ.bə.laɪz/ (v): ổn định

right off the bat (idiom): ngay lập tức, ngay khi kết thúc một quá trình

liquid /ˈlɪk.wɪd/ (n): chất lỏng

sweet treat (n): đồ ngọt

blood sugar (n): đường huyết

cardio /ˈkɑːr.di.oʊ/ (n – inf): bài tập tim mạch

give sth a helpful boost (v): tăng cường cái gì

metabolism /məˈtæb.əl.ɪ.zəm/ (n): quá trình trao đổi chất

cardiovascular disease /ˌkɑːr.di.oʊˈvæs.kjə.lɚ dɪˈziːz/ (n): bệnh tim

excess /ˈek.ses/ [C1] (adj): dư thừa

keep sth in check (v): kiểm soát cái gì

oxidative stress /ˈɑːk.sɪˌdeɪ.t̬ɪv/ (n): stress oxy hóa

accumulation /əˌkjum·jəˈleɪ·ʃən/ (n): sự tích tụ

free radical /ˌfriː ˈræd.ɪ.kəl/ (n): gốc tự do

mutation /mjuːˈteɪ.ʃən/ (n): sự đột biến

tumor /ˈtʃuː.mər/ (n): khối u

likelihood /ˈlaɪ.kli.hʊd/ [C2] (n): nguy cơ


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular