Thứ Năm, Tháng Bảy 25, 2024
Google search engine
HomeHealthcare What do cancer stages actually mean?

[Mp4] What do cancer stages actually mean?

 

Each year, approximately 20 million people across the world receive a cancer diagnosis. At this overwhelming, and often scary time, a patient usually learns their cancer’s stage, which is typically a number, ranging from 1 to 4.

 

While staging is designed in part to help patients better understand what they’re facing, extracting this information from a simple number can be confusing and less than straightforward.

 

So, what do cancer stages actually mean?

To understand stage numbers, we first need to unpack the three variables that inform it. Doctors utilize a system which uses the letters T, N, and M to describe a Tumor’s size, its presence in the immune system’s lymph Nodes, and whether it has Metastasized, or spread, to other organs.

 

Arriving at this letter staging takes thorough investigation—physicians will consider a person’s symptoms and overall health, and may sample, or biopsy, cancerous tissue, order medical scans, and analyze blood tests.

 

The T designation is usually a number between 1 to 4, and is, in most cases, based on tumor size.

 

But each type of cancer has its own T staging criteria. Five-centimeter-wide tumors are labeled as T3 in oral cancers, but T2 in breast cancers.

 

And some cancers use other staging criteria, like esophageal cancers, which are staged based on how deeply the tumor invades the layers of tissue.

 

To assign an N stage, doctors evaluate the lymph nodes through biopsies and imaging.

 

Cancer cells tend to break off from the initial tumor and spread. They often travel through the lymphatic system—a network of vessels and nodes, which filter waste and harbor cells that help fight infection.

 

Cancers that spread to larger, more distant, or a greater number of lymph nodes typically file into higher N stages.

 

M staging involves a more threatening category of cancers’ spread—when diseased cells scatter and then settle on other organs or on bones.

 

Historically, this stage has been a matter of just “yes” or “no,” because once a cancer has metastasized, it’s considered to be much more lethal. But advances in treatment have recently prompted the medical community to rethink the M stage as a continuum.

 

Doctors now consider the number of organs in which the cancer has spread, as well as the abundance and characteristics of the metastatic tumors.

 

All sorts of combinations of T, N, and M are possible, and one letter doesn’t always follow the other.

 

For example, some head and neck cancers will test positive in the lymph nodes N1 with no clear initial tumor, or T0.

 

So how do these three variables inform a cancer’s stage number?

 

Each T-N-M combination correlates to a different overall stage, ordered by how difficult the cancer is to treat.

 

This sorting is rigidly defined for each type of cancer, based on generations of research looking at how cancers with different spreads and characteristics tend to behave.

 

Importantly, what a certain overall stage means varies from cancer to cancer.

 

For example, a T3N1M0 combination for a breast cancer is considered stage 3 and carries an 85% five-year survival rate.

 

A pancreatic cancer with this same T-N-M combination, however, is sorted to stage 2, and yet is more difficult to treat with a 15% survival rate.

 

The system is intricate—and ever-changing. For instance, someone with a stage 4 throat tumor in 2017, might be considered stage 1 just one year later. The cancer didn’t improve; the staging system did.

 

Experts realized that a subset of these advanced cancers responded to existing treatment better than others, so their staging was downgraded.

 

Similar discoveries and advancements in the genetic testing of tumors are refining staging in breast, prostate, and gynecological cancers.

 

Meanwhile, breakthroughs in therapies can change things seemingly overnight.

 

Many cancers one considered near impossible to treat are now met with high rates of remission. And thanks to improvements in screenings, more and more cancers are being discovered at early stages.

 

So, while many will deal with the reality of cancer, either for themselves, or through the diagnosis of a loved one, these advances offer better treatments, more targeted cures, and greater hope for the years to come.

 

WORD BANK:

diagnosis /ˌdaɪ.əɡˈnoʊ.sɪs/ (n): chẩn đoán

overwhelming /ˌoʊ.vɚˈwel.mɪŋ/ [C1] (adj): quá sức (tưởng tượng / chịu đựng)

extract /ɪkˈstrækt/ [B2] (v): trích xuất

straightforward /ˌstreɪtˈfɔːr.wɚd/ [B2] (adj): đơn giản

unpack /ʌnˈpæk/ [B1] (v): giải nén

variable /ˈver.i.ə.bəl/ [C1] (n): biến số

tumor /ˈtʃuː.mər/ (n): khối u

immune system /ɪˈmjuːn ˌsɪs.təm/ [C2] (n): hệ thống miễn dịch

lymph node /ˈlɪmf ˌnoʊd/ (n): hạch bạch huyết

metastasize /metˈæs.tə.saɪz/ (v): di căn

thorough /ˈθɝː.ə/ [B2] (adj): kỹ lưỡng

physician /fɪˈzɪʃ.ən/ (n): bác sĩ

biopsy /ˈbaɪ.ɑːp.si/ (n): sinh thiết

designation /ˌdez.ɪɡˈneɪ.ʃən/ (n): ký hiệu

criterion /kraɪˈtɪr.i.ən/ (n): tiêu chí

oral /ˈɔːr.əl/ [B2] (adj): vòm miệng

esophageal /ɪˌsɑːf.əˈdʒi.əl/ (adj): thuộc về thực quản

assign /əˈsaɪn/ [C1] (v): xác định

break off (v): tách ra

lymphatic /lɪmˈfæt̬·ɪk/ (adj): thuộc về bạch huyết

harbor sth /ˈhɑr·bər/ (v): chứa cái gì

scatter /ˈskæt̬.ɚ/ (v): phân tán

lethal /ˈliː.θəl/ [C2] (adj): chết người, nguy hiểm

prompt sb to do sth /prɑːmpt/ [C2] (v): thúc giục ai làm gì

continuum /kənˈtɪn.ju.əm/ (n): sự liên tục

abundance /əˈbʌn.dəns/ (n): sự phong phú, dồi dào

metastatic tumor /ˌmet̬.əˈstæt̬.ɪk/ (n): khối u di căn.

correlate to sth /ˈkɔːr.ə.leɪt/ (v): tương ứng với cái gì

rigid /ˈrɪdʒ.ɪd/ [C2] (adj): chặt chẽ

pancreatic /pæŋ.kriˈæt.ik/ (adj): thuộc về tuyến tụy

intricate /ˈɪn.trə.kət/ (adj): phức tạp

ever-changing (adj): luôn thay đổi

subset /ˈsʌb.set/ (n): nhóm nhỏ

refine /rɪˈfaɪn/ [C2] (v): tỉnh chỉnh cái gì đó

prostate /ˈprɑː.steɪt/ (n): tuyến tiền liệt

gynecological /ˌɡaɪ.nə.kəˈlɒdʒ.ɪ.kəl/ (adj): thuộc về phụ khoa

remission /rɪˈmɪʃ.ən/ (n): tỷ lệ thuyên giảm

screening /ˈskriː.nɪŋ/ (n): sàng lọc


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead


Lớp luyện thi IELTS online

Bạn đang có nhu cầu thi chứng chỉ IELTS cho đầu vào đại học, đi du học, xin việc hay xin cư trú và đang phân vân chưa biết học ở đâu?

Nếu bạn đang tìm kiếm dịch vụ luyện thi IELTS online với giáo viên uy tín và chất lượng, cũng như học phí phải chăng, thì thầy TrungCô Thủy (Admin và dịch giả chính của Read to Lead) có thể là một lựa chọn phù hợp dành cho bạn. 

Hãy liên hệ (nhắn tin) tới trang Facebook cá nhân của mình (https://www.facebook.com/nguyen.trung.509) để tìm hiểu về lớp học và được tư vấn cũng như được học thử nha!

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular