Thứ Sáu, Tháng Năm 24, 2024
Google search engine
HomeLISTENING What are Śarīras?

[Mp4] What are Śarīras?

 

Śarīras, also known as Buddhist relics, are small spherical objects that are believed to be the physical remains of Buddhist Masters and Saints.

 

According to Buddhist teachings, when a person dies, their physical body disintegrates but their spiritual essence remains. This essence is believed to be manifested in the form of small pearl-like objects. These relics are considered to be sacred and hold great spiritual significance in many Buddhist traditions.

 

Śarīras can take many forms, including crystals, pearls, and even small bones. They are often found in the ashes of cremated Buddhist Masters and Saints or in their remains.

 

Due to the holy nature of these objects, they are often housed in temples and shrines, where they are venerated and worshiped by Buddhist followers.

 

The belief in the power and significance of Śarīras has been an important aspect of Buddhist practice for centuries. It is believed that the presence of Śarīras can bring about spiritual benefits, including healing, protection and enlightenment. Many Buddhists also believe that Śarīras have the power to inspire devotion, and deepen one’s understanding of Buddhist teachings.

 

In some Buddhist Traditions, the practice of collecting and preserving Śarīras has become an important part of religious ritual and devotion. It is believed that by collecting and venerating Śarīras, one can cultivate spiritual merit and gain blessings from the Buddha and other enlightened beings.

 

The color of Śarīras vary from white to dark purples, both transparent and translucent. Śarīras have been known to mysteriously multiply grow or decrease in size while inside their containers, depending on the purity of the keeper’s thoughts.

 

One interested incurrence is a Tibetan Saint Chosyang Dorje Rinpoche, who spent the last 45 years of his life practicing strict meditation, and was believed to attain Enlightenment, while alive Śarīras began to form on his body. Following his death in 2010, over 2000 pearl-shaped Śarīras were found dangling from his hair and body.

 

Scientific analysis of Śarīras, or Buddhist relics, has been a topic of interest for many researchers over the years. The scientific analysis of Śarīras has yielded interesting findings that shed light on their origins and composition.

 

One of the most significant findings from scientific analysis is that Śarīras are made up of various minerals and elements including calcium, phosphorus, and iron. This suggests that the Śarīras may be composed of the ashes of cremated remains or the minerals and elements present in the body of the deceased.

 

Another interesting finding is that the Śarīras exhibit unique patterns and structures when viewed under a microscope. These patterns and structures suggested Śarīras may have been formed through natural processes such as crystallization or precipitation.

 

While scientific analysis has provided valuable insights into the composition, and origins of Śarīras, it is important to note that their spiritual significance cannot be fully explained by scientific means alone.

 

Śarīras holds great significance for many Buddhists and they are venerated as sacred objects that have the power to bring about spiritual benefits and deepen one understandings of Buddhist teachings.

 

WORD BANK:

Śarīra /sə.ˈrɪ.rə/ (n): xá lợi

relic /ˈrel.ɪk/ (n): di vật

spherical /ˈsfɪr.ɪ.kəl/ (adj): hình cầu

master /ˈmæs.tɚ/ [C2] (n): đạo sư

saint /seɪnt/ [C1] (n): thánh tăng

disintegrate /dɪˈsɪn.t̬ə.ɡreɪt/ (v): tan rã

spiritual /ˈspɪr.ə.tʃu.əl/ (n): tinh thần

essence /ˈes.əns/ [C2] (n): cốt lõi

manifest /ˈmæn.ə.fest/ (v – formal): biểu hiện

sacred /ˈseɪ.krɪd/ [C1] (adj): linh thiêng

crystal /ˈkrɪs.təl/ (n): pha lê

ash /æʃ/ (n): tro cốt

cremate /ˈkriː.meɪt/ (v): hỏa tang

holy /ˈhoʊ.li/ [C1] (adj): linh thiêng

shrine /ʃraɪn/ (n): miếu

venerate /ˈven.ɚ.eɪt/ (v – formal): tôn kính

worship /ˈwɝː.ʃɪp/ [C1] (v): thờ cúng

Buddhist follower (n): tín đồ Phật giáo

enlightenment /ɪnˈlaɪ.t̬ən.mənt/ (n): sự giác ngộ

inspire /ɪnˈspaɪr/ [B2] (v): truyền cảm hứng

devotion /dɪˈvoʊ.ʃən/ (n): lòng sùng kính

ritual /ˈrɪtʃ.u.əl/ [C2] (n): nghi lễ

cultivate spiritual merit /ˈkʌl.tə.veɪt ˈspɪr.ə.tʃu.əl ˈmer.ɪt/ (v): trau dồi công đức

blessing /ˈbles.ɪŋ/  (n): phước lành

translucent /trænˈsluː.sənt/ (adj): trong mờ

mysterious /mɪˈstɪr.i.əs/ [B2] (adj): một cách bí ẩn

purity /ˈpjʊr·ət̬·i/ (n): độ thuần khiết

meditation /ˌmed·ɪˈteɪ·ʃən/ (n): thiền định

dangle /ˈdæŋ.ɡəl/ (v): treo lủng lẳng

yield /jiːld/ [C2] (v): mang lại (kết quả)

mineral /ˈmɪn.ər.əl/ (n): khoáng chất

element /ˈel.ə.mənt/ [B2] (n): nguyên tố

phosphorus /ˈfɑːs.fɚ.əs/ (n): phốt pho

be composed of /kəmˈpoʊzd/ (adj): cấu thành từ cái gì

the deceased /dɪˈsiːst/ [C2] (n): người đã khuất

pattern /ˈpæt̬.ɚn/ (n): mẫu hình, mô hình, kiểu hình

crystallization /ˌkrɪs.təl.əˈzeɪ.ʃən/ (n): sự kết tinh

precipitation /priːˌsɪp.əˈteɪ.ʃən/ (n): sự kết tủa

provide insights into sth /ˈɪn.saɪts/ [C1] (v): mang tới những hiểu biết


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular