Thứ Năm, Tháng Bảy 25, 2024
Google search engine
HomeNEWSEconomy What is Purchasing Power Parity?

[Mp4] What is Purchasing Power Parity?

 

Purchasing power parity (PPP) compares different countries’ currencies through a market basket of goods approach.

 

Two currencies are a PPP when a market basket of goods, taking into account the exchange rate, is priced the same in both countries.

 

PPP currency rates are considered more accurate than market exchange rates. Market exchange rates, set on the foreign exchange market, tend to be influenced by other factors such as government intervention, different interest rates, speculation trading and hedging.

 

PPP rates are determined by comparing the prices of identical items in different countries.

 

PPP rates are often difficult to determine because of differences in purchasing habits among the citizens of different countries, unequal quality of goods in those countries and differences in each country’s economy. But once the PPP rate is determined, it remains relatively constant over the long run.

 

PPP is often used to make more accurate comparisons between two countries gross domestic product (GDP), then can be made when using market exchange rates.

 

For example, let’s look at two rival countries Freeonea and Controlia. Each country produces the same amount of goods in a given year. Thus, the GDP should be the same for each country.

 

But because Controlia manipulates its currency on the world market, its currency is artificially high when compared to Freeonia’s currency. It takes three three Freeonea dollars to buy one Controllian pound. So, using the market exchange rate to compare GDPs, it would look as if Controlia’s GDP were three times the size of Freeonia’s when expressed in the same currency.

 

Using the PPP exchange rate would eliminate this bias and show that the GDP for each country is the same.

 

WORD BANK:

purchasing power parity (PPP) /ˈpɝː.tʃə.sɪŋ ˌpaʊ.ɚ ˈper.ə.t̬i/ (n): sức mua tương đương

currency /ˈkʌr.ən.si/ [B1] (n): tiền tệ

market /ˈmɑːr.kɪt/ (n): thị trường

basket of goods (n): giỏ hàng hóa

accurate /ˈæk.jɚ.ət/ [B1] (adj): chính xác

exchange rate /ɪksˈtʃeɪndʒ ˌreɪt/ (n): tỷ giá hối đoái

intervention /ˌɪn.t̬ɚˈven.ʃən/ [C2] (n): sự can thiệp

interest rate /ˈɪn.trɪst ˌreɪt/ (n): lãi suất

speculation /ˌspek.jəˈleɪ.ʃən/ [C1] (n): đầu cơ

hedging /ˈhedʒ.ɪŋ/ (n): phòng ngừa rủi ro

identical /aɪˈden.t̬ə.kəl/ [B2] (adj): giống hệt nhau

relatively /ˈrel.ə.t̬ɪv.li/ [B2] (adv):  tương đối

constant /ˈkɑːn.stənt/ [B2] (adj): ổn định

over the long run (adv): trong thời gian dài

gross domestic product (GDP) /ˌɡroʊs dəˌmes.tɪk ˈprɑː.dʌkt/ (n): tổng sản phẩm quốc nội

rival /ˈraɪ.vəl/ (adj): đối thủ

manipulate /məˈnɪp.jə.leɪt/ (v): thao túng

artificial /ˌɑːr.t̬əˈfɪʃ.əl/ [B2] (adv): nhân tạo

eliminate /iˈlɪm.ə.neɪt/ [C1] (v): loại bỏ

bias /ˈbaɪ.əs/ [C2] (n): thiên kiến


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular